Đáp án Toán THPT quốc gia 2021

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Toán được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Qua đây bạn đọc có thể cập nhật được đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

HOT: Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022

2. Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Xem chi tiết lịch thi: Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Gửi đề thi để nhận lời giải ngay: https://www.facebook. com/com.VnDoc

Tham khảo: Đáp án chính thức của Bộ 2021

Mời các bạn tham khảo thêm: Đáp án tất cả các môn thi THPT Quốc Gia 2021 

3. Đáp án chính thức của Bộ 2021 môn Toán

Đáp án chính thức của Bộ 2021 môn Toán

Đáp án đề 101 Toán 2021

1. A

2. C

3. B

4. D

5. D

6. A

7. D

8. D

9. A

10. C

11. C

12. A

13. C

14. A

15. C

16. B

17. C

18. A

19. B

20. A

21. B

22. D

23. B

24. A

25. B

26. C

27. B

28. B

29. B

30. A

31. C

32. D

33. B

34. B

35. A

36. C

37. A

38. A

39. A

40. B

41. D

42. D

43. B

44. A

45. C

46. D

47. C

48. D

49. D

50. A

Đáp án đề 102 Toán 2021

1 - C

6 -A

11 - B

16 -D

21 -D

26 -A

31 -A

36 -B

41 -B

46 -A

2 - D

7 -  C

12 - D

17 -B

22 -D

27 -D

32 -C

37 -B

42 -B

47 -A

3 -D

8 -C

13 -A

18 -D

23 -C

28 -B

33 -C

38 -B

43 -A

48 -A

4 -D

9 -C

14 -  B

19 -C

24 -D

29 -B

34 -B

39 -C

44 -C

49 -B

5 -A

10 -A

15 -D

20 -C

25 -C

30 -B

35 -C

40 -C

45 -A

50 -D

Đáp án đề 103 Toán 2021

1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. C

7. B

8. A

9. B

10. C

11. D

12. A

13. C

14. A

15. B

16. C

17. B

18. D

19. C

20. D

21. C

22. A

23. A

24. B

25. C

26. A

27. D

28. A

29. B

30. A

31. A

32. D

33. D

34. B

35. B

36. A

37. B

38. A

39. C

40. D

41. B

42. D

43. B

44. A

45. D

46. A

47. D

48. B

49. D

50. A

Đáp án đề 104 Toán 2021

1. B

2. C

3. D

4. C

5. C

6. D

7. C

8. B

9. B

10. B

11. C

12. C

13. B

14. C

15. C

16. C

17. A

18. B

19. A

20. D

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. A

27. D

28. B

29. A

30. D

31. A

32. D

33. B

34. A

35. A

36. A

37. B

38. A

39. B

40. B

41. A

42. B

43. D

44. B

45. D

46. B

47. B

48. B

49. A

50. D

Đáp án đề 105 Toán 2021

1. A

2. B

3. B

4. D

5. D

6. B

7. D

8. C

9. C

10. B

11. C

12. B

13. A

14. C

15. B

16. C

17. B

18. B

19. A

20. D

21. A

22. D

23. A

24. A

25. D

26. D

27. C

28. B

29. D

30. B

31. D

32. C

33. C

34. B

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. D

41. D

42. C

43. A

44. C

45. C

46. B

47. C

48. A

49. A

50. D

Đáp án đề 106 Toán 2021

1. C

2. B

3. D

4. D

5. C

6. A

7. B

8. B

9. C

10. C

11. D

12. B

13. D

14. D

15. A

16. C

17. C

18. C

19. A

20. C

21. B

22. B

23. C

24. B

25. D

26. D

27. B

28. A

29. A

30. C

31. C

32. B

33. D

34. D

35. C

36. B

37. A

38. A

39. B

40. B

41. A

42. B

43. B

44. D

45. B

46. A

47. B

48. A

49. A

50. D

Đáp án đề 107 Toán 2021

1. A

2. C

3. C

4. A

5. D

6. B

7. C

8. D

9. C

10. C

11. D

12. D

13. B

14. B

15. D

16. B

17. C

18. B

19. C

20. A

21. C

22. D

23. C

24. A

25. D

26. B

27. D

28. A

29. B

30. C

31. C

32. D

33. C

34. C

35. D

36. D

37. D

38. A

39. A

40. B

41. C

42. B

43. A

44. A

45. B

46. C

47. D

48. A

49. A

50. B

Đáp án đề 108 Toán 2021

1. C

2. C

3. B

4. C

5. D

6. A

7. A

8. B

9. C

10. C

11. D

12. A

13. B

14. A

15. B

16. D

17. D

18. D

19. B

20. A

21. B

22. B

23. A

24. D

25. A

26. B

27. A

28. A

29. B

30. A

31. A

32. D

33. B

34. A

35. B

36. D

37. A

38. D

39. B

40. D

41. C

42. B

43. D

44. A

45. D

46. B

47. A

48. D

49. B

50. D

Đáp án đề 109 Toán 2021

1. A2. A3. D4. A5. A
6. C7. B8. C9. B10. B
11. B12. C13. B14. A15. B
16. A17. B18. A19. B20. B
21. B22. C23. C24.D25. C
26. C27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. C34. D35. A
36. C37. D38. C39. D40. D
41. C42. D43. C44. A45. B
46. C47. A48.C49.C50. B

