Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
ĐỀ KSCL LẦN 4 M HỌC 2018-2019
MÔN LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 101
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919-1924?
A. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi chính trị kinh tế có ý thức .
B. Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế.
C. Phong trào thể hiện ý thức chính trị.
D. Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nên còn mang tính tự phát.
Câu 2: Hậu qu lớn nhất về kinh tế do chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đối
với nước ta
A. ngân sách Đông Dương ngày càng cạn kiệt.
B. kinh tế Việt Nam suy sụp, khủng hoảng.
C. các ngành, các vùng kinh tế phát triển không đều.
D. Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp.
Câu 3: Đảng Cộng sản Việt Nam thể rút ra bài học bản nào từ sự thất bại của phong
trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX để vận dụng trong quá trình xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
A. Phải đề ra được phương pháp đấu tranh đúng đắn.
B. Phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
C. Phải không ngừng tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
D. Phải chú trọng đoàn kết toàn đảng, toàn dân.
Câu 4: Chiến thắng Xta-lin-grát (11/1942 đến 2/1943) đã tạo nên bước ngoặt của chiến tranh
thế giới th hai bắt đầu từ đây,
A. khối Đồng minh chống phát xít hình thành.
B. Liên phe Đồng minh chuyển sang tấn ng đồng loạt.
C. ch nghĩa phát xít Italia Nhật Bản bị sụp đổ.
D. quân Đức liên tiếp thất bại trên các chiến trường.
Câu 5: Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam được kết đã
tác động đến sự phát triển của ch mạng Việt Nam như thế nào?
A. Mĩ bị suy giảm thế lực trên trường quốc tế nên không giám tham chiến.
B. Tạo thời thuận lợi để ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
C. Gây rối loạn trong hàng ngũ kẻ thù, tạo điều kiện thuận lợi cho ta.
D. Mĩ càng hung ng, hiếu chiến, gây khó khăn cho cách mạng miền Nam.
Câu 6: Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 1975) cho thấy nghệ thuật
quân sự của Việt Nam đã giải quyết thành công mối quan hệ giữa
A. con người khí, chính trị thuật, coi khí thuật nhân tố quyết định
hàng đầu.
B. con người khí, chính trị thuật, coi nhân tố con người chính trị quyết
định.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. nhân tố con người với khí thuật, coi khí - thuật nhân tố quyết định hàng
đầu.
D. chính trị thuật khí trên sở lấy thuật làm gốc, chính trị quan trọng.
Câu 7: Giai đoạn khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) của cách mạng
nước ta còn được gọi là
A. phong trào chống Nhật cứu nước. B. cao trào kháng Pháp Nhật.
C. cao trào đánh đuổi phát xít Nhật. D. cao trào kháng Nhật cứu nước.
Câu 8: Vị trí của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 trong cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm lược (1946-1954)
A. chiến dịch phản công đầu tiên của quân dân ta.
B. chiến dịch phòng ngự quy lớn nhất của quân dân ta.
C. chiến dịch tiến công quy lớn đầu tiên của quân dân ta.
D. chiến dịch tiến công quy lớn nhất của quân dân ta.
Câu 9: Ý nào dưới đây không phản ánh tính hai mặt bên trong mối quan hệ giữa các nước
lớn ngày nay?
A. Cạnh tranh hợp tác. B. Song phương đa phương.
C. Tiếp xúc kiềm chế. D. Mâu thuẫn hài hòa.
Câu 10: Để góp phần xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp, năm 1952,
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã
A. ch trương thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.
B. họp Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt Miên Lào.
C. m cuộc vận động lao động sản xuất thực hành tiết kiệm.
D. quyết định phát động toàn dân xoá nạn chữ.
Câu 11: Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam đại hội của
A. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội. B. Xây dựng phát triển kinh tế.
C. Xây dựng chỉnh đốn Đảng. D. Công cuộc đổi mới đất nước.
Câu 12: sao Hiệp định bộ được kết giữa Việt Nam với Pháp (6-3-1946) chưa được
coi một văn bản mang tính pháp quốc tế?
A. Vì Hiệp định này chỉ hai ớc kết, Pháp thể bội ước.
B. Pháp không công nhận Việt Nam một quốc gia độc lập tự chủ.
C. Hip định ch công nhận Việt Nam một quốc gia tự do, chính ph riêng.
D. Vì Hiệp định không công nhận Việt Nam chính phủ, nghị viện riêng.
Câu 13: Trong lúc Mĩ tiến nh chiến tranh p hoại lần thứ hai miền Bắc, đã áp dụng
loại hình chiến ợc chiến tranh nào miền Nam?
A. Chiến tranh đặc biệt. B. Chiến tranh một phía.
C. Chiến tranh cục bộ. D. Việt Nam hóa chiến tranh.
Câu 14: c dụng của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ m 1919 đến 1925 gì?
A. chuẩn bị về tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin cho mọi giai cấp Việt Nam.
C. thành lập ba tổ chức Cộng sản, lập ra Hội liên hiệp thuộc địa Pari.
D. thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” nâng cao ý thức chính trị cho công nhân Việt Nam.
Câu 15: Từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái cùng với sự tan rã của Việt Nam Quốc
dân đảng (1930), có thể rút ra luận điểm gì?
A. Khuynh ớng cách mạng dân chủ sản không đáp ng được yêu cầu lịch sử.
B. Giai cấp sản không vai trò trong phong trào dân tộc.
C. Ch trương bạo động để giành độc lập không phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. S thắng thế của khuynh hướng sản trong phong trào dân tộc.
Câu 16: Văn kiện lịch sử quan trọng thể hiện đường lối kháng chiến chống Pháp do Tổng
thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trường Chinh viết tác phẩm
A. Ch thị toàn dân kháng chiến. B. Đề cương văn hóa Việt Nam.
C. Kháng chiến nhất định thắng lợi. D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Câu 17: Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng 1930 1931 Việt Nam
A. hình thành khối liên minh công nông.
B. thành lập được chính quyền viết Nghệ - Tĩnh.
C. quần chúng được giác ngộ trở thành lực lượng chính trị hùng hậu.
D. Đảng rút ra nhiều bài học quý báu trong lãnh đạo cách mạng.
Câu 18: Yếu tố quyết định để năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết m ra đi tìm con đường
cứu nước mới cho dân tộc Việt Nam
A. xuất phát từ yếu tố nhân: sớm chí “đuổi thực n Pháp, giải phóng đồng bào”.
B. xuất phát từ yếu tố thời đại: thế giới đang thay đổi trong thời đại đế quốc chủ nghĩa.
C. xuất phát từ yếu tố dân tộc: đất nước đang bị khủng hoảng về con đường cứu nước.
D. xuất phát từ yếu tố quê hương: nơi có truyền thống yêu nước đấu tranh bất khuất
Câu 19: Điểm khác về hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau khi Hiệp định Pari
(1973) với thời kỳ sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954)
A. ch sử dụng hình thức đấu tranh quân sự.
B. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh ngoại giao.
C. đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị đấu tranh ngoại giao.
D. tập trung đấu tranh chính trị quân sự.
Câu 20: Biến đổi nào ới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi
Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần m thay đổi bản đồ chính trị thế giới?
A. Sau khi giành độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa hội.
B. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia đã giành được độc lập.
C. H thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân b xóa bỏ hoàn toàn.
D. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự ra đời của c quốc gia độc lập.
Câu 21: Sau thất bại chiến dịch Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, đế quốc Mỹ chính quyền
Sài Gòn lùi về phòng th
A. Phan Rang. B. Cam Ranh. C. Nha Trang. D. Xuân Lộc.
Câu 22: Việt Nam th rút ra kinh nghiệm từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau
chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước?
A. Khai thác sử dụng hợp tài nguyên.
B. Ứng dụng khoa học thuật.
C. Nâng cao trình độ, tay nghề lao động.
D. Tăng cường mua bằng phát minh sáng chế.
Câu 23: Trong giai đoạn 1950 - 1973, thời “phi thực dân hóa” xảy ra thuộc địa của
những nước nào?
A. Anh, Pháp, Lan. B. Tây Ban Nha, Đức, Mĩ.
C. Mĩ, Anh, Pháp. D. Italia, Anh, Bồ Đào Nha.
u 24: đề ra “Chiến ợc toàn cầu trong thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh không nhằm
mục tiêu bản nào ?
A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh.
B. Dùng khẩu hiệu “Thúc đẩy n chủ” can thiệp vào công việc nội b của nước khác
C. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt các ớc hội chủ nghĩa trên thế giới.

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 76
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm