Đáp án chính thức của Bộ 2022 môn Lý

Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày: 7 và 8/7. VnDoc sẽ gửi tới các bạn Đề và Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn Vật lý ngay sau khi hết thời gian làm bài ngày 08/07/2022. Tài liệu được cập nhật nhanh chóng, giúp các em dễ dàng so sánh và đối chiếu với kết quả bài làm của mình.

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý 2022

Đáp án chính thức của Bộ 2022 môn Lý

Mã đề 201

1. B2. C3. D4. D5. C6. D7. C8. A9. A10. B
11. D12. B13. C14. D15. A16. B17. C18. A19. D20. A
21. C22. D23. C24. B25. B26. A27. D28. D29. A30. B
31. A32. D33. D34. C35. A36. C37. A38. C39. D40. A

Mã đề 202

1. B2. D3. A4. A5. C6. C7. B8. D9. B10. C
11. B12. D13. B14. D15. D16. C17. B18. B19. A20. A
21. C22. B23. C24. C25. A26. A27. D28. B29. C30. D
31. D32. B33. D34. A35. D36. C37. B38. B39. C40. D

Mã đề 203

1. D2. D3. C4. A5. C6. D7. B8. B9. C10. C
11. A12. C13. A14. D15. B16. C17. B18. A19. D20. D
21. C22. B23. C24. C25. B26. C27. B28. C29. B30. D
31. D32. C33. B34. D35. D36. C37. D38. B39. D40. B

Mã đề 204

1. A2. C3. C4. A5. C6. A7. C8. C9. B10. D
11. C12. D13. B14. D15. A16. B17. A18. C19. D20. D
21. D22. B23. A24. B25. C26. D27. D28. C29. B30. B
31. A32. D33. C34. A35. D36. C37. A38. C39. D40. A

Mã đề 205

1. C2. B3. C4. B5. B6. A7. C8. A9. A10. D
11. D12. A13. B14. A15. B16. D17. D18. B19. B20. A
21. B22. A23. D24. B25. A26. C27. C28. A29. D30. B
31. D32. A33. A34. D35. B36. D37. D38. B39. C40. C

Mã đề 206

1. C2. B3. D4. A5. A6. C7. C8. A9. B10. B
11. A12. D13. B14. A15. D16. D17. C18. B19. A20. D
21. A22. A23. B24. B25. D26. A27. B28. B29. B30. D
31. D32. B33. B34. D35. D36. C37. B38. A39. A40. D

Mã đề 207

1. C2. D3. A4. D5. D6. B7. B8. A9. A10. C
11. B12. B13. B14. A15. C16. D17. A18. D19. B20. A
21. B22. B23. D24. C25. D26. B27. B28. D29. B30. A
31. A32. C33. D34. C35. A36. C37. C38. D39. A40. B

Mã đề 208

1.D

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.D

8.C

9.B

10.C

11.A

12.C

13.B

14.C

15.C

16.A

17.B

18.A

19.D

20.A

21.D

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.C

28.B

29.A

30.D

31.C

32.D

33.D

34.C

35.B

36.B

37.A

38.D

39.C

40.A

Mã đề 209

1. D2. D3. A4. C5. A6. D7. C8. D9. C10. A
11. B12. C13. C14. B15. A16. B17. B18. B19. D20. B
21. C22. D23. C24. D25. B26. C27. B28. D29. B30. D
31. C32. B33. C34. C35. D36. B37. D38. B39. C40. C

Mã đề 210

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.A

8.A

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.A

15.C

16.C

17.A

18.C

19.D

20.C

21.D

22.B

23.B

24.C

25.D

26.C

27.B

28.A

29.C

30.C

31.B

32.D

33.B

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.D

40.C

Mã đề 211

1. B2. A3. C4. D5. B6. C7. D8. A9. A10. B
11. D12. B13. B14. B15. A16. A17. A18. C19. B20. A
21. D22. D23. C24. A25. A26. D27. C28. D29. B30. D
31. D32. A33. D34. C35. C36. C37. D38. A39. C40. C

Mã đề 212

1. D2. A3. A4. D5. B6. B7. C8. D9. A10. D
11. B12. A13. B14. B15. C16. B17. C18. C19. C20. A
21. C22. B23. A24. A25. A26. B27. B28. B29. C30. C
31. B32. A33. A34. D35. C36. A37. A38. C39. B40. C