Đáp án đề 110 Toán 2021

1. A

2. A

3. A

4. D

5. D

6. B

7. A

8. A

9. C

10. D

11. D

12. C

13. C

14. B

15. B

16. C

17. B

18. B

19. A

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. B

26. A

27. B

28. C

29. D

30. C

31. B

32. D

33. A

34. D

35. C

36. D

37. C

38. A

39. C

40. A

41. D

42. D

43. C

44. C

45. D

46. D

47. C

48. D

49. C

50. A

Đáp án đề 111 Toán 2021

1 - A

6 -D

11 -D

16 -D

21 -C

26 -A

31 -A

36 -D

41 -A

46 -D

2 -D

7 -C

12 -B

17 -A

22 -B

27 -B

32 -C

37 -B

42 - A

47 -C

3 -C

8 -

13 -B

18 -C

23 -A

28 -C

33 -B

38 -D

43 -B

48 -B

4 -C

9 -D

14 -B

19 -C

24 -C

29 -B

34 -D

39 -C

44 -B

49 -C

5 -D

10 -

15 -C

20 -D

25 -D

30 -D

35 -D

40 -D

45 -B

50 - D

Đáp án đề 112 Toán 2021

1. C

2. C

3. B

4. D

5. A

6. D

7. C

8. A

9. B

10. B

11. D

12. C

13. A

14. D

15. B

16. B

17. C

18. A

19. C

20. C

21. D

22. B

23. C

24. D

25. B

26. D

27. D

28. A

29. D

30. A

31. C

32. D

33. A

34. C

35. D

36. B

37. A

38. B

39. D

40. B

41. C

42. C

43. C

44. A

45. A

46. B

47. C

48. D

49. B

50. A

Đáp án đề 113 Toán 2021

1 - D

6 -C

11 -A

16 -D

21 -A

26 -B

31 -B

36 -C

41 -C

46 -C

2 -B

7 -D

12 -B

17 -C

22 -B

27 -C

32 -C

37 -B

42 -D

47 -A

3 -B

8 -D

13 -C

18 -A

23 -C

28 -C

33 -D

38 -B

43 -A

48 -C

4 - B

9 -B

14 -D

19 -B

24 - A

29 -B

34 -A

39 -D

44 -B

49 -B

5 -B

10 -A

15 -A

20 -B

25 -A

30 -A

35 -C

40 -A

45 -C

50 -B

Đáp án đề 114 Toán 2021

1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. D

7. B

8. D

9. B

10. B

11. C

12. D

13. B

14. A

15. D

16. D

17. C

18. B

19. D

20. C

21. A

22. A

23. D

24. A

25. A

26. B

27. D

28. B

29. B

30. A

31. D

32. A

33. B

34. D

35. D

36. A

37. A

38. D

39. D

40. A

41. A

42. A

43. B

44. A

45. B

46. B

47. D

48. B

49. B

50. A

Đáp án đề 115 Toán 2021

1. A

2. C

3. A

4. D

5. D

6. D

7. A

8. A

9. D

10. B

11. A

12. A

13. D

14. C

15. B

16. C

17. A

18. A

19. A

20. B

21. B

22. B

23. C

24. B

25. A

26. A

27. B

28. B

29. A

30. C

31. C

32. B

33. C

34. C

35. B

36. B

37. A

38. C

39. A

40. B

41. B

42. C

43. C

44. B

45. C

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

Đáp án đề 116 Toán 2021

1 -B

6 -C

11 -B

16 -D

21 -D

26 -  D

31 -A

36 -C

41 -B

46 -A

2 -A

7 -C

12 -  B

17 -C

22 -D

27 -C

32 -C

37 -B

42 -B

47 -B

3 -C

8 -C

13 -A

18 -A

23 -A

28 -  D

33 -A

38 -B

43 -C

48 -A

4 -D

9 -C

14 -B

19 -  A

24 -B

29 -C

34 -A

39 -C

44 -D

49 -D

5 -C

10 -D

15 -B

20 -C

25 -C

30 -C

35 -B

40 -A

45 -D

50 -C

Đáp án đề 117 Toán 2021

1. D

2. C

3. B

4. B

5. A

6. D

7. C

8. A

9. B

10. C

11. A

12. A

13. A

14. C

15. B

16. A

17. C

18. C

19. D

20. A

21. B

22. A

23. C

24. D

25. C

26. D

27. C

28. A

29. D

30. C

31. D

32. A

33. A

34. C

35. D

36. D

37. C

38. C

39. D

40. D

41. A

42. C

43. D

44. D

45. A

46. D

47. B

48. D

49. D

50. A

Đáp án đề 118 Toán 2021

1. C

2. A

3. D

4. C

5. C

6. D

7. A

8. A

9. B

10. A

11. A

12. D

13. B

14. D

15. C

16. B

17. B

18. A

19. C

20. C

21. D

22. B

23. D

24. A

25. B

26. C

27. B

28. A

29. B

30. C

31. B

32. B

33. A

34. D

35. A

36. C

37. A

38. B

39. A

40. D

41. D

42. D

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. B

49. B

50. C

Đáp án đề 119 Toán 2021

1. D

2. C

3. C

4. D

5. D

6. C

7. A

8. C

9. B

10. B

11. B

12. A

13. D

14. C

15. C

16. A

17. B

18. D

19. A

20. D

21. D

22. B

23. B

24. B

25. C

26. A

27. D

28. A

29. C

30. C

31. B

32. B

33. D

34. C

35. A

36. B

37. A

38. D

39. A

40. B

41. C

42. D

43. D

44. B

45. C

46. A

47. D

48. B

49. A

50. B

Đáp án đề 120 Toán 2021

1 - B

6 -C

11 -B

16 -C

21 -C

26 -D

31 -A

36 -B

41 -B

46 -D

2 - A

7 -A

12 -B

17 -C

22 -C

27 -B

32 -B

37 -D

42 -C

47 -A

3 - A

8 -A

13 -A

18 -D

23 -B

28 -D

33 -C

38 -A

43 -D

48 -B

4 -B

9 -D

14 -A

19 -A

24 -C

29 -C

34 -C

39 -C

44 -C

49 -C

5 -D

10 -D

15 -D

20 -C

25 -A

30 -B

35 -B

40 -A

45 -B

50 -D

Đáp án đề 121 Toán 2021

1. A

2. D

3. A

4. A

5. C

6. D

7. C

8. C

9. A

10. C

11. B

12. C

13. B

14. D

15. D

16. D

17. B

18. D

19. A

20. B

21. C

22. B

23. C

24. C

25. B

26. D

27. B

28. D

29. A

30. D

31. C

32. D

33. C

34. D

35. A

36. D

37. C

38. B

39. B

40. A

41. A

42. C

43. A

44. B

45. B

46. A

47. A

48. D

49. B

50. A

Đáp án đề 122 Toán 2021

1. A

2. A

3. C

4. A

5. C

6. C

7. B

8. D

9. C

10. D

11. D

12. C

13. B

14. A

15. B

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. B

22. B

23. D

24. D

25. C

26. C

27. D

28. B

29. D

30. B

31. D

32. D

33. B

34. C

35. B

36. B

37. C

38. D

39. D

40. C

41. B

42. D

43. B

44. B

45. C

46. D

47. B

48. C

49. D

50. D

Đáp án đề 123 Toán 2021

1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. B

9. A

10. C

11. B

12. A

13. C

14. B

15. B

16. C

17. D

18. C

19. D

20. A

21. B

22. A

23. B

24. A

25. D

26. B

27. D

28. A

29. A

30. C

31. D

32. A

33. C

34. D

35. C

36. D

37. B

38. C

39. D

40. C

41. D

42. A

43. A

44. D

45. C

46. A

47. B

48. D

49. C

50. D

Đáp án đề 124 Toán 2021

1. C

2. D

3. A

4. C

5. B

6. D

7. B

8. A

9. C

10. B

11. B

12. D

13. A

14. A

15. B

16. C

17. C

18. B

19. B

20. D

21. D

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. B

28. C

29. B

30. A

31. A

32. B

33. C

34. B

35. C

36. D

37. C

38. C

39. A

40. A

41. A

42. D

43. A

44. D

45. B

46. D

47. B

48. A

49. D

50. A

4. Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Toán

Sáng mai 8/7/2021, các em sẽ làm bài thi môn Vật lý, Hóa và Sinh. Thời gian làm bài là 50 phút cho mỗi môn, VnDoc sẽ cập nhật gợi ý đáp án tại link sau:

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Toán. Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12 và các tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2021... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

5. Đề thi thử THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn GDCD

6. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lưu ý: Đề thi và đáp án từng đề sẽ chỉ được giải sau khi hết giờ làm bài! Để xem đáp án từng đề, mời các bạn kích vào đường link bên dưới.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, các bạn đã có kế hoạch gì sắp tới chưa, hãy tham khảo một số gợi ý sau đây của VnDoc nhé: Sau khi thi tốt nghiệp THPT, bạn nên làm gì?

Đánh giá bài viết
109 146.846
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đạt Phạm Tuấn
  Đạt Phạm Tuấn

  😭legit ko ạ sao được có 8 thế lày :((

  Thích Phản hồi 07/07/21

  Thi THPT Quốc gia môn Toán

  Xem thêm