Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Mẫu chương trình hành động của Ban chấp hành Đoàn

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong bài viết này. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm các phần: chương trình trọng tâm, chương trình công tác của BCH, mời các bạn tham khảo.

Mẫu nghị quyết Đại hội Đoàn

Kịch bản chương trình đại hội đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH …………………

***

Số: …/ĐTN

…………, ngày … tháng … năm 20…

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ và Nghị quyết

Đại hội Đoàn tỉnh …………. lần thứ , nhiệm kỳ 20 - 20

----------------

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ …, Nghị quyết Đại hội Đoàn ............... lần thứ … đã đề ra những mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 20...-20..., Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, với những nội dung sau:

I/- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm cụ thể hóa một số nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ …, Nghị quyết Đại hội Đoàn ............... lần thứ …, nhiệm kỳ 20...-20....

- Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Các nhiệm vụ, giải pháp phải có tính hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

II/- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn

Tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Triển khai Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay”theo tinh thần chuyên đề của Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ … và Kế hoạch ………, ngày …/…/20… của BCH Tỉnh Đoàn. Thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; Định kỳ tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; nghiên cứu mở các diễn đàn để đoàn kết, tập hợp thanh niên trên mạng xã hội với hình thức phù hợp.

Tập trung triển khai việchọc tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tinh thần đoàn kết, kỷ luật lao động, ý thức thực hành tiết kiệm trong đoàn viên, thanh niên; triển khai Cuộc vận động xây dựng “phong cách người cán bộ Đoàn”, bên cạnh việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và chỉ thị 07 của BTV Tỉnh ủy ...........

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và quán triệt kịp thời và sâu sắc các chủ trương, Nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng; biết kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Không ngừng đổi mới để xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh, thống nhất về nhận thức, tổ chức và hành động.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “ Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, pháp luật, các giải thể thao tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho TTN. Tiếp tục thành lập, phát triển các câu lạc bộ “ Thắp sáng niềm tin”, quan tâm giúp đỡ thanh niên chậm tiến.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “ Sinh viên 5 tốt” khối trường cao đẳng, Đại học, phong trào học sinh “3 rèn luyện” khối trường trung học chuyên nghiệp, chương trình “Khi tôi 18”khối trường THPT; nghiên cứu phát triển mô hình “ Học làm người có ích”, “ Học từ thiên nhiên” cho TTN.

Củng cố, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên của Đoàn. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, chủ động tham gia xử lý các vấn đề nảy sinh trên địa bàn (theo tinh thần Kế hoạch, hướng dẫn của BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành). Các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên tổ chức các diễn đàn để gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với thanh niên, qua đó thanh niên có dịp bày tỏ tâm tư, tình cảm của họ. Tiếp tục nâng cao chất lượng bản tin tuổi trẻ vàwebsite Tỉnh Đoàn: ……………… .

8. Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên – thanh thiếu nhi đến tham quan, kết hợp tổ chức Kết nạp Đội, kết nạp Đoàn, kết nạp Đảng hay các chuyến Về nguồn tại các di tích lịch sử cách mạng và văn hóa của tỉnh góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi gợi lòng tự hào và ý thức tự tôn dân tộc trong mỗi đoàn viên – thanh thiếu nhi.

Củng cố, mở rộng quy mô và chất lượng hoạt động của“CLB pháp luật”,các đội hình tuyên truyền pháp luật trong đoàn viên, thanh niên; nhân rộng các mô hình giáo dục có hiệu quả như: Học kỳ quân đội, các mô hình giáo dục tại cộng đồng dân cư, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến, thực hiện mục tiêu mỗi cơ sở đoàn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa ít nhất một thanh thiếu niên chậm tiến tiến bộ. ...

Phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; xác định nội dung phong trào hành động cách mạng, bám sát thực tiễn cuộc sống, phù hợp với lợi ích của thanh niên; luôn cổ vũ thanh niên, qua đó giúp thanh niên hiểu, nhận thức và quyết tâm hành động vì mục tiêu của Đảng, của Đoàn; kịp thời phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

2. Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

2.1. Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

- Các cấp bộ Đoàn chủ động đăng ký, đảm nhận và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, vùng khó khăn.

- Phát triển và tập trung thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động trong các lĩnh vực, đối tượng TTN như:

+ Thanh niên trường học thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong các trường đại học, cao đẳng; phong trào “Khi tôi 18” trong học sinh trung học phổ thông; phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trong các trường trung cấp chuyên nghiệp.

+ Thanh niên công chức, viên chức, công nhân thực hiên hiệu quả phong trào “ 3 trách nhiệm”, “ Văn hóa công sở”, tham gia cải cách hành chính, xây dựng người cán bộ công chức trẻ giỏi “Năng động, sáng tạo, giỏi nghề, trong sạch, yêu nước”.

+ Thanh niên nông thôn tích cực xây dựng, phát triển kinh tế nông nghiệp, thôn thôn, xung kích trong xây dựng nông thôn mới.

+ Thanh niên đô thị thực hiện hiệu quả cuộc vận động “ Văn minh đô thị”.

+ Thanh niên công nhân: Thực hiện phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề”.

- Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong đoàn viên, thanh niên.

- Tuyên truyền, trang bị kỹ năng hội nhập cho thanh niên. Tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về hội nhập quốc tế, tổ chức và tham gia tốt Hội thi Tin học trẻ các cấp, các lớp phổ cập tin học. Phối hợp tổ chức các lớp tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên.

2.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; xây dựng các đội hình chuyên hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, tình nguyện trong các đợt hoạt động cao điểm: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

- Tổ chức các đợt hoạt động tình nguyện trong các đối tượng thanh niên: “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên công chức, viên chức; “Hành quân xanh” trong thanh niên lực lượng vũ trang; “Tiếp sức mùa thi” trong thanh niên HSSV.

- Kết nối, hỗ trợ, định hướng hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội như: xây dựng Nhà nhân ái, nhà tình thương, nhà vệ sinh cải tiến…cho dân nghèo.

- Phối hợp tổ chức hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện; đẩy mạnh các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

2.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ đảm bảo 100% số lượng tuyển quân hàng năm; quan tâm, giúp đỡ tạo việc làm cho bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

- Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong thanh niên lực lượng vũ trang: Thanh niên quân đội phấn đấu xứng danh Bộ đội cụ Hồ; Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh tổ quốc.

- Tiếp tục thực hiện phong trào đoàn kết 3 lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang - thanh niên trong các nhà trường - thanh niên trên địa bàn dân cư. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên quân đội, công an trong hoạt động và củng cố tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn đóng quân.

- Tiếp tục tham gia thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, gắn nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh với công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân.

- Xây dựng và triển khai Đề án phòng, chống ma túy, mại dâm trong thanh thiếu niên, tiếp tục thực hiện NQLT số 01 của BTV Tỉnh Đoàn và BGĐ CA tỉnh về phòng chống ma túy trong TTN ............... giai đoạn 20…-20... Nhân rộng các mô hình đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp với các ngành nắm chắc số lượng thanh niên chậm tiến để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa; động viên và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên phát hiện, tố giác, đấu tranh lên án tội phạm.

- Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 20...-20...” gắn với Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” theo quyết định 2051/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của thủ tướng chính phủ.

2.4. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào “Sáng tạo trẻ”, nghiên cứu triển khai phong trào“Sáng tạo khởi nghiệp” phù hợp với các đối tượng thanh niên; phối hợp tổ chức các cuộc thi và tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu các cấp.

- Tổ chức cho lực lượng cán bộ trẻ đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các mô hình trình diễn kỹ thuật, câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

- Tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là các xã điểm tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, phối hợp với các ngành chức năng đăng ký đảm nhận xây dựng Nhà tiêu hợp vệ sinh cho nhân dân.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành chính sách bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ.

2.5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

- Thực hiện các chiến dịch truyền thông, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước; bảo vệ dòng sông quê hương; phát động phong trào “Góc phố xanh, vỉa hè sạch”.

- Xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên xung kích phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ, lụt; phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.

3. Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đoàn viên, thanh niên, tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; phối hợp xây dựng các quỹ hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập.

- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập; phát triển các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập; cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong học tập, nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu. Hàng năm tổ chức bình xét, lựa chọn và đề nghị Trung ương Đoàn, các tổ chức, cá nhân trao các giải thưởng, học bổng cho học sinh, sinh viên xuất sắc.

- Tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ .......... vì dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; thành lập CLB “Những người thắp sáng ước mơ”; Quỹ “Thắp sáng ước mơ”nhằm hỗ trợ cho ĐVTN, học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và lao động.

- Vận động ĐVTN tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, học tiếng dân tộc. Hỗ trợ về cơ chế, chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập.

3.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

- Tiếp tục tham mưu với UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” theo Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; nghiên cứu tổ chức các hình thức tư vấn trực tuyến, tư vấn tại chỗ cho học sinh sinh viên; giúp đỡ, tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ; hỗ trợ, tuyên truyền về xuất khẩu lao động đúng pháp luật; phát hiện, phối hợp bồi dưỡng và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Tham mưu, đề xuất thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, học nghề cấp tỉnh. Triển khai chương trình tư vấn và hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp; triển khai và nhân rộng mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên.

- Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp, triển khai các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm cho thanh niên (vốn 120) và nguồn vốn “Quỹ Bạn nghèo” của Tỉnh Đoàn, đề xuất tăng (vốn 120) và định hướng việc sử dụng vốn tập trung cho các dự án sản xuất, tạo việc làm, chuyển đổi phương thức sản xuất.

3.3. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần

- Tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, thể thao quần chúng trong thanh thiếu nhi. Phát triển các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng.

- Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tuyên truyền thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, bài trừ các hủ tục, các tệ nạn xã hội.

- Phát huy vai trò của Nhà thiếu nhi trong việc tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí các môn năng khiếu, nghệ thuật, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ nghệ thuật, thể thao cho thiếu nhi; tham mưu, đề xuất xây dựng Trung tâm hoạt động TTN cấp tỉnh, đề xuất quy hoạch và xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi ở khu vực các xã nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên lựa chọn ít nhất 01 môn thể thao thích hợp để rèn luyện. Định kỳ tổ chức công nhận “Thanh niên khỏe”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên, phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống buôn bán người, sử sụng rượu, bia, thuốc lá.

3.4. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò của kỹ năng xã hội trong sinh hoạt, học tập, lao động và công tác.

- Tổ chức huấn luyện kỹ năng xã hội, lồng ghép các hoạt động rèn luyện kỹ năng xã hội trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các hoạt động của thanh thiếu niên. Phối hợp tổ chức các chương trình HKQĐ “ chiến sỹ nhỏ”, “Học làm người có ích”....cấp tỉnh và dần đưa về huyện, thành phố.

- Phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và internet.

4. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

- Thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, giai đoạn 2013 - 2017 (5 tiêu chí nhận thức và tiêu tiêu chí hành động), tổ chức Ngày đoàn viên, chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên mới (lấy chất lượng làm trọng tâm, không chạy theo số lượng).

- Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc qui hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, nhiệt huyết trong công tác, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ - nhất là ở cơ sở. Xây dựng Kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2013 - 2017; thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn các cấp, đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm.

- Phát động và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh”; tổ chức thi Bí thư chi đoàn giỏi, gặp gỡ thủ lĩnh chi đoàn gắn với tuyên dương “Chi đoàn mạnh” hàng năm; xây dựng, nhân rộng “Chi đoàn 4 chủ động”, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn ở địa bàn dân cư.

- Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong Hội LHTN Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và các hội thành viên; phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; tập trung kiểm tra theo chuyên đề việc chấp hành Điều lệ Đoàn, Hội, Đội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chủ trương công tác của cấp trên.

5. Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Nâng cao chất lượng công tác nhi đồng, đội viên lớn và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư; triển khai, thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” sửa đổi.

- Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống; định hướng giá trị cho thiếu niên, nhi đồng thông qua các phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phát động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội và lực lượng phụ trách thiếu nhi các cấp, nhất là cấp cơ sở. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội các cấp. Thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”.

- Tiếp tục tổ chức Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, định kỳ các cấp bộ Đoàn tổ chức gặp mặt trao đổi kinh nghiệm và biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.

- Triển khai chương trình xây dựng tủ sách học đường và tổ chức phong trào đọc sách trong học sinh.

- Tích cực tham mưu cho cấy ủy Đảng, chính quyền tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội huy động nguồn lực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Tham mưu xây dựng khu vui chơi, nhà thiếu nhi cấp huyện. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới xây dựng trung tâm hoạt động thanh thiếu niên và Nhà thiếu nhi của tỉnh.

6. Tăng cường công tác quốc tế thanh niên

- Tham gia tích cực các hoạt động quốc tế thanh niên đặc biệt là các hoạt động học tập giao lưu do Trung ương Đoàn tổ chức.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người VN nói chung, về quê hương .......... nói riêng.

- Tăng cường cung cấp kiến thức về quê hương .......... cho TTN để họ tự tin giao lưu và quảng bá hình ảnh “con người .......... văn minh, lịch thiệp” với bạn bè trong nước và quốc tế.

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về hội nhập kinh tế, cung cấp các thông tin về sản phẩm, thị trường trong và ngoài nước cho đoàn viên, TTN. Giáo dục ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, cổ vũ thanh niên .......... ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước cho bạn bè thế giới.

7. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cương lĩnh, đường lối của Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng. Tổ chức các Diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi).

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, trong đó tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

- Xây dựng nội dung giải pháp phối hợp nâng cao chất lượng, số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; thống nhất quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đúng quy trình. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

- Tham mưu sơ kết Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” cấp tỉnh và cấp trực thuộc.

8. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn

- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, khuyến khích tổ chức đa dạng các hoạt động tại cơ sở; nâng cao vai trò nghiên cứu, chỉ đạo, định hướng công tác của Đoàn cấp cấp tỉnh, cấp huyện và thành phố. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống Đoàn.

- Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ đi công tác cơ sở đối với cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng nội dung, chương trình đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn; tham mưu tổ chức trao đổi, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với thanh niên về những vấn đề thanh niên quan tâm.

- Coi trọng công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động của từng cấp bộ Đoàn; xác định nhiệm vụ trọng tâm và lựa chọn vấn đề ưu tiên hợp lý trong từng thời kỳ, lĩnh vực, đối tượng để chỉ đạo thống nhất và đầu tư nguồn lực thực hiện.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng của Đoàn, chú trọng tổ chức phong trào thi đua, có phát động, triển khai, sơ kết, tổng kết. Hoàn thiện và đổi mới phương thức đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện, thành phố và tương đương theo Bộ tiêu chí.

III/- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ …, Nghị quyết Đại hội Đoàn ............... lần thứ …; cụ thể hóa vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm.

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các cơ chế, chính sách, phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng các chương trình phối hợp công tác làm cơ sở cho việc thực hiện các nội dung công tác.

- Phân công các ban, đơn vị khối phong trào:

+ Ban Tuyên giáo: Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn”, , “Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần”; “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

- Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân & Đô thị: Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện nội dung “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, “Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ”.

- Ban Tổ chức – Kiểm tra: Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện nội dung “Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh”, “Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên”; Phối hợp tham mưu triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

- Ban Thanh thiếu nhi trường học: Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện nội dung “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”, “Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”.

- Ban Đoàn kết, tập hợp thanh niên: Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện nội dung “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội”; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam,“Tăng cường công tác quốc tế thanh niên” “Hội nhập quốc tế”; “Xung kích vì cuộc sống cộng đồng”; “Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm”.

- Văn phòng: Chủ trì tham mưu theo dõi việc thực hiện Chương trình hành động và nội dung “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp chỉ đạo của Đoàn”.

- Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Đồng đội tỉnh: xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn ............... lần thứ … và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ … và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình trước ngày 10/06/20.... Tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về BTV Tỉnh Đoàn (hàng quý, 6 tháng, năm) thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn. .

Cùng với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ … và Đại hội Đoàn ............... lần thứ …, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội là cơ sở quan trọng để các cấp bộ Đoàn tiếp tục cụ thể hóa trong chương trình hành động ở cấp mình, xây dựng chương trình công tác hàng năm và có kế hoạch triển khai chương trình hành động này.

Trên đây là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ … và Đại hội Đoàn ............... lần thứ …, nhiệm kỳ 20...-20.... BTV Tỉnh Đoàn yêu cầu các Đoàn trực thuộc chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao theo tinh thần kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Ban thường vụ Tỉnh Đoàn (thông qua Ban tuyên giáo Tỉnh Đoàn), ĐT: 3.501 896, email: bantuyengiaotdbl@gmail.com.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- TT Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;

- Ban TG, BDV Tỉnh ủy;

- Đ/c …………-UVBTV,

Trưởng Ban DV TU, CT UBMTTQ tỉnh;

- Các đ/c UV.BCH Tỉnh Đoàn;

- Các Ban Tỉnh Đoàn;

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;

- BBT Website Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, BTG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Đánh giá bài viết
1 224
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm