Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa và gợi ý Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý sẽ được VnDoc cập nhật ngay khi hết thời gian làm bài. VnDoc.com sẽ tập hợp chi tiết đầy đủ 24 mã đề đáp án Địa THPT Quốc gia 2021 gửi tới bạn đọc trong thời gian sớm nhất sau khi hết thời gian làm bài.

HOT: Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Địa lý đợt 2

Xem thêm: Đáp án tất cả các môn thi THPT Quốc Gia 2021

Đáp án tổ hợp xã hội 2021 - Full 24 mã đề

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý

Đáp án đề 301 Địa 2021

41. A

42. C

43. D

44. C

45. D

46. D

47. B

48. A

49. B

50. C

51. D

52. B

53. B

54. C

55. C

56. B

57. B

58. C

59. B

60. A

61. B

62. A

63. A

64. A

65. C

66. A

67. B

68. B

69. C

70. C

71. A

72. B

73. A

74. C

75. A

76. A

77. A

78. C

79. B

80. C

Đáp án đề 302 Địa 2021

41.C42.D43.C44.D45.A46.C47.A48.B49.D50.D
51.B52.C53.C54.C55.B56.B57.C58.A59.B60.A
61.B62.B63.A64.C65.B66.B67.A68.C69.C70.A
71.C72.A73.A74.B75.C76.A77.C78.B79.A80.B

Đáp án đề 303 Địa 2021

41.D42.C43.A44.B45.C46.B47.A48.C49.C50.C
51.A52.C53.D54.B55.C56.B57.D58.A59.D60.A
61.D62.C63.A64.C65.A66.A67.C68.D69.C70.C
71.A72.C73.D74.D75.D76.C77.A78.D79.D80.A

Đáp án đề 304 Địa 2021

41. D

42. A

43. A

44. B

45. B

46. D

47. A

48. A

49. C

50. B

51. A

52. C

53. A

54. D

55. D

56. A

57. B

58. B

59. D

60. B

61. C

62. D

63. D

64. A

65. A

66. C

67. D

68. B

69. D

70. D

71. A

72. B

73. B

74. B

75. D

76. A

77. A

78. A

79. B

80. D

Đáp án đề 305 Địa 2021

41. C

42. D

43. D

44. A

45. A

46. C

47.C

48. B

49.A

50. D

51.D

52. B

53. A

54. A

55. D

56. A

57. B

58. C

59. C

60. D

61. D

62. A

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. A

69. C

70. A

71. C

72. C

73. B

74. B

75. A

76. A

77. C

78. D

79. B

80. C

Đáp án đề 306 Địa 2021

41.B42.B43.B44.A45.B46.C47.C48.D49.B50.D
51.C52.C53.C54.D55.B56.A57.B58.D59.A60.B
61.C62.B63.A64.D65.B66.B67.D68.D69.B70.C
71.B72.C73.B74.D75.D76.D77.C78.C79.D80.D

Đáp án đề 307 Địa 2021

41.B42.B43.C44.A45.D46.A47.C48.A49.A50.B
51.B52.D53.B54.55.A56.D57.C58.D59.B60.A
61.A62.A63.B64.65.A66.B67.C68.D69.C70.D
71.C72.D73.B74.75.D76.C77.C78.A79.B80.A

Đáp án đề 308 Địa 2021

41.C42.B43.A44.C45.C46.A47.C48.A49.C50.C
51.A52.A53.B54.A55.D56.A57.A58.B59.D60.C
61.D62.B63.B64.B65.D66.D67.C68.D69.D70.C
71.D72.B73.B74.D75.D76.B77.B78.C79.B80.B

Đáp án đề 309 Địa 2021

41. C

42. B

43. A

44. B

45. A

46. D

47. C

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A

63. B

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A

74. C

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D

Đáp án đề 310 Địa 2021

41. B

42. C

43. C

44. A

45. A

46. D

47. D

48. B

49.B

50. B

51.A

52. C

53.D

54. D

55. C

56. C

57. C

58.A

59. D

60. A

61. A

62. C

63.D

64.D

65. A

66.A

67. A

68. D

69. C

70. C

71. A

72. D

73. A

74. D

75. C

76. A

77. A

78.A

79.B

80.A

Đáp án đề 311 Địa 2021

41. A

42.B

43.C

44.A

45.A

46. C

47.C

48. D

49.B

50. B

51.D

52. B

53.A

54. B

55.D

56.C

57. B

58. B

59.B

60. A

61.C

62.C

63.B

64.A

65.B

66.D

67.A

68. B

69.D

70. D

71. A

72. C

73.D

74.C

75.A

76.D

77.D

78. A

79. D

80. C

Đáp án đề 312 Địa 2021

41.A

42. D

43. B

44. C

45. C

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.C

52. D

53. B

54. C

55. C

56. B

57. C

58. C

59. D

60. C

61. D

62. D

63. A

64. B

65. A

66. A

67. A

68. B

69. D

70. A

71. D

72. B

73. B

74. D

75. B

76. A

77. C

78. B

79. D

80. A

Đáp án đề 313 Địa 2021

41. A

42. C

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. D

49. D

50. A

51. A

52. C

53. C

54. A

55. D

56. C

57. B

58. D

59. B

60. D

61. C

62. B

63. D

64. D

65. A

66. B

67. B

68. C

69. B

70. D

71. C

72. A

73. B

74. A

75. B

76. D

77. B

78. A

79. D

80. C

Đáp án đề 314 Địa 2021

41.D42.B43.D44.D45.B46.D47.C48.D49.C50.C
51.A52.D53.B54.D55.C56.A57.A58.D59.B60.A
61.B62.A63.C64.C65.D66.A67.C68.A69.C70.B
71.D72.D73.B74.A75.B76.C77.A78.B79.A80.C

Đáp án đề 315 Địa 2021

41.C42.C43.C44.B45.C46.B47.C48.C49.D50.A
51.B52.A53.C54.B55.C56.A57.B58.D59.A60.D
61.D62.C63.B64.A65.A66.B67.A68.A69.D70.B
71.D72.B73.C74.D75.A76.A77.A78.A79.B80.D

Đáp án đề 316 Địa 2021

41.A42.B43.C44.D45.C46.D47.B48.A49.B50.B
51.A52.D53.A54.B55.C56.D57.C58.C59.D60.A
61.D62.D63.D64.C65.D66.A67.68.C69.A70.B
71.D72.C73.C74.B75.C76.B77.A78.D79.C80.C

Đáp án đề 317 Địa 2021

41. D

42. B

43. D

44. D

45. B

46. D

47. B

48. D

49.C

50. B

51.A

52. A

53. A

54. D

55. C

56. B

57. A

58.B

59. A

60. D

61. D

62. D

63. A

64. A

65.D

66.B

67. B

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. A

74. A

75. C

76.A

77.A

78.D

79.D

80.B

Đáp án đề 318 Địa 2021

41. C

42. C

43.

44. D

45. B

46. D

47. A

48. D

49. B

50. A

51. A

52. B

53. D

54. C

55. D

56. C

57. D

58. C

59. B

60. B

61. D

62. D

63. A

64. D

65. C

66. A

67. A

68. B

69. B

70. D

71. C

72. C

73. A

74. C

75. A

76. B

77. D

78. B

79. A

80. A

Đáp án đề 319 Địa 2021

41.B42.C43.D44.A45.A46.A47.D48.B49.A50.D
51.C52.A53.C54.D55.A56.D57.C58.B59.C60.B
61.C62.C63.A64.A65.D66.A67.B68.D69.B70.A
71.C72.C73.D74.B75.B76.B77.A78.D79.C80.D

Đáp án đề 320 Địa 2021

41.B42.A43.D44.A45.A46.A47.D48.C49.D50.B
51.B52.C53.D54.C55.B56.B57.D58.D59.B60.C
61.A62.C63.D64.D65.A66.A67.B68.D69.D70.A
71.A72.C73.C74.C75.C76.A77.C78.C79.A80.D

Đáp án đề 321 Địa 2021

41. D

42.B

43.D

44. A

45. C

46. B

47.B

48. C

49. C

50. D

51. B

52. A

53. C

54. A

55. D

56. D

57.C

58. D

59. B

60. C

61. C

62. A

63. D

64. D

65. B

66. B

67. D

68. B

69. D

70. B

71. C

72. C

73. B

74. D

75. C

76. D

77. B

78. B

79. D

80.C

Đáp án đề 322 Địa 2021

41. C

42. D

43. D

44.B

45.B

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.A

52. B

53. C

54. A

55.B

56. A

57. A

58. C

59. A

60. D

61.A

62. D

63. A

64. B

65. C

66. C

67. B

68.C

69.C

70. D

71. B

72. B

73. D

74. A

75. D

76. A

77. A

78. D

79. C

80. C

Đáp án đề 323 Địa 2021

41.B42.C43.D44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.A
51.A52.D53.C54.D55.A56.A57.B58.C59.B60.B
61.D62.D63.C64.C65.A66.C67.D68.B69.C70.A
71.A72.B73.B74.D75.C76.A77.B78.C79.C80.D

Đáp án đề 324 Địa 2021

41. D

42. C

43.D

44. A

45. B

46. A

47. A

48. B

49. C

50. C

51.D

52.C

53. A

54.B

55. B

56. C

57. D

58. A

59. A

60. B

61. D

62.D

63. D

64. A

65. C

66. D

67. B

68. D

69. D

70. C

71. A

72.A

73.C

74.C

75.A

76. D

77. C

78.C

79. B

80. B

Đề thi Địa lý THPT Quốc Gia 2021

Mã đề 315

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý

Mã đề 319

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý

Mã đề 320

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Tài liệu học tập lớp 12 .

2. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lưu ý: Đề thi và đáp án từng đề sẽ chỉ được giải sau khi hết giờ làm bài! Để xem đáp án từng đề, mời các bạn kích vào đường link bên dưới.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các em Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Địa lý. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu Lý thuyết môn Địa lí lớp 12, Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới, Chuyên đề Hóa học 12, Giải bài tập Sinh học 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đề thi thử THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn GDCD
Đánh giá bài viết
41 147.637
Sắp xếp theo

  Thi THPT Quốc gia môn Địa lý

  Xem thêm