35 đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ & ĐT CAO BẰNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát
đề
Câu 1: Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược
(19451975) biểu hiện của
A. “Chiến lược toàn cầu” do Mỹ khởi xướng
B. Những cuộc chiến tranh nóng châu Á
C. Mặt tiêu cực của xu thế toàn cầu hoá
Câu 2: Sắp xếp các s kiện theo trình tự thời gian:
1. Hiệp ước Hác Măng.
2. Hiệp ước Nhâm Tuất.
3. Hiệp ước Patonot
4. Hiệp ước Giáp Tuất.
D. Thời kỳ thế giới xảy ra Chiến tranh lạnh
A. 1-2-3-4 B. 2-3-1-4.
C. 2-4-1-3 D. 3-2-4-1
Câu 3: Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch 5 m Liên từ 1950 đến những năm 1970
A. Viện trợ cho các nước hội chủ nghĩa Đông Âu
B. Xây dựng khối chủ nghĩa hội vững ng, đối trọng với Mỹ Tây Âu C.
Xây dựng hợp tác hoá nông nghiệp quốc hữu hoá nền công nghiệp quốc gia.
D. Tiếp tục xây dựng sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa hội.
Câu 4: Thời ngàn năm một của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta xác định t
sau ngày
A. Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
B. Nhật vào Đông dương đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp
C. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
D. Quân Đồng minh vào Đông Duong giải pháp quân Nhật
Câu 5: Quan điểm đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12/1986) không nội dung
nào dưới đây?
A. Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm
B. Đi lên CNXH bằng những biện pháp phù hợp
C. Không thay đổi mục tiêu của CNXH
D. . Đổi mới toàn diện đồng bộ
Câu 6: Điểm khác biệt giữa phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ XX so với cuối thế kỷ XIX
A. nh chất khuynh hướng B. Giai cấp lãnh đạo lực lượng tham gia
C. Hình thức phương pháp đấu tranh D. Quan niệm khuynh hướng cứu nước
Câu 7: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945- 1954) đã tác động như thế nào đến tình hình
miền Bắc nước ta?
A. Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng hội chủ nghĩa
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Miền Bắc trở thành quốc gia độc lập tiến nh xây dựng chủ nghĩa hội
C. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân dân lần đầu tiên làm chủ chính quyền.
D. Miền Bắc được giải phóng , hoàn thành công cuộc xây dựng hội chủ nghĩa.
Câu 8: Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 giai cấp nào?
A. Công nhân, nông dân, sản B. Công nhân nông dân
C. Toàn thể dân tộc Việt Nam D. Công nhân, nông dân, tiểu sản.
Câu 9: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Việt Nam Quốc dân đảng có điểm giống nhau?
A. Đều lựa chọn khuynh hướng chính trị sản
B. Đều muốn đánh đổ Pháp, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
C. Đều thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc.
D. Đều lựa chọn khuynh hướng chính trị sản.
Câu 10: Việt Nam học tập được từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?
A. C ý đầu cho khoa học, giáo dục.
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa
C. Thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
D. Xây dựng một nhà ớc hai chế độ cùng tồn tại.
Câu 11: Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động theo khuynh hướng o?
A. sản. B. Phong kiến. C. Cực đoan. D. Dân chủ sản
Câu 12: Lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau đây
“Vào giữa thế kỉ XIX trước khi bị (1)..... xâm lược, Việt Nam một (2).... chủ quyền đạt được những
tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hoá. Tuy nhiên, giai đoạn này chế độ phong kiến Việt Nam đang
những biểu hiện (3)... suy yếu nghiêm trọng” (SGK Lịch sử 11 Ban bản, tr 106, NXB Giáo dục, 2009)
A. (1) thực dân Pháp, (2) bị đô hộ, (3) khủng hoảng
B. (1) thực n Pháp, (2) quốc gia độc lập, (3) khủng
hoảng
C. (1) thực dân Pháp, (2) quốc gia độc lập, (3) thịnh vượng.
D. (1) thực dân Anh, (2) quốc gia độc lập, (3) khủng hoảng
Câu 13: Thắng lợi trong chiến dịch nào giúp quân dân ta đập tan kế hoạch Rơve của Pháp ?
A. Cuộc chiến đấu trong các đô thị năm 1946. B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
C. Chiến dịch biên giới thu - đông năm 1950. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Câu 14: Tình hình chính tr của nước Nga sau chiến thắng lợi của Cách mạng tháng hai năm 1917 là?
A. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
B. Quân đội nổi dậy chống phá.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Các nước đế quốc can thiệp vào nước Nga.
D. Nhiều đảng phái phản động nổi dậy chống phá cách mạng.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây thể hiện sự giống nhau giữa t chức ASAEN Liên minh châu Âu (EU)?
A. Có sự nhất thể hoá về mặt tài chính.
B. Đều tổ chức liên kết của các nước bản.
C. tổ chức liên kết của các nước cùng khu vực.
D. Có cấu tổ chức chặt chẽ gồm hội đồng, uỷ ban, nghị viện, t án.
Câu 16: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 ý nghĩa lịch sử như thế nào với cách mạng Việt
Nam?
A. Chấm dứt khủng hoảng về đường lối giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.
B. một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng sản.
C. Chứng tỏ giai cấp công nhân đã hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác.
D. Chứng tỏ giai cấp sản đã vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Câu 17: Sự kiện nào của thế giới tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ
nhất?
A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.
C. Pháp nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất.
D. Đảng cộng Sản Trung Quốc ra đời.
Câu 18: Phong trào cách mạng 1930- 1931 phong trào dân chủ 1936-1939 Việt Nam điểm khác
biệt về
A. Giai cấp lãnh đạo. B. Nhiệm vụ chiến lược C. Nhiệm vụ trước mắt D. Động lực
chủ yếu
Câu 19: Đặc điểm nào chủ yếu nổi bật của phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam (1919 -1930) A.
Sự phát triển của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác.
B. Cuộc đấu tranh giành quyền nh đạo của khuynh hướng sản n chủ sản
C. Giai cấp tiểu sản sự chuyển biến mạnh mẽ trước tác động của chủ nghĩa Mác Lê-nin
D. Sự phát triển mạnh m của khuynh hướng cách mạng dân chủ sản
Câu 20: Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước
năm 1930 gì?
A. Hình thức đấu tranh quyết liệt triệt để hơn.
B. Phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
C. Quy rộng lớn trên cả nước
D. Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc 35 đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc 35 đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 549
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm