Tổng hợp công thức Vật lý lớp 12

Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 cô baûn - OÂn Thi
OÂân taäp
Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc
1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø
- Li ñoä: x = Acos(t + )
-Vaän toác: v = x’ = -Asin(t + ) = A cos(t + +
2
).
*Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc
2
.
Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi v
max
= A khi x = 0.
Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu v
min
= 0 khi x = ± A
-Gia toác: a = v’ = x’’ = -
2
Acos(t + ) = -
2
x.
*Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x).
- Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà trí caân baèng
vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä.
-Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi a
max
=
2
A khi x = ± A.
-Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu a
min
= 0 khi x = 0.
-Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: =
T
2
= 2f.
-Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: =
22
xA
v
;
-Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài
phuïc): F = - m
2
x ; F
max
= m
2
A.
-Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi.
-Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A,
trong
4
1
chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A.
Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A.
2. Con laéc loø xo
-Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø
ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A,
trong
4
1
chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A.
Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi 2A.
2. Con laéc loø xo
x= Acos(t + ).
- Vôùi: =
m
k
; A =
2
2
v
x
; cos =
A
x
o
(laáy nghieäm goùc nhoïn
neáu v
o
< 0; goùc tuø neáu v
o
> 0) ; (vôùi x
o
vaø v
o
laø li ñoä vaø vaän toác taïi
thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0).
-Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì = o
-Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì =
-Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông
thì =-
2
, luùc vaät ñi qua trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu ùi
chieàu döông thì =
2
.
-Theá naêng: E
t
=
2
1
kx
2
. Ñoäng naêng: E
ñ
=
2
1
mv
2
.
-Cô naêng: E = E
t
+ E
ñ
=
2
1
kx
2
+
2
1
mv
2
=
2
1
kA
2
=
2
1
m
2
A
2
-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l l
o
) = kl
-Loø xo gheùp noái tieáp:
...
111
21
kkk
. Ñoä cöùng giaûm, taàn soá giaûm.
-Loø xo gheùp song song : k = k
1
+ k
2
+ ... . Ñoä cöùng taêng, taàn soá taêng.
-Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: l
o
=
; =
o
l
g
.
Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: l
max
= l
o
+ l
o
+ A.
Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: l
min
= l
o
+ l
o
A.
Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: F
max
= k(A + l
o
).
Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu:
F
min
= 0 neáu A > l
o
; F
min
= k(l
o
A) neáu A < l
o
.
Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ):
F = k(l
o
+ x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng.
Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 cô baûn - OÂn Thi
OÂân taäp
F = k(l
o
- x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân.
3. Con laéc ñôn
- Phöông trình dao ñoäng : s = S
o
cos(t + ) hay =
o
cos(t + ).
Vôùi s = .l ; S
o
=
o
.l (
vaø
o
tính ra rad)
-Taàn soá goùc vaø chu kyø : =
l
g
; T = 2
g
l
.
- Ñoäng naêng : E
ñ
=
2
1
mv
2
.
-Theá naêng : E
t
= = mgl(1 - cos) =
2
1
mgl
2
.
- Cô naêng : E = E
ñ
+ E
t
= mgl(1 - cos
o
) =
2
1
mgl
2
o
.
-Gia toác rôi töï do treân maët ñaát, ôû ñoä cao (h > 0), ñoä saâu (h < 0)
g =
2
R
GM
; g
h
=
2
)( hR
GM
.
-Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = l
o
(1 +t).
-Chu kì T
h
ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: T
h
= T
R
hR
.
-Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T
t
t
.1
'.1
.
-Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây :
t = t
'
'
T
TT
-Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm ; T’ < T : Chaïy nhanh.
4.Toång hôïp dao ñoäng
-Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá
Neáu : x
1
= A
1
cos(t +
1
) vaø x
2
= A
2
cos(t +
2
) thì dao ñoäng
toång hôïp laø: x = x
1
+ x
2
= Asin(t + ) vôùi A vaø ñöôïc xaùc ñònh bôûi
A
2
= A
1
2
+ A
2
2
+ 2 A
1
A
2
cos (
2
-
1
)
tg =
2211
2211
coscos
sinsin
AA
AA
+ Khi
2
-
1
= 2k (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A
1
+
A
2
+ Khi
2
-
1
= (2k + 1): A = |A
1
- A
2
|
+ Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A
1
- A
2
| A A
1
+ A
2
.
5.Soùng cô hoïc
-Lieân heä giöõa böôùc soùng, vaän toác, chu kyø vaø taàn soá soùng:
= vT =
f
v
-Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng
dao ñoäng cuøng pha laø , khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát
treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø
2
-Neáu phöông trình soùng taïi A laø u
A
= acos(t + ) thì phöông trình
soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø :
u
M
= a
M
cos (t -
x
v
) = a
M
cos
(2. . . 2 . )f t x
= a
M
cos
2 . 2
( . )
t
x
T

-Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông truyeàn soùng leäch pha
nhau moät goùc  =
2.fx
v
=
2.x
.
-Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát ïp u
A
= u
B
=
acost thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d
1
; BM = d
2
) laø:
u
M
= 2acos
12
dd
sin(t -
21
dd
)
Taïi M coù cöïc ñaïi khi d
1
- d
2
= k.
Taïi M coù cöïc tieåu khi d
1
- d
2
= (2k + 1)
2
.
-Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø
2
.
-Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø
4
.
-Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n 1)
2
.
Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 cô baûn - OÂn Thi
OÂân taäp
-Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt, moät ñaàu laø buïng thì
chieàu daøi cuûa sôïi daây: l = (2k + 1)
4
á ;vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt
soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng
-Ñeå coù soùng döøng treân ïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì
chieàu daøi cuûa sôïi daây : l = k
2
. vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø
(k +1) laø soá nuùt soùng
II.Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu,dao ñoäng ñieän töø:
1/Doøng ñieän xoay chieàu
-Caûm khaùng cuûa cuoän daây: Z
L
= L.
-Dung khaùng cuûa tuï ñieän: Z
C
=
C
1
.
-Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z =
2
CL
2
) Z- (Z R
.
-Ñònh luaät OÂm: I =
Z
U
; I
o
=
.
-Caùc giaù trò hieäu duïng:
2
o
I
I
;
2
o
U
U
; U
R
= IR; U
L
= IZ
L
; U
C
= IZ
C
-Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tg =
R
ZZ
CL
=
R
C
L
1
.
-Coâng suaát: P = UIcos = I
2
R =
2
2
Z
RU
. -Heä soá coâng suaát: cos =
Z
R
-Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P.t
-Neáu i = I
o
cost thì u = U
o
cos(t + ).
-Neáu u = U
o
cost thì i = I
o
cos(t - )
-Z
L
> Z
C
thì u nhanh pha hôn i ; Z
L
< Z
C
thì u chaäm pha hôn i ;
-Z
L
= Z
C
hay =
LC
1
thì u cuøng pha vôùi i, coù coäng höôûng ñieän vaø khi
ñoù: I = I
max
=
R
U
; P = P
max
=
-Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc
ñaïi khi R = |Z
L
Z
C
| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø P
max
=
||.2
2
CL
ZZ
U
.
-Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn
r, coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R =
22
)(
CL
ZZr
vaø coâng suaát
cöïc ñaïi ñoù laø P
Rmax
=
22
2
)()(
.
CL
ZZrR
RU
.
-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän
dung bieán thieân ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi Z
C
=
L
L
Z
ZR
22
vaø hieäu ñieän theá cöïc
ñaïi ñoù laø U
Cmax
=
22
2
)(
CL
C
ZZR
ZU
.
-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm
bieán thieân treân ñoaïn maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi Z
L
=
C
C
Z
ZR
22
vaø
hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø U
Lmax
=
22
2
)(
CL
L
ZZR
ZU
.
-Maùy bieán theá:
1
2
U
U
=
2
1
I
I
=
-Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: P = RI
2
= R(
U
P
)
2
= P
2
.
Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí P giaûm ñi n
2
laàn.
2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø
-Chu kì, taàn soá, taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng
T =
LC
2
; f =
LC
2
1
; =
LC
1
-Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: =
f
c
= 2c
LC
.
-Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Q
o
cos(t + )
-Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = I
o
cos(t + +
2
)

Tổng hợp công thức Vật lý lớp 12

VnDoc xin giới thiệu với các bạn tài liệu tổng hợp các công thức môn Vật lý lớp 12 giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Lý, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 sắp tới đây của mình.

Tham khảo: Đáp án Đề minh họa 2021 môn Vật lý

Chương I và II: Dao động cơ học và sóng cơ học

1. Dao động điều hòa

Tổng hợp công thức Vật lý lớp 12

Tổng hợp công thức Vật lý lớp 12

Công thức vật lý lớp 12

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Tổng hợp công thức Vật lý lớp 12. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đề minh họa 2020 lần 2

 1. Đề minh họa môn Toán 2020 lần 2
 2. Đề minh họa Ngữ văn năm 2020 lần 2
 3. Đề minh họa môn Tiếng Anh 2020 lần 2
 4. Đề minh họa môn Hóa năm 2020 lần 2
 5. Đề minh họa môn Vật lý năm 2020 lần 2
 6. Đề minh họa môn Sinh học năm 2020 lần 2
 7. Đề minh họa Địa Lý năm 2020 lần 2
 8. Đề minh họa môn Lịch sử năm 2020 lần 2
 9. Đề minh họa môn GDCD năm 2020 lần 2
 10. Đề minh họa tiếng Đức năm 2020 lần 2
 11. Đề minh họa tiếng Nhật năm 2020 lần 2
 12. Đề minh họa tiếng Nga năm 2020 lần 2
 13. Đề minh họa tiếng Trung Quốc năm 2020 lần 2
Đánh giá bài viết
160 97.447
Sắp xếp theo

Môn Lý khối A

Xem thêm