Đáp án Sử THPT quốc gia 2021

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sử được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải tới bạn đọc cùng tham khảo. Qua đây bạn đọc có thể cập nhật được đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Sử một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

HOT: Đáp án Sử THPT Quốc gia 2022

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022

2. Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Xem chi tiết lịch thi: Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Gửi đề thi để nhận lời giải ngay: https://www.facebook. com/com.VnDoc

3. Đáp án môn Sử năm 2021

Đáp án chính thức của bộ 2021 môn Sử

Để xem đề thi nhấn link bên cạnh

Đáp án đề 301 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 301

1-D2-A3-A4-B5-A6-B7-B8-D9-B10-D
11-C12-C13-A14-D15-A16-B17-C18-D19-C20-B
21-C22-A23-D24-B25-D26-A27-D28-C29-B30-D
31-C32-D33-A34-C35-B36-B37-D38-B39-C40-A

Đáp án đề 302 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 302

1-D2-A3-B4-D5-A6-D7-A8-C9-C10-B
11-A12-B13-B14-C15-D16-A17-C18-A19-C20-B
21-A22-D23-B24-A25-D26-D27-B28-A29-A30-D
31-C32-C33-B34-D35-D36-C37-D38-B39-D40-C

Đáp án đề 303 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 303

1-B2-C3-C4-C5-A
6-D7-B8-C9-A10-B
11-C12-C13-D14-A15-B
16-B17-D18-B19-D20-C
21-A22-B23-B24-D25-C
26-A27-A28-D29-B30-B
31-D32-C33-D34-D35-A
36-B37-D38-A39-B40-D

Đáp án đề 304 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 304

1-D2-C3-C4-B5-A
6-B7-A8-A9-A10-B
11-C12- A13-D14-C15-D
16-C17-A18-C19-D20-D
21-B22-D23-C24-B25-A
26-A27-C28-D29-B30-B
31-C32-C33-A34-A35-C
36-A37-C38-B39-D40-B

Đáp án đề 305 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 305

1-B2-B3-D4-B5-A6-C7-B8-D9-A10-C
11-B12-C13- C14-D15-C16-A17-B18-C19-D20-A
21-B22-D23-C24-D25-C26-B27-D28-D29-D30-D
31-D32-B33-D34-D35-D36-B37-C38-D39-B40-C

Đáp án đề 306 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 306

1- D

2- A

3- D

4- A

5-D

6- A

7-B

8- B

9- B

10- C

11- A

12- A

13- C

14- D

15- D

16- B

17-A

18-C

19- D

20- B

21- D

22- A

23- D

24- D

25- A

26- B

27- C

28- C

29- A

30- D

31- D

32- B

33- B

34. C

35. C

36. C

37. B

38. A

39. C

40. C

Đáp án đề 307 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 307

1-C2-A3-A4-C5-D
6-B7-A8-C9-C10-D
11-D12-B13-B14-C15-A
16-A17-C18-D19-A20-A
21-B22-D23-A24-B25-B
26-D27-A28-C29-D30-D
31-A32-B33-B34-C35-C
36-C37-B38-39-40-

Đáp án đề 308 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 308

1-D2-C3-A4-C5-A6-B7-A8-A9-C10-D
11-C12-B13-B14-A15-A16-B17-A18-A19-B20-D
21-A22-B23-D24-B25-D26-D27-D28-B29-B30-A
31-A32-D33-D34-D35-B36-D37-B38-D39-D40-A

Đáp án đề 309 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 309

1-C2-A3-C4-D5-D6-C7-C8-C9-D10-A
11-B12-B13-C14-A15-A16-C17-D18-B19-B20-C
21-C22-D23-D24-B25-A26-A27-D28-D29-A30-A
31-B32-B33-D34-D35-A36-C37-C38-B39-B40-D

Đáp án đề 310 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 310

1-D2-A3-B4-B5-C6-A7-A8-D9-C10-D
11-C12-A13-D14-B15-B16-D17-B18-B19-B20-C
21-D22-B23-C24-B25-D26-D27-B28-D29-D30-B
31-C32-C33-C34-B35-C36-B37-D38-C39-C40-B

Đáp án đề 311 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 311

1-B2-D3-C4-D5-D6-C7-D8-A9-C10-A
11-D12-A13-B14-A15-D16-A17-D18-B19-B20-C
21-A22-C23-D24-C25-A26-B27-A28-B29-C30-D
31-C32-A33-B34-B35-A36-B37-A38-B39-C40-C

Đáp án đề 312 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 312

1-C2-D3-B4-C5-C6-C7-D8-B9-D10-C
11-D12-A13-A14-D15-B16-D17-A18-B19-D20-A
21-A22-B23-B24-A25-C26-D27-B28-C29-D30-A
31-A32-C33-B34-A35-A36-C37-A38-C39-B40-B

Đáp án đề 313 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 313

1-B2-D3-B4-A5-A6-C7-A8-C9-B10-C
11-D12-D13-D14-C15-C16-A17-C18-D19-C20-C
21-D22-A23-C24-D25-B26-A27-D28-B29-B30-B
31-D32-A33-B34-B35-B36-C37-A38-C39-A40-B

Đáp án đề 314 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 314

1-D2-A3-D4-C5-B6-A7-B8-D9-A10-A
11-A12-C13-D14-B15-B16-D17-A18-C19-D20-C
21-A22-D23-C24-A25-C26-A27-A28-D29-D30-C
31-A32-D33-C34-A35-C36-A37-C38-A39-C40-D

Đáp án đề 315 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 315

1- B

2-A

3- D

4-B

5- C

6- C

7- D

8- B

9- D

10- D

11- A

12- D

13-C

14-C

15- B

16- A

17- A

18- B

19- A

20- B

21- C

22- C

23- C

24- A

25- C

26- C

27- B

28- B

29- C

30-B

31- A

32- C

33- C

34- C

35-A

36- A

37-B

38- A

39-C

40- A

Đáp án đề 316 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 316

1-B2-A3-D4-D5-A6-D7-B8-C9-D10-A
11-A12-C13-C14-C15-D16-A17-B18-C19-C20-C
21-A22-A23-D24-D25-B26-D27-C28-B29-D30-B
31-C32-C33-A34-D35-B36-A37-C38-B39-A40-C

Đáp án đề 317 Sử 2021 - xem đề  Đề thi môn Lịch sử mã đề 317

1-C2-C3-B4-D5-D6-A7-A8-C9-A10-B
11-A12-A13-A14-B15-B16-D17-D18-A19-B20-B
21-D22-A23-D24-A25-D26-D27-B28-B29-A30-D
31-D32-B33-A34-D35-D36-B37-A38-D39-B40-A

Đáp án đề 318 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 318

1-B2-C3-C4-C5-B6-C7-C8-D9-D10-B
11-A12-A13-D14-D15-A16-B17-B18-A19-A20-C
21-A22-D23-B24-D25-B26-B27-A28-B29-A30-A
31-B32-A33-C34-C35-C36-D37-C38-D39-B40-C

Đáp án đề 319 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 319

1-B2-D3-D4-B5-A6-D7-C8-A9-D10-D
11-A12-D13-D14-D15-B16-A17-B18-C19-C20-C
21-D22-C23-B24-C25-B26-B27-D28-C29-C30-A
31-D32-A33-C34-A35-B36-C37-B38-C39-A40-A

Đáp án đề 320 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 320

1-C2-D3-A4-A5-A6-C7-D8-C9-D10-C
11-C12-C13-D14-C15-B16-B17-D18-C19-A20-C
21-C22-D23-B24-D25-B26-D27-D28-C29-A30-D
31-A32-C33-D34-A35-A36-B37-A38-D39-C40-B

Đáp án đề 321 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 321

1-B2-A3-A4-D5-D6-C7-B8-B9-B10-C
11-A12-C13-C14-C15-A16-C17-C18-A19-D20-A
21-B22-B23-D24-D25-B26-C27-D28-A29-D30-D
31-A32-B33-B34-D35-B36-B37-D38-A39-A40-D

Đáp án đề 322 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 322

1-D2-A3-C4-D5-C6-A7-A8-C9-B10-B
11-D12-C13-D14-A15-B16-B17-B18-D19-D20-D
21-A22-B23-C24-C25-A26-A27-D28-D29-C30-B
31-A32-C33-D34-D35-C36-B37-A38-A39-D40-D

Đáp án đề 323 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 323

1-A2-C3-A4-A5-C6-B7-D8-B9-A10-A
11-B12-C13-B14-D15-B16-D17-A18-C19-B20-D
21-A22-D23-A24-C25-C26-A27-A28-B29-C30-D
31-B32-D33-D34-D35-B36-B37-C38-B39-B40-D

Đáp án đề 324 Sử 2021 - xem đề Đề thi môn Lịch sử mã đề 324

1-B2-A3-D4-C5-D6-A7-B8-D9-B10-C
11-B12-B13-A14-A15-B16-A17-D18-A19-C20-A
21-C22-D23-B24-B25-C26-D27-D28-A29-C30-A
31-B32-C33-D34-C35-B36-C37-D38-C39-D40-B

HOT: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn GDCD

4. Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sử

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sử

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sử

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sử

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Sử

Toàn bộ bài thi trong tổ hợp Khoa học xã hội được thi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 gồm 24 mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

5. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lưu ý: Đề thi và đáp án từng đề sẽ chỉ được giải sau khi hết giờ làm bài! Để xem đáp án từng đề, mời các bạn kích vào đường link bên dưới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Tài liệu học tập lớp 12 .

...................................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
159 227.200
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm