Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia 2022

Đề thi Anh THPT Quốc Gia năm 2022 chính thức bắt đầu lúc 14h30 ngày 08/07/2022. Thời gian làm bài thi kết thúc lúc 15h30.

Đáp án Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh

LƯU Ý: VnDoc.com không có đề trước khi hết thời gian làm bài. Toàn bộ Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh 2022 24 mã đề chỉ được VnDoc.com cập nhật khi hết thời gian làm bài.

I. Đáp án Đề tiếng Anh THPT Quốc gia 2022

Đáp án đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 được VnDoc.com cập nhật nhanh & chính xác nhất sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Gửi đề thi để nhận lời giải ngay 24 mã đề 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 tại: https://www.facebook.com/com.VnDoc

FULL Đáp án chi tiết mã đề 401 tiếng Anh 2022

1.C2.D3.A4.D5.D6.C7.D8.B9.C10.A
11.C12.B13.C14.D15.A16.A17.A18.B19.B20.D
21.D22.B23.B24.B25.D26.B27.A28.B29.C30.B
31.B32.B33.A34.D35.A36.A37.D38.A39.D40.D
41.D42.A43.A44.A45.D46.A47.B48.B49.A50.D

FULL Đáp án chi tiết mã đề 402 tiếng Anh 2022

1.D2.C3.A4.A5.A6.D7.D8.B9.D10.C
11.A12.D13.C14.B15.B16.A17.A18.B19.C20.D
21.D22.C23.C24.C25.D26.A27.D28.B29.B30.A
31.D32.B33.C34.A35.A36.C37.B38.C39.B40.A
41.C42.C43.A44.D45.C46.B47.A48.B49.D50.

FULL Đáp án chi tiết mã đề 403 tiếng Anh 2022

1.C2.C3.B4.A5.B6.D7.C8.A9.D10.A
11.D12.B13.C14.C15.C16.D17.D18.D19.C20.B
21.C22.C23.D24.B25.D26.D27.B28.C29.B30.C
31.C32.B33.D34.B35.C36.C37.D38.B39.B40.D
41.D42.B43.D44.D45.C46.B47.B48.B49.D50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 404 tiếng Anh 2022

1.B2.D3.C4.A5.A6.D7.A8.A9.D10.B
11.D12.C13.C14.B15.C16.B17.A18.B19.C20.B
21.A22.A23.C24.A25.C26.D27.D28.D29.C30.B
31.C32.A33.C34.B35.A36.B37.C38.A39.A40.B
41.A42.B43.B44.C45.C46.A47.C48.C49.B50.C

FULL Đáp án chi tiết mã đề 405 tiếng Anh 2022

1.A2.D3.D4.B5.A6.C7.A8.B9.D10.C
11.B12.C13.C14.C15.D16.A17.D18.C19.B20.B
21.B22.D23.C24.C25.C26.D27.B28.D29.D30.A
31.B32.B33.C34.D35.C36.B37.D38.A39.A40.D
41.C42.B43.C44.D45.A46.C47.A48.C49.B50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 406 tiếng Anh 2022

1.C2.A3.A4.C5.C6.C7.A8.C9.D10.B
11.D12.C13.B14.B15.A16.B17.D18.C19.B20.D
21.A22.A23.D24.A25.B26.B27.C28.B29.A30.C
31.D32.C33.A34.D35.D36.B37.A38.A39.D40.B
41.C42.A43.C44.B45.D46.B47.C48.D49.A50.C

FULL Đáp án chi tiết mã đề 407 tiếng Anh 2022

1.D2.B3.C4.A5.A6.A7.D8.C9.A10.A
11. C12.D13.A14.B15.C16.A17.B18.C19.A20.B
21.C22.D23.A24.A25.B26.B27.B28.D29.B30.D
31.A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.D39.B40.C
41.D42.D43.C44.D45.D46.A47.B48.B49.D50.D

FULL Đáp án chi tiết mã đề 408 tiếng Anh 2022

1.D2.A3.D4.C5.D6.D7.B8.B9.A10.C
11.D12.B13.C14.A15.B16.A17.A18.A19.B20.A
21.C22.C23.B24.A25.B26.C27.C28.A29.A30.B
31.C32.B33.A34.C35.C36.B37.C38.C39.A40.B
41.C42.C43.C44.B45.A46.C47.C48.A49.B50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 409 tiếng Anh 2022

1.A2.B3.A4.B5.C6.D7.C8.C9.D10.B
11.A12.D13.D14.A15.D16.B17.B18.D19.A20.A
21.D22.C23.D24.C25.B26.D27.B28.A29.A30.C
31.B32.B33.D34.C35.D36.C37.C38.D39.B40.A
41.B42.B43.C44.A45.C46.A47.C48.B49.A50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 410 tiếng Anh 2022

1.D2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.B9.A10.C
11.D12.C13.B14.D15.D16.D17.C18.B19.B20.D
21.A22.B23.B24.C25.B26.D27.B28.D29.B30.C
31.D32.C33.C34.C35.B36.A37.A38.B39.C40.D
41.D42.D43.C44.A45.A46.B47.C48.A49.C50.C

FULL Đáp án chi tiết mã đề 411 tiếng Anh 2022

1.A2.A3.D4.A5.C6.C7.A8.A9.C10.A
11.C12.C13.D14.A15.A16.A17.D18.D19.C20.B
21.A22.C23.D24.B25.B26.A27.C28.A29.B30.C
31.C32.C33.B34.D35.D36.D37.B38.B39.B40.D
41.D42.D43.C44.D45.D46.B47.B48.C49.B50.D

FULL Đáp án chi tiết mã đề 412 tiếng Anh 2022

1.D2.C3.C4.C5.A6.B7.A8.A9.A10.B
11.B12.B13.A14.B15.D16.C17.D18.A19.D20.B
21.D22.A23.B24.A25.A26.D27.A28.B29.A30.B
31.B32.D33.B34.A35.D36.A37.A38.D39.A40.B
41.D42.A43.A44.B45.B46.A47.C48.A49.B50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 413 tiếng Anh 2022

1.D2.D3.C4.A5.D6.B7.B8.C9.C10.A
11.B12.D13.D14.B15.D16.C17.D18.A19.D20.B
21.D22.A23.B24.A25.A26.D27.A28.B29.A30.B
31.D32.D33.B34.A35.D36.A37.A38.D39.A40.B
41.D42.D43.A44.B45.B46.A47.C48.A49.B50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 414 tiếng Anh 2022

1.C2.A3.D4.B5.C6.D7.A8.C9.D10.B
11.B12.C13.B14.C15.D16.B17.D18.B19.D20.A
21.C22.D23.B24.D25.B26.A27.C28.A29.D30.A
31.D32.C33.B34.A35.C36.C37.C38.B39.C40.C
41.A42.A43.D44.A45.B46.D47.B48.A49.D50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 415 tiếng Anh 2022

1.C2.B3.C4.B5.D6.C7.B8.C9.C10.C
11.D12.A13.D14.A15.A16.D17.A18.C19.C20.D
21.B22.C23.B24.B25.D26.D27.A28.B29.D30.B
31.B32.C33.D34.A35.D36.B37.B38.D39.B40.D
41.B42.B43.C44.D45.A46.B47.B48.C49.C50.D

FULL Đáp án chi tiết mã đề 416 tiếng Anh 2022

1.C2.A3.D4.A5.A6.B7.A8.D9.D10.C
11.A12.D13.C14.B15.C16.B17.D18.A19.C20.B
21.C22.A23.B24.D25.D26.C27.C28.C29.D30.A
31.C32.C33.B34.C35.C36.C37.C38.C39.D40.B
41.C42.C43.A44.B45.B46.D47.B48.D49.B50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 417 tiếng Anh 2022

1. A2.B3.D4.B5.B6.D7.C8.D9.D10.B
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.C18.A19.A20.D
21.C22.D23.A24.C25.A26.B27.B28.A29.C30.C
31.C32.B33.B34.D35.D36.C37.A38.B39.A40.A
41.A42.C43.C44.A45.C46.B47.A48.B49.C50.C

FULL Đáp án chi tiết mã đề 418 tiếng Anh 2022

1.B2.B3.D4.C5.A6.D7.C8.B9.C10.D
11.D12.D13.A14.D15.A16.D17.D18.B19.A20.D
21.B22.D23.B24.A25.B26.C27.C28.D29.C30.B
31.D32.C33.A34.B35.A36.C37.D38.C39.A40.B
41.A42.C43.B44.B45.A46.C47.C48.B49.A50.A

FULL Đáp án chi tiết mã đề 419 tiếng Anh 2022

1.B2.A3.A4.B5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.C12.B13.A14.C15.C16.D17.D18.D19.C20.A
21.B22.B23.B24.A25.D26.C27.D28.C29.C30.B
31.C32.D33.C34.B35.B36.D37.A38.C39.C40.D
41.D42.D43.B44.A45.B46.A47.A48.C49.A50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 420 tiếng Anh 2022

1.D2.A3.A4.C5.C6.B7.A8.B9.A10.C
11.C12.A13.A14.D15.B16.C17.A18.D19.B20.D
21.B22.A23.C24.C25.B26.B27.C28.B29.D30.D
31.C32.B33.D34.D35.C36.C37.D38.B39.D40.D
41.B42.C43.C44.D45.B46.D47.D48.A49.C50.A

FULL Đáp án chi tiết mã đề 421 tiếng Anh 2022

1.D2.A3.A4.C5.C6.B7.A8.B9.A10.C
11.C12.A13.A14.D15.B16.C17.A18.D19.B20.D
21.B22.A23.C24.C25.B26. B27.C28.B29.D30.D
31.C32.B33.D34.D35.C36.C37.D38.B39.D40.D
41.B42.C43.C44.D45.B46.D47.D48.A49.C50.A

FULL Đáp án chi tiết mã đề 422 tiếng Anh 2022

1.A2.B3.A4.C5.D6.C7.A8.A9.D10.D
11.C12.B13.A14.D15.C16.D17.B18.B19.C20.B
21.A22.B23.D24.B25.D26.D27.C28.C29.A30.A
31. B32. D33.C34.C35.D36.D37.D38.C39.A40.A
41.A42.A43.D44.B45.A46.C47.A48.D49.B50.A

FULL Đáp án chi tiết mã đề 423 tiếng Anh 2022

1.D2.D3.B4.A5.A6.C7.A8.B9.B10.B
11.C12.D13.C14.D15.D16.C17.B18.A19.B20.A
21.C22.D23.D24.C25.C26.B27.B28.D29.A30.B
31.D32.B33.B34.B35.B36.C37.D38.B39.A40.C
41.D42.A43.C44.A45.D46.A47.D48.A49.B50.B

FULL Đáp án chi tiết mã đề 424 tiếng Anh 2022

1.C2.B3.B4.C5.D6.B7.D8.A9.A10.C
11.A12.D13.A14.C15.A16.A17.C18.A19.C20.A
21.C22.A23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.D30.C
31.A32.C33.D34.D35.A36.D37.A38.D39.D40.C
41.C42.D43.C44.D45.A46.D47.D48.B49.A50.B

II. Đề thi thpt quốc gia 2022 môn Anh file word

Đề thi & Đáp án Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2022 bao gồm 24 mã đề với lượng kiến thức gói gọn trong chương trình SGK tiếng Anh lớp 12.

Đang cập nhật...

III. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022

Đánh giá bài viết
16 11.842
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bi
  Bi

  Cho mh xin ít đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn Anh với ạ

  Thích Phản hồi 17:12 05/07
  • ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ
   ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ

   Có ai có đề dự đoán thptqg môn tiếng Anh không ah,cho mh tham khảo với, gấp gấp

   Thích Phản hồi 17:13 05/07
   Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm