Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn tiếng Trung

Đáp án Đề thi tiếng Trung THPT Quốc gia 2021 24 mã đề

Đáp án đề tiếng Trung THPT Quốc gia 2021 đợt 1 được VnDoc.com cập nhật nhanh & chính xác nhất sau khi kết thúc thời gian làm bài. Đề thi tiếng Trung THPT Quốc Gia năm 2021 chính thức bắt đầu lúc 14h30 ngày 08/07/2021.

Xem tiếp: Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn tiếng Trung HOT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 chính thức bắt đầu từ ngày 07/07/2021 đến 08/07/2021. Đáp án tất cả các môn thi THPT Quốc Gia năm 2021 đều được VnDoc.com cập nhật sau khi hết thời gian làm bài.

LƯU Ý: VnDoc.com không có đề trước khi hết thời gian làm bài. Toàn bộ Đáp án & Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 các môn chỉ được VnDoc.com cập nhật khi thời gian làm bài kết thúc.

Các em học sinh chụp & gửi đề thi cho VnDoc tại Fanpage: VnDoc.com để được Thầy/ Cô ban tiếng Trung của VnDoc.com giải nhanh từng mã đề.

Đáp án tiếng Trung THPT 2021 24 Mã đề

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn tiếng Trung được VnDoc.com cập nhật sau khi thời gian làm bài kết thúc lúc 15h30 ngày 08.7.2021.

F5 để cập nhật đáp án môn tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 liên tục...

Đáp án đề 601 tiếng Trung 2021

1.D2.A3.D4.B5.C6.B7.A8.D9.D10.B
11.D12.C13.B14.B15.A16.C17.B18.A19.B20.B
21.A22.C23.A24.B25.D26.B27.D28.A29.C30.C
31.A32.C33.D34.D35.B36.D37.C38.A39.B40.A
41A42.D43.A44.A45.B46.C47.B48.D49.A50.C

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 602

1. C2. A3.B4.C5.B6.A7.D8.B9.D10.C
11.C12.C13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.D20.C
21.A22.A23.C24.A25.A26.B27.C28.D29.D30.D
31. C32.B33.C34.B35.C36.D37.A38.B39.A40.D
41 A42.A43.A44.D45.D46.B47.A48.B49.D50.B

Đáp án đề 603 tiếng Trung 2021

1.B2.A3.D4.A5.A6.A7.C8.C9.D10.B
11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.B18.D19.C20.B
21.A22.B23.B24.C25.A26.A27.C28.D29.B30.B
31.D32.D33.B34.D35.D36.D37.A38.B39.A40.B
41D42.A43.B44.A45.B46.D47.D48.B49.A50.D

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 604

1. B2. D3. A4. C5.D6.D7.A8.A9.D10.A
11.D12.D13.B14.C15. B16. C17. D18. C19. D20. A
21. C22. B23. A24. B25. C26. A27. D28. C29. A30. B
31. A32. C33. A34. D35. D36. B37. D38. D39. B40. B
41 C42. C43. C44. D45. C46. B47. B48. D49. C50. C

Đáp án đề 605 tiếng Trung 2021

1.B2.D3.A4.C5.D6.A7.C8.B9.A10.D
11.B12.A13.A14.D15.B16.B17.A18.A19.C20.A
21.D22.A23.C24.A25.D26.C27.A28.D29.C30.D
31.B32.B33.C34.C35.D36.D37.B38.D39.C40.B
41 C42. B43.B44.C45.C46.C47.D48.B49.B50.D

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 606

1.A2.B3.C4.C5.B6.D7.D8.D9.C10.B
11.B12.C13.A14.A15.B16.B17.A18.A19.A20.C
21.A22.C23.C24.B25.C26.A27.A28.A29.C30.A
31.C32.B33.A34.A35.B36.C37.C38.B39.C40.D
41.B42.D43.B44.C45.B46.B47.C48.A49.A50.B

Đáp án đề 607 tiếng Trung 2021

1.D2.C3.A4.C5.B6.D7.A8.D9.B10.D
11.C12.B13.B14.C15.D16.A17.A18.D19.A20.D
21.C22.A23.A24.A25.D26.D27.A28.D29.A30.C
31.C32.C33.A34.C35.C36.D37.A38.C39.D40.D
41A42.C43.A44.A45.C46.A47.C48.A49.D50.B

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 608

1.A2.D3.C4.B5.A6.B7.B8.A9.B10.B
11.A12.A13.D14.C15.D16.B17.A18.D19.C20.D
21.D22.C23.C24.A25.B26.C27.D28.D29.D30.C
31.C32.A33.A34.C35.B36.D37.A38.C39.B40.A
41A42.B43.B44.C45.C46.D47.C48.D49.C50.A

Đáp án đề 609 tiếng Trung 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 610

1.B2.C3.A4.C5.D6.B7.B8.C9.B10.B
11.A12.D13.D14.A15.D16.D17.B18.B19.A20.A
21.A22.C23.A24.C25.A26.D27.D28.B29.D30.D
31.C32.D33.B34.B35.D36.C37.C38.C39.B40.A
41.A42.B43.C44.B45.C46.A47.A48.A49.D50.C

Đáp án đề 611 tiếng Trung 2021

1.C2.D3.A4.C5.A6.A7.A8.D9.A10.B
11.C12.C13.D14.D15.B16.D17.D18.B19.D20.C
21.C22.D23.C24.C25.B26.B27.B28.C29.C30.B
31.C32.C33.B34.D35.B36.C37.B38.D39.D40.D
41.B42.B43.D44.B45.C46.C47.D48.C49.D50.D

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 612

1.C2.D3.A4.C5.A6.A7.A8.D9.A10.B
11.C12.C13.D14.D15.B16.D17.D18.B19.D20.C
21.C22.D23.C24.C25.B26.B27.B28.C29.C30.B
31.C32.C33.B34.D35.B36.C37.B38.B39.D40.D
41.B42.B43.D44.B45.C46.C47.D48.C49.D50.D

Đáp án đề 613 tiếng Trung 2021

1.C2.C3.A4.A5.C6.B7.D8.A9.B10.A
11.C12.D13.C14.A15.C16.D17.C18.A19.B20.C
21.D22.A23.D24.D25.C26.A27.D28.A29.C30.A
31.C32.C33.B34.D35.B36.D37.D38.B39.B40.D
41.A42.A43.B44.B45.B46.A47.A48.B49.C50.C

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 614

1.B2.D3.C4.B5.D6.B7.D8.B9.D10.D
11.C12.B13.C14.D15.A16.C17.C18.D19.B20.B
21.C22.C23.A24.D25.D26.B27.B28.D29.B30.B
31.A32.C33.C34.A35.B36.B37.B38.A39.C40.C
41. A42.A43.A44.B45.A46.A47.C48.A49.B50.C

Đáp án đề 615 tiếng Trung 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 616

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 617 tiếng Trung 2021

1.A2.A3.A4.C5.B6.B7.D8.A9.A10.D
11.D12.D13.B14.C15.C16.B17.B18.B19.A20.D
21.B22.B23.D24.A25.D26.D27.C28.C29.C30.B
31.D32.B33.D34.A35.D36.D37.D38.A39.A40.B
41.D42.B43.B44.A45.A46.A47.B48.D49.A50.D

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 618

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 619 tiếng Trung 2021

1.C2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.B9.B10.D
11.A12.B13.A14.C15.A16.A17.A18.B19.C20.B
21.A22.D23.A24.A25.D26.D27.C28.A29.C30.D
31.B32.D33.B34.C35.A36.A37.B38.B39.D40.D
41.A42.D43.C44.C45C.46.B47.C48.B49.C50.A

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 620

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 621 tiếng Trung 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 Đề 622

1.A2.D3.C4.B5.A6.D7.B8.D9.A10.B
11.A12.B13.A14.D15.B16.B17.C18.D19.B20.C
21.D22.D23.B24.C25.D26.D27.B28.B29.C30.D
31.D32.D33.C34.C35.C36.A37.B38.C39.B40.C
41.C42.B43.C44.C45.D46.D47.C48.C49.D50.B

Đáp án đề 623 tiếng Trung 2021

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
4142.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án đề 624 tiếng Trung 2021

1.B2.B3.C4.A5.B6.C7.B8.A9.C10.C
11.B12.A13.C14.D15.B16.A17.B18.D19.B20.A
21.C22.C23.C24.B25.B26.C27.C28.B29.D30.A
31.D32.A33.A34.D35.A36.A37.C38.A39.A40.B
41.C42.B43.C44.C45.A46.C47.C48.C49.C50.B

Đề tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 chính thức

Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Trung 2021 đợt 1 của bộ GD&ĐT được VnDoc.com update ngay sau khi hết thời gian làm bài ngày 8/7/2021.

Đề thi & Đáp án Đề thi tiếng Trung tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 bao gồm 24 mã đề với cấu trúc giống với Đề minh họa tiếng Trung 2021 của bộ Giáo dục & Đào tạo và lượng kiến thức gói gọn trong chương trình SGK tiếng Trung lớp 12.

Bộ đề thi THPT Quốc Gia 2021 đầy đủ các môn

Các em học sinh truy cập vào từng đường link dưới đây và tham khảo đáp án chi tiết các môn thi:

Trên đây là Đáp án 24 mã đề thi tiếng Trung THPT Quốc gia 2021. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2021 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2021, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2021, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2021 ,.... có trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 4.898
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

    Xem thêm