Mã đề 213

1.D

2.B

3.D

4.A

5.D

6.C

7.B

8.C

9.A

10.A

11.B

12.C

13.D

14.D

15.A

16.B

17.A

18.D

19.C

20.C

21.B

22.C

23.C

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.C

30.B

31.C

32.C

33.A

34.A

35.D

36.A

37.B

38.A

39.D

40.B

Mã đề 214

1. C2. C3. A4. C5. A6. D7. D8. B9. C10. D
11. B12. B13. A14. D15. B16. C17. A18. D19. C20. B
21. A22. C23. C24. B25. C26. D27. B28. D29. C30. A
31. D32. A33. A34. D35. B36. B37. A38. D39. D40. B

Mã đề 215

1. D2. A3. A4. D5. A6. C7. D8. D9. C10. C
11. C12. A13. B14. C15. D16. A17. D18. A19. D20. C
21. D22. D23. A24. A25. C26. C27. A28. D29. D30. C
31. C32. C33. D34. C35. A36. C37. D38. B39. D40. D

Mã đề 216

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.A

10.B

11.D

12.B

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.C

19.A

20.C

21.D

22.B

23.B

24.B

25.C

26.C

27.A

28.A

29.D

30.D

31.D

32.C

33.C

34.C

35.A

36.C

37.C

38.D

39.D

40.A

Mã đề 217

1. A2. B3. B4. A5. D6. C7. A8. A9. D10. B
11. B12. D13. B14. B15. D16. A17. B18. C19. C20. B
21. C22. A23. C24. C25. D26. B27. C28. C29. A30. D
31. A32. D33. C34. B35. C36. C37. D38. D39. B40. C

Mã đề 218

1. C2. A3. C4. B5. A6. A7. A8. C9. D10. C
11. A12. B13. D14. A15. D16. A17. A18. D19. A20. B
21. D22. D23. D24. B25. B26. D27. A28. A29. B30. D
31. A32. D33. B34. D35. B36. B37. D38. B39. A40. B

Mã đề 219

1. C2. C3. D4. A5. C6. B7. C8. B9. D10. B
11. D12. B13. B14. A15. A16. D17. C18. A19. A20. C
21. C22. B23. D24. B25. D26. B27. B28. A29. A30. B
31. C32. D33. D34. C35. D36. D37. C38. D39. A40. A

Mã đề 220

1. B2. A3. C4. A5. B6. D7. A8. A9. C10. C
11. D12. B13. B14. D15. B16. C17. B18. D19. C20. D
21. B22. C23. D24. D25. A26. C27. C28. A29. C30. A
31. B32. A33. D34. A35. C36. D37. A38. D39. A40. B

Mã đề 221

1. C2. A3. C4. B5. C6. B7. A8. D9. C10. B
11. C12. D13. B14. A15. C16. C17. D18. A19. C20. A
21. D22. A23. A24. D25. D26. D27. C28. A29. C30. D
31. D32. C33. A34. D35. A36. A37. A38. D39. D40. C

Mã đề 222

1.D

2.B

3.D

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.A

10.C

11.A

12.A

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.C

19.D

20.C

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.D

33.A

34.C

35.A

36.A

37.C

38.B

39.A

40.C

Mã đề 223

1. B2. A3. C4. D5. C6. A7. C8. A9. C10. B
11. B12. C13. B14. A15. A16. B17. D18. B19. B20. D
21. B22. A23. A24. C25. C26. D27. D28. D29. A30. B
31. C32. D33. D34. D35. C36. D37. D38. A39. A40. D

Mã đề 224

1. C2. A3. A4. B5. C6. C7. B8. B9. D10. C
11. A12. C13. D14. A15. C16. C17. B18. D19. D20. B
21. B22. A23. C24. C25. A26. A27. B28. A29. A30. B
31. B32. D33. A34. C35. B36. D37. A38. B39. A40. C

2. Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Lý

Đề thi Lý THPT Quốc gia 2022

Đề thi Lý THPT Quốc gia 2022

Đề thi Lý THPT Quốc gia 2022

Đề thi Lý THPT Quốc gia 2022

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 các môn khác

4. Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Xem chi tiết lịch thi: Lịch thi THPT Quốc Gia 2022

Gửi đề thi để nhận lời giải ngay: https://www.facebook. com/com.VnDoc

....................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án Lý THPT Quốc gia 2022. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... và các tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 10.280
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm