Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 2021

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 2021 được VnDoc cập nhật thường xuyên, mời các bạn cùng theo dõi.

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 2021 với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tạo thống nhất cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Thí sinh tham gia thi bằng cách tải ứng dụng di động Thanh Niên Việt Nam về điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản. Tại trang chủ, thí sinh nhấn vào thanh công cụ “Học tập”, lựa chọn mục “Thi trực tuyến”; chọn cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sau đó nhấn nút “vào thi” để bắt đầu thi.

Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 5 điểm. Các thí sinh có thể thi tối đa 03 lần/tuần; kết quả điểm theo tuần thi của thí sinh là điểm số cao nhất thí sinh đạt được trong tuần. Thí sinh đạt kết quả cao xếp hạng từ 1 đến 5 của các tuần thi (là những người có điểm số cao nhất và thời gian hoàn thành phần thi nhanh nhất) nhận được giải thưởng tuần.

Đáp án thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội XIII của Đảng tuần 4

CÂU SỐ 1

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 xác định chỉ tiêu cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đến năm 2030 là:

A. 0.97

B. 1

C. 0.99

D. 0.95

CÂU 2

Đâu là một bài học kinh nghiệm được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng?

A. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là chủ”

B. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân làm chủ”

C. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân làm gốc”

D. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc"

CÂU 3

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các cấp ủy đã phối hợp với MTTQ và và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức được bao nhiêu hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân

A. hơn 80000

B. hơn 90000

C. hơn 10000

D. hơn 70000

CÂU 4

Đâu không phải một trong những nhiệm vụ của Đại hội XII của Đảng?

A. Hoàn thiện đồng bộ thể chế; Phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại cả kinh tế và xã hội.

B. Xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045

C. Tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020

D. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới

CÂU 5

Năng lực số bao gồm những năng lực gì?

A. Là tổng hợp của năng lực máy sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin và năng lực vận hành thông tin

B. Là tổng hợp của năng lực máy sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực ứng dụng thông tin, năng lực vận hành và năng lực truyền thông

C. Là tổng hợp của năng lực máy sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông tin và năng lực truyền thông

D. Là tổng hợp của năng lực máy sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông tin, năng lực thiết kế và năng lực truyền thông

CÂU 6

Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức là?

A. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, xóa tên

B. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ

C. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, khai trừ

D. Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, khai trừ

CÂU 7

Tính đến ngày 20/9/2020, trong cả nước đã giảm được bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện?

A. 9

B. 6

C. 11

D. 12

CÂU 8

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành, chỉ đạo thực hiện mấy nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị?

A. 6 nghị quyết

B. 8 nghị quyết

C. 4 nghị quyết

D. 2 nghị quyết

CÂU 9

Để chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng, các tiểu ban chuẩn bị cho văn kiện đã tiến hành bao nhiêu phiên họp để thảo luận, thông qua Đề cương và các dự thảo văn kiện?

A. 10

B. 15

C. 25

D. 20

CÂU 10

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân giai đoạn 2016-2020 là:

A. Trên 1,3%/năm.

B. Trên 1,4%/năm.

C. Trên 1,6%/năm

D. Trên 1,5%/năm

CÂU 11

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 của đất nước ta được Đại hội XIII xác định là:

A. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao

B. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

C. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại,thu nhập cao

D. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

CÂU 12

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức bao nhiêu chương trình giám sát về các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội?

A. 8 chương trình

B. 18 chương trình

C. 15 chương trình

D. 10 chương trình

CÂU 13

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rút ra bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ là?

A. Công tác cán bộ phải thực sự là “nhân tố quyết định”

B. Công tác cán bộ phải thực sự là “nhiệm vụ quan trọng

C. Công tác cán bộ phải thực sự là “nhiệm vụ then chốt"

D. Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt

CÂU 14

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định phát triển kinh tế có vị trí như thế nào?

A. Là nhiệm vụ trọng tâm

B. là nhiệm vụ trung tâm

C. Là nhiệm vụ xuyên suốt và then chốt

D. Là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài

CÂU 15

Khái niệm "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" được Văn kiện Đại hội Đảng XIII xác định là:

A. Là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

B. Là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

C. Là nền kinh tế thị trường hiện đại, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa

D. Là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường

CÂU 16

Theo quy định thi hành Điều lệ Đảng hiện hành, cấp ủy cấp nào được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp?

A. cấp Trung ương

B. Cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện, cơ sở và tương đương

C. Cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện và tương

D. Cấp Trung ương, cấp tỉnh và tương đương

CÂU 17

Việt Nam được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc lần thứ 2 vào thời gian nào?

A. Nhiệm kỳ 2018 – 2019

В. Nhiệm kỳ 2020 – 2021

C. Nhiệm kỳ 2009 - 2010

D. Nhiệm kỳ 2015 - 2016

CÂU 18

Trong Chương trình hành động số 26-Ctr/TWĐTN-VP, nội dung giải pháp nào sau đây nhằm thúc đẩy Đoàn thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới?

A.Tất cả các phương án trên

B. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện thực hóa, thương mại hoá các ý tưởng sáng tạo.

C Kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng, tổ chức Sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp

D Triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp

CÂU 19

Nội dung nào được xác định trong Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. Hằng năm tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc.

B. Hằng năm tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc; Đoàn cấp tỉnh tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh.

C. Đoàn cấp tỉnh tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh hằng năm.

D. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc.

CÂU 20

Theo chương trình hành động số 26-CTr/TWĐTN-VP ngày 19/5/2021 “Ngày đoàn viên” được tổ chức tại những nơi như thế nào?

A. Tại những nơi chưa có đoàn viên, chưa có tổ chức đoàn

B. Tại những nơi có số lượng đoàn viên đông đảo, có tổ chức Đoàn.

C. Tại những nơi có đoàn viên bị phân tán, không tập trung.

D. Tại những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn.

Đáp án thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội XIII của Đảng tuần 3

CÂU 1

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam xếp thứ bao nhiêu trong 141 nền kinh tế?

A. 65

B. 67

C. 70

D. 60

CÂU 2

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, đến thời điểm hiện nay, cả nước có bao nhiêu doanh nghiệp khởi nghiệp?

A. hơn 3000

B. hơn 5000

C. hơn 4000

D. hơn 6000

CÂU 3

Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước được Đại hội XIII xác định là?

A. Khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

B. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

C. Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

D. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

CÂU 4

Theo báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2019 của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) GII của Việt Nam năm 2019 đứng thứ bao nhiêu trong tổng số 129 quốc gia - nền kinh tế?

A.44

B. 46

C. 40

D. 42

CÂU 5

Trong giai đoạn năm 2016 - 2020, nhiều yếu tố, điều kiện gây nên sự khó khăn cho doanh nghiệp. Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, ảnh hưởng của vấn đề nào gây thiệt hại lớn nhất?

A. Thiên tai bão lũ

B. An ninh mạng

C. Đại dịch Covid-19

D. Mất mùa do hạn hán

CÂU 6

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm nhu cầu nguyên liệu công nghiệp chế biến gỗ?

A. 0.6

B. khoảng 80%

C. Trên 90%

D. 0.7

CÂU 7

Điểm mới trong nội hàm các khâu đột phá chiến lược mà văn kiện Đại hội XIII đề cập đến là:

A..Tất cả các ý trên

B. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

C .Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý

D. Từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số

CÂU 8

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá về về công tác lý luận của Đảng như sau:

A. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển

B. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được phát triển.

C. Hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển

D. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được làm rõ

CÂU 9

Đánh giá chung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng viết:

A. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có hiệu quả rõ rệt

B. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh.

C. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt

D. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt

CÂU 10

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong 189 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2016?

A. 80

B. 90

C. 100

D. 110

CÂU 11

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam tăng bao nhiêu bậc so với năm 2018?

A. 20 bậc

B. 10 bậc

C. 5 bậc

D. 15 bậc

CÂU 12

Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành những nội dung nào sau đây?

A. Đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020

B. Đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới

C. Tất cả các nội dung trên

D. Đánh giá 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991

CÂU 13

Về kết quả công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhận định?

A. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên chuyển biến tích cực

B. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực

C. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích cực

D. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn.

CÂU 14

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, năm 2016, có bao nhiêu mặt hàng Có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD?

A. 28 mặt hàng

В. 23 mặt hàng

C. 25 mặt hàng

D. 30 mặt hàng

CÂU 15

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030 xác định chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP là:

A. 45-50%

B. 55-60%

C.. 50-55%

D. 60-65%

CÂU 16

Vốn hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh bao gồm những nguồn nào?

A. Nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội

B. Cả a và b

C. Nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại

D. Vận động các nguồn xã hội hóa

CÂU 17

Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2018 - 2022" đặt chỉ tiêu hỗ trợ bao nhiêu ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu?

A. 5.000 ý tưởng

B. 500 ý tưởng

C. 10.000 ý tưởng

D. 1.000 ý tưởng

CÂU 18

Để chỉ đạo và hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trong đầy mạnh việc trồng mới cây xanh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành chương trình gì?

A . Chương trình “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp"

B. Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”

C. Chương trình “Trồng cây Vì một Việt Nam xanh”

D. Chương trình “Vì một Việt Nam xanh hơn

CÂU 19

Đâu là mô hình liên kết phát triển kinh tế cần thành lập, duy trì và nhân rộng được quy định trong Chương trình hành động số 26-Ctr/TWĐTN-VP

A. Hợp tác xã

B. Tất cả các phương án trên

C. Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế

D. Tổ hợp tác

CÂU 20

Tên giải thưởng tuyên dương các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi của Trung ương Đoàn?

A. Lương Định Của

B. Sao đỏ

C. Người thợ trẻ giỏi

D. Sao vàng Đất Việt

Đáp án thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội XIII của Đảng tuần 2

Câu 1

Đại hội XIII xác định vị trí của phát triển kinh tế - xã hội trong mô hình tổng quát phát triển đất nước là:

A. Phát triển kinh tế - xã hội là trọng yếu, thường xuyên

B. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm

C. Phát triển kinh tế là trung tâm

D. Phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng

Câu 2

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ mấy có chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân?

A. Đại hội X

B. Đại hội XII

C. Đại hội XI

D. Đại Hội XIII

Câu 3

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 gồm bao nhiêu vấn đề được đặt ra?

A. 12

B. 13

C. 14

D. 11

Câu 4

Năng lực số bao gồm những năng lực gì?

A. Là tổng hợp của năng lực máy sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin và năng lực vận hành thông tin

B. Là tổng hợp của năng lực máy sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực ứng dụng thông tin, năng lực vận hành và năng lực truyền thông

C. Là tổng hợp của năng lực máy sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông tin, năng lực thiết kế và năng lực truyền thông

D. Là tổng hợp của năng lực máy sử dụng máy tính, năng lực công nghệ thông tin, năng lực thông tin và năng lực truyền thông

Câu 5

Trong các đáp án sau đây, đáp án nào KHÔNG PHẢI là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát của Đảng trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo?

A. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa

B. Đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

C. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

D. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa

Câu 6

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

A. Tập trung dân chủ

B. Hiệp thương dân chủ

C. Tự nguyện và tập trung dân chủ

D. Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động

Câu 7

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 xác định chỉ tiêu cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đến năm 2030 là:

A. 0.95

B. 0.97

C. 0.99

D. 1

Câu 8

Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp?

A. 6 cấp

B. 4 cấp

C. 3 сấр

D. 5 cấp

Câu 9

Nguồn kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Cả ba nguồn kinh tế như nhau

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế Nhà nước

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 10

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 có bao nhiêu quan điểm phát triển?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Câu 11

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 xác định chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt bao nhiêu %/năm?

A. Trên 6,5%

B. Trên 7,5%

C. Trên 6%

D. Trên 7%

Câu 12

Nghị quyết Đại hội XIII xác định mục tiêu phát triển đến năm 2025 của nước ta là:

A. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập cao.

B. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập khá.

C. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

D. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình cao.

Câu 13

Nghị quyết Đại hội XIII xác định chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân là:

A. 20 giường bệnh

B. 25 giường bệnh

C. 30 giường bệnh

D. 35 giường bệnh

Câu 14

Đến hết năm 2020, nước ta có bao nhiêu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới?

A. 190 huyện

B. 180 huyện

C. 185 huyện

D. 173 huyện

Câu 15

Đại hội XIII của Đảng xác định vị trí của phát triển văn hóa trong sự phát triển nhanh và bền vững đất nước là

A. Phát triển văn hóa là trọng yếu, thường xuyên

B. Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội

C. Phát triển văn hóa - xã hội là nền tảng tinh thần xã hội

D. Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần

Câu 16

Nghị quyết Đại hội XIII xác định chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân là:

A. 15 bác sĩ

B. 20 bác sĩ

C. 25 bác sĩ

D. 10 bác sĩ

Câu 17

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến 30/9/2020, Đảng đã kết nạp được bao nhiêu đảng viên mới?

A. 800.000 đảng viên

B. Trên 800.000 đảng viên

C. Dưới 800.000 đảng viên

D. Khoảng 700.000 đảng viên

Câu 18

Chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 về hỗ trợ Thanh thiếu niên yếu thế là gì?

A. 50% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế

B. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế

C. 80% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế

D. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 02 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế

Câu 19

Chương trình 7 trong Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có bao nhiêu nội dung và giải pháp?

A. 7

B. 8

C. 5

D. 6

Câu 20

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định. chỉ tiêu trong 5 năm tới kết nạp mới bao nhiêu đoàn viên?

A. 04 triệu

B. 03 triệu

C. 05 triệu

D. 06 triệu

Đáp án thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội XIII của Đảng tuần 1

Câu 1. Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII đạt:

A. 95% dân số

B. 90% dân số

C. 80% dân số

D. 100% dân số

Câu 2. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 của đất nước ta được Đại hội XIII xác định là:

A. Trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao

B. Trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

C. Trở thành nước phát triển, thu nhập cao

D. Trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

Câu 3. Đại hội XIII đánh giá chung về thành tựu 35 năm đổi mới đất nước (1986-2020):

A. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử

B. Đạt được nhiều thành tựu toàn diện và có ý nghĩa lịch sử

C. Đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử

D. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và toàn diện

Câu 4. Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được xác định gồm:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 5. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 20212030 đặt ra chỉ tiêu về tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là:

A.. Giảm xuống dưới 15%

B. Giảm xuống dưới 20%

C. Giảm xuống dưới 25%

D. Giảm xuống dưới 10%

Câu 6. Mục tiêu tổng quát về xây dựng nhiệm kỳ Đảng Đại hội XIII xác định:

A. Xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh toàn diện

B. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

C. Xây dựng Đảng và Mặt trận Tổ quốc trong sạch, vững mạnh toàn diện

D. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện

Câu 7. Tuổi thọ trung bình người dân đến năm 2020 theo Báo cáo chính trị là:

A. 73,3 tuổi

B. 74 tuổi

C. 74,5 tuổi

D. 73,7 tuổi

Câu 8. Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026, NGhị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá?

A. 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá

B. 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp đột phá

C. 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp đột phá

D. 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá

Câu 9. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng là?

A. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên

B. Khiển trách, cảnh cáo, giải tán

C. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ

D. Khiển trách, cảnh cáo, giải thể

Câu 10. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 20212030 đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt:

A. Khoảng 8%/năm

B. Khoảng 9%/năm

C. Khoảng 10%/năm

D. Khoảng 7%/năm

Câu 11. Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là:

A. 0.85

B. 0.92

C. 0.8

D. 0.9

Câu 12. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 của đất nước ta được Đại hội XIII xác định là:

A. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

B. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

C. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

D. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao

Câu 13. Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là:

A. Khoảng 30%

B. Khoảng 25%

C. Khoảng 40%

D. Khoảng 35%

Câu 14. GDP bình quân đầu người năm 2020 theo Báo cáo chính trị là:

A. 2.800 USD

B. 3.500 USD

C. 2.779 USD

D. 3.000 USD

Câu 15. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 20212030 đặt ra chỉ tiêu về nợ công là:

A. Không quá 65% GDP

B. Không quá 60% GDP

C. Không quá 75% GDP

D. Không quá 70% GDP

Câu 16. Đại hội XIII xác định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước thời gian tới là:

A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

B. Tất cả các ý trên

C. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam

D. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Câu 17. Chỉ tiêu về GDP bình quân đầu người giai đoạn 20212025 được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là:

A. Khoảng 5.700 - 6.000 USD

B. Khoảng 3.700 - 4.000 USD

C. Khoảng 6.700 - 7.000 USD

D. Khoảng 4.700 - 5.000 USD

Câu 18. Đâu không phải là nội dung 1 chương trình trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng?

A. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; thúc đẩy học tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số.

B. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

C. Tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh.

D. Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ thanh niên.

Câu 19. Nội dung nào được xác định trong Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. Hằng năm tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc

B. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc

C. Đoàn cấp tỉnh tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh hằng năm

D. Hằng năm tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc; Đoàn cấp tỉnh tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh.

Câu 20. Yêu cầu của chương trình hành động của Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là gì?

A. Các chương trình, hoạt động triển khai bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

B. Chương trình hành động không cần phải được thực hiện sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, phạm vi nhỏ hẹp đến thanh thiếu nhi

C. Các chương trình, hoạt động triển khai bảo đảm tính trung thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

D. Chương trình hành động không cần phải được thực hiện sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, có sự lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo thanh thiếu nhi

Đánh giá bài viết
3 4.034
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bchải Đăng
  Bchải Đăng

  Cho mình hỏi có tuần 3 chưa ạ


  Thích Phản hồi 22:07 05/10
  • Bi
   Bi

   Có tuần 3 rồi đó bạn ơi, b F5 lại xem

   Thích Phản hồi 08:54 06/10
 • Dương VH
  Dương VH

  cho mình hỏi có đáp án tuần 4 chưa ạ


  Thích Phản hồi 3 ngày trước
  Bài thu hoạch Xem thêm