Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1 2.286

Mẫu báo cáo tình hình đóng bảo hiểm thất nghiệp

Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước (Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo dưới đây.

Nội dung cơ bản của Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Tên doanh nghiệp


--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..........

............ngày.........tháng năm........

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM......

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.)

Thực hiện Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, (Tên doanh nghiệp) báo cáo tình hình tham gia hiểm thất nghiệp năm như sau:

I. TỔNG SỐ NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC:..........người

Số người giao kết hợp đồng lao động: người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng:............người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:..............người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn:.............người.

II. TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:............người

Số người giao kết hợp đồng lao động:............người.

Trong đó:

- Số người giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng:............người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng:............người.

- Số người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn:.............người.

III. SỐ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:.............đồng

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (KẾT QUẢ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN) VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ.

 Nơi nhận:

  • Như trên,
  • Lưu: VT,.....

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Báo cáo này hoàn thành và gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 15.01 của năm sau.)

Mẫu báo cáo tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu báo cáo tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đánh giá bài viết
1 2.286
Bảo hiểm Xem thêm