Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD-ĐT

Chiều ngày 7/7 các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 trong kì thi THPT Quốc gia năm 2022 đó là môn Toán. Môn Toán bao gồm 24 mã đề, mỗi đề sẽ có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật đề thi và đáp án đề thi nhé.

Các em học sinh chụp & gửi đề thi cho VnDoc tại Fanpage: VnDoc.com để được Thầy/ Cô của VnDoc.com giải nhanh từng mã đề.

1. Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD-ĐT

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 của Bộ GD-ĐT

2. Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 101

1.A

2.B

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.A

11.C

12.D

13.D

14.C

15.B

16.C

17.B

18.C

19.D

20.B

21.A

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.A

28.D

29.D

30.C

31.A

32.B

33.B

34.D

35.C

36.D

37.D

38.D

39.C

40.B

41.D

42.D

43.B

44.D

45.B

46.B

47.D

48.D

49.B

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 102

1.D

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.C

12.C

13.B

14.B

15.B

16.A

17.C

18.A

19.B

20.B

21.D

22.B

23.C

24.C

25.C

26.B

27.C

28.A

29.C

30.D

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.D

40.D

41.A

42.D

43.A

44.C

45.B

46.A

47.A

48.D

49.A

50.D

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 103

1.B

2.A

3.B

4.D

5.D

6.C

7.B

8.D

9.A

10.C

11.B

12.B

13.B

14.D

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.A

22.B

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.B

30.C

31.D

32.A

33.D

34.A

35.A

36.C

37.B

38.A

39.B

40.A

41.D

42.A

43.A

44.A

45.B

46.D

47.D

48.A

49.B

50.A

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 104

1.A

2.C

3.B

4.B

5.B

6.D

7.B

8.C

9.D

10.D

11.C

12.D

13.A

14.D

15.C

16.A

17.A

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.A

24.A

25.C

26.D

27.C

28.C

29.A

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.D

36.A

37.C

38.C

39.B

40.D

41.C

42.A

43.C

44.C

45.A

46.A

47.A

48.A

49.C

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 105

1.B

2.D

3.D

4.A

5.B

6.D

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.B

15.B

16.C

17.B

18.D

19.B

20.C

21.C

22.D

23.C

24.D

25.C

26.C

27.C

28.B

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41.D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.C

48.D

49.A

50.A

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 106

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.A

12.D

13.C

14.C

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.D

22.A

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.C

30.A

31.A

32.B

33.C

34.B

35.A

36.C

37.C

38.B

39.C

40.A

41.C

42.A

43.B

44.A

45.B

46.A

47.C

48.C

49.C

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 107

1.D

2.D

3.D

4.B

5.B

6.D

7.A

8.D

9.D

10.A

11.C

12.A

13.A

14.C

15.C

16.A

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.D

25.B

26.B

27.B

28.A

29.B

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.B

39.D

40.A

41.C

42.D

43.D

44.A

45.B

46.D

47.A

48.B

49.D

50.D

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 108

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.A

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.A

14.B

15.C

16.A

17.A

18.A

19.B

20.C

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.B

27.D

28.B

29.D

30.C

31.B

32.B

33.B

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.C

40.D

41.D

42.D

43.A

44.D

45.C

46.C

47.D

48.D

49.C

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 109

1.C

2.B

3.D

4.B

5.B

6.B

7.C

8.A

9.D

10.C

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.D

17.A

18.D

19.B

20.B

21.C

22.A

23.C

24.B

25.A

26.D

27.B

28.D

29.D

30.C

31.A

32.C

33.A

34.A

35.A

36.C

37.A

38.C

39.D

40.C

41.B

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.C

48.B

49.D

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 110

1.C

2.C

3.D

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.D

10.B

11.D

12.A

13.B

14.B

15.D

16.D

17.A

18.C

19.C

20.B

21.C

22.B

23.A

24.C

25.B

26.A

27.A

28.A

29.B

30.C

31.A

32.B

33.B

34.A

35.B

36.C

37.A

38.A

39.A

40.B

41.C

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.B

48.A

49.C

50.A

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 111

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.A

7.D

8.D

9.C

10.C

11.A

12.D

13.A

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.B

31.D

32.D

33.A

34.C

35.A

36.A

37.D

38.A

39.B

40.D

41.C

42.C

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.C

49.D

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 112

1.D

2.A

3.A

4.C

5.D

6.B

7.A

8.B

9.D

10.A

11.B

12.D

13.D

14.A

15.B

16.C

17.B

18.B

19.B

20.C

21.C

22.A

23.B

24.D

25.A

26.C

27.C

28.C

29.D

30.A

31.C

32.C

33.D

34.A

35.C

36.C

37.A

38.A

39.A

40.A

41.C

42.B

43.B

44.A

45.D

46.B

47.B

48.D

49.A

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 113

1.C

2.D

3.B

4.B

5.C

6.C

7.C

8.D

9.C

10.A

11.B

12.D

13.C

14.D

15.D

16.D

17.B

18.D

19.D

20.C

21.D

22.D

23.B

24.C

25.A

26.B

27.D

28.B

29.C

30.B

31.D

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.D

38.B

39.C

40.D

41.D

42.B

43.C

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.B

50.B

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 114

1.A

2.D

3.D

4.C

5.D

6.B

7.C

8.A

9.C

10.D

11.C

12.C

13.D

14.D

15.C

16.C

17.C

18.B

19.B

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.C

34.B

35.A

36.C

37.D

38.D

39.A

40.D

41.A

42.C

43.A

44.C

45.D

46.A

47.B

48.C

49.B

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 115

1.D

2.C

3.C

4.B

5.A

6.A

7.C

8.B

9.D

10.A

11.D

12.D

13.B

14.D

15.B

16.A

17.C

18.D

19.D

20.B

21.B

22.C

23.B

24.D

25.A

26.A

27.C

28.D

29.D

30.B

31.D

32.C

33.A

34.D

35.B

36.A

37.B

38.C

39.C

40.B

41.A

42.B

43.A

44.B

45.C

46.A

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 116

1.A

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.C

15.C

16.A

17.D

18.B

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.D

25.D

26.C

27.A

28.C

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.A

41.C

42.A

43.A

44.C

45.D

46.C

47.C

48.A

49.C

50.D

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 117

1.A

2.C

3.C

4.A

5.A

6.D

7.A

8.B

9.C

10.C

11.C

12.A

13.A

14.D

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.B

27.A

28.D

29.B

30.B

31.C

32.B

33.D

34.A

35.B

36.A

37.A

38.B

39.A

40.A

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.C

47.B

48.C

49.B

50.A

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 118

1.D

2.A

3.C

4.B

5.B

6.A

7.C

8.D

9.D

10.A

11.B

12.B

13.D

14.A

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.B

21.D

22.C

23.C

24.B

25.A

26.D

27.D

28.A

29.C

30.C

31.B

32.C

33.C

34.C

35.B

36.C

37.B

38.B

39.A

40.A

41.D

42.D

43.D

44.C

45.A

46.B

47.A

48.D

49.D

50.B

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 119

1.B

2.D

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.A

9.A

10.C

11.A

12.D

13.A

14.D

15.D

16.C

17.

18.D

19.A

20.B

21.B

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.A

28.A

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.D

36.B

37.A

38.B

39.B

40.B

41.D

42.A

43.B

44.B

45.D

46.B

47.D

48.A

49.B

50.A

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 120

1.B

2.A

3.B

4.A

5.B

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11.C

12.B

13.B

14.D

15.D

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.A

33.D

34.B

35.B

36.D

37.B

38.C

39.B

40.A

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 121

1.A

2.D

3.B

4.A

5.A

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.A

16.C

17.B

18.C

19.D

20.A

21.A

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.A

28.C

29.B

30.C

31.B

32.B

33.C

34.D

35.B

36.D

37.B

38.B

39.A

40.B

41.C

42.B

43.B

44.C

45.B

46.D

47.D

48.D

49.B

50.B

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 122

1.D

2.A

3.D

4.D

5.B

6.D

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.A

13.C

14.A

15.D

16.A

17.B

18.B

19.B

20.C

21.B

22.C

23.B

24.C

25.A

26.C

27.A

28.A

29.B

30.B

31.B

32.C

33.A

34.B

35.A

36.C

37.B

38.B

39.C

40.C

41.B

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.A

48.B

49.C

50.C

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 123

1.D

2.B

3.A

4.C

5.D

6.D

7.B

8.D

9.D

10.B

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.B

18.D

19.D

20.A

21.B

22.C

23.A

24.D

25.B

26.D

27.B

28.A

29.C

30.C

31.D

32.D

33.A

34.A

35.A

36.B

37.C

38.C

39.C

40.B

41.B

42.D

43.A

44.C

45.A

46.D

47.A

48.C

49.C

50.B

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022 124

1.A

2.C

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.D

9.B

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.B

18.D

19.A

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.A

26.A

27.A

28.C

29.C

30.B

31.A

32.C

33.A

34.C

35.D

36.A

37.D

38.C

39.C

40.A

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.D

47.D

48.B

49.B

50.C

3. Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2022

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022

5. Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Xem chi tiết lịch thi: Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Toán THPT Quốc gia năm 2022. Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn Toán 12 , Ngữ văn 12 , tiếng Anh 12 , đề thi học kì 1 lớp 12 , đề thi học kì 2 lớp 12 và các tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 38.730
6 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Cho phép e lưu link này đề check đáp án khi thi xong ạ

  Thích Phản hồi 17:05 05/07
  • Heo Ú
   Heo Ú

   Sắp thi rồi, chúc ae 2k4 thi tốt nhé

   Thích Phản hồi 17:05 05/07
   • Lê Jelar
    Lê Jelar

    Chúc các bạn 2k4 đạt kết quả cao nha

    Thích Phản hồi 17:06 05/07
    • Laura Hypatia
     Laura Hypatia

     ae 2k4 ngày mai thi tốt nhé

     Thích Phản hồi 17:28 06/07
     • Mẫn Mụi Mụi
      Mẫn Mụi Mụi

      cháu tôi nó bảo câu 4 đề 124 là A, mọi người cho ý kiến, tui chịu :))


      Thích Phản hồi 17:39 07/07
      • Thanh Minh
       Thanh Minh

       đề 123 câu 10 đáp án là B chứ


       Thích Phản hồi 11:56 08/07
       Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm