Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2

ĐỀ CHÍNH THỨC
[GIẢI CHI TIẾT] Đề thi thử môn Sử trường THPT Chuyên Hạ Long
lần 2 - 2019
Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:......................................................................................................
Số báo danh:................................................................................................................
Câu 1: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện các cuộc
cách mạng nào?
A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B. Cách mạng dân tộc dân chủ, thổ địa cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. Tư sản dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D. Tư sản dân quyền cách mạng và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 2: Tên gọi của các tổ chức quần chúng trong mặt trận Việt Minh là gì?
A. Hội Phản đế. B. Hội cứu quốc. C. Hội giải phóng. D. Hội dân chủ.
Câu 3: Cuộc vận động yêu nước đầu thế kỷ XX chưa diễn đến sự bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản
ở Việt Nam vì
A. Thiếu một đường lối chính trị đúng đắn.
B. Cơ sở kinh - tế xã hội chưa đủ mạnh.
C. Thiếu sự lãnh đạo của một tổ chức thống nhất.
D. Chưa chú ý xây dựng lực lượng trong nước.
Câu 4: Thắng lợi nào đánh dấu trên thực tế nhân dân Việt Nam đã giành được các quyền dân tộc cơ
bản?
A. Trận Điện Biên Phủ năm 1954.
B. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.
C. Hiệp định Paris về Việt Nam 1973.
D. Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945.
Câu 5: Phong trào đấu tranh nào thuộc khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam trước Chiến tranh
thế giới thứ nhất?
A. Phong trào dân tộc chủ nghĩa.
B. Phong trào yêu nước dân chủ công khai.
C. Phong trào cách mạng quốc gia tư sản.
D. Phong trào quốc gia cải lương tư sản.
Câu 6: Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ hai của đế quốc Mỹ là một bộ phận của
chiến lược
A. Chiến tranh một phía. B. Chiến tranh cục bộ.
C. Chiến tranh đặc biệt. D. Việt Nam hóa chiến tranh.
Câu 7: Thế kỷ XX trở thành thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân vì
A. Chủ nghĩa tư bản lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu toàn diện.
B. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được xác lập và phát triển trên thế giới.
C. Trật tự hai cực Ianta góp phần tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc.
D. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ và giành thắng lợi.
Câu 8: Đâu không phải là lý do Tây Ban Nha liên minh với Pháp để xâm lược Việt Nam năm 1858?
A. Muốn chia sẻ quyền lợi với Pháp sau khi xâm lược Việt Nam.
B. Muốn có thị trường tiêu thụ hàng hóa ở Việt Nam.
C. Muốn giúp Pháp mở rộng hệ thống thuộc địa, thị trường.
D. Một số giáo sĩ Tây Ban Nha bị triều đình giam giữ, giết hại.
Câu 9: Cơ quan ngôn luận của tổ chức An Nam Cộng Sản Đảng là tờ báo
A. An Nam trẻ B. Thanh niên C. Búa liềm D. Đỏ
Câu 10: Cách mạng Tháng Hai năm 1917 bùng nổ khi nước Nga
A. Xuất hiện hai chính quyền cũng tồn tại.
B. Đang tham gia chiến tranh đế quốc.
C. Vừa rút khỏi chiến tranh đế quốc.
D. Vừa chuyển sang chế độ Cộng Hòa.
Câu 11: Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách đối ngoại của Pháp và Nhật Bản từ năm 1945 đến
năm 1950 là
A. Tham gia kế hoạch Mácsan.
B. Liên minh chặt chẽ với Mỹ.
C. Khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.
D. Mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới.
Câu 12: Kế hoạch Mácsan của Mỹ (1947) đã tác động đến nền kinh tế các nước Tây Âu như thế nào?
A. Có điều kiện để phục hồi kinh tế các nước Tây Âu.
B. Làm bùng nổ khủng hoảng tài chính ở khu vực.
C. Gây khó khăn cho kinh tế các nước Tây Âu.
D. Thúc đẩy quá trình liên kết khu vực diễn ra mạnh mẽ.
Câu 13: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ
nhất định phải cút khỏi nước ta”. Nội dung trên được trích dẫn từ tư liệu nào?
A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng.
B. Thư chúc tết năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.
D. Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Câu 14: Căn cứ vào tiêu chí nào để khẳng định phong trào dân chủ (1936 – 1939) ở Việt Nam mang
tính dân tộc?
A. Tổ chức lãnh đạo. B. Hình thức đấu tranh.
C. Phương pháp đấu tranh. D. Lực lượng tham gia.
Câu 15: Trong cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954, quân đội và nhân dân Việt Nam
thực hiện kế sách gì để đối phó với kế hoạch Nava?
A. Điều địch để đánh địch.
B. Vận động chiến và công kiên chiến.
C. Đánh điểm diệt viện.
D. Vây, lấn, tấn, diệt.
Câu 16: Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền
Nam Việt Nam trong 2 năm 1975 - 1976 và nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” đã khẳng định
A. Sức chiến đấu và sự quyết liệt của Đảng.
B. Tính đúng đắn, sáng tạo và linh hoạt của Đảng.
C. Tính thống nhất và kiên định của Đảng.
D. Bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Đảng.
Câu 17: “Ba mươi năm ấy chân không mỏi/ Mà đến bây giờ mới tới nơi” (Tố Hữu), là hai câu thơ nói
về sự kiện
A. Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô. B. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc.
C. Nguyễn Ái Quốc sang Xiêm. D. Nguyễn Ái Quốc về nước.
Câu 18: Tác phẩm đầu tiên vạch ra các vấn đề về chiến lược và sách lược của Cách mạng giải phóng
dân tộc Việt Nam là
A. “Đường Kách mệnh”.
B. “Kháng chiến nhất định thắng lợi”.
C. “Vấn đề dân cày”.
D. “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
Câu 19: Bước sang năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam có thêm thuận
lợi mới là
A. Các thuộc địa của Pháp ở Châu Phi giành được độc lập.
B. Cách mạng Lào và Campuchia đã giành được thắng lợi.
C. Sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình thế giới.
D. Các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.
Câu 20: Hiệp định sơ bộ (6-3-1946) ký giữa chính phủ Việt Nam với thực dân Pháp là một bước “thụt

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Chuyên Hạ Long lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 297
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm