Đáp án đề minh họa 2020 môn tiếng Nhật lần 2

'1'
3;3,rit
:;~
~~D.!.!_A~O-:!_T
~O
KY
THI
TOT
NGHitP
TR
UNG
HQC
PHO
THONG
NAM 2020
',KHAO
Bai
thi:
NGO~I
NGU;
Mon
thi:
TIENG
NH~T
,';
ng) Tho·i gian
Lam
bai: 60
phut
, kh
6ng
kd
th<'ri
gian
phat
ad
····················
··
·······
··
··
······
··
··
··
······
·
······
·
··
······························
··
······························
Clu;n
phll'O'ng
an
ilttng
(t'rng
vo'i
A ho(ic B,
C,
DJ
cho each
il<;>c
cua ph{m
ilu
·
9·c
g(lch chlin trong cac ciiu sa
u.
Cau
1:
U<
:=.
-j
2'.
/::t
@:a:
c:
lv--C
v \
'i
T o
A. -t G B.
-j
J.;.
C.
7'.Pb
D.
v\ft
Cau2: X/::t
~S
:t3fk:a:
tixlvc·
v\
'iT
o
A.
/J•lvc·
B. (f)/v--C
C.
;z_Glvc·
D.&)-{-/v--C
Cau
3:
*JOO
(f)
--t
~
-r-c·
36*
L
'i
T o
A.
/::t
01J
J:
B.
/j:01}
J:
-j
C.
/j:
011 J:
-j
D. /
j:01}
J:
Ch<;>n
phtro-ng
an
dung (irng
vo'i
A ho(ic B,
C,
DJ
cho each
viii
b&ng
chu· Han cua phfin
illl'(J
'C
g(lch ch/in
trong cac ciiu sau.
Cau4:5f
L(f) v
\f
t/J•/::t
tlJt
#ii:t
&)IJ'iT
o
A.~
B. ~ C
.*
D
.~
Cau
5:
~
S,
30
½-
<·· G v \
/::t
L 0 t v \
'i
T o
A.
~0--C B
.~0--C
C .
.:f-0--C
D
.YE:
0--C
Cau
6:
2'.
(f)
-j
,
2'.
J:
-j
c:
(f)
It
!vJl,.0
/;:::
fi'
2'.
'i
L
t::..
o
A.
,5Jf
/jo/.)
B. -5Jf$
C.
~!Jo/.)
D.
~$
Ch<;>n
phtro-ng
an
dung (irng
v6'i
A ho(ic B,
C,
DJ
iii
/wan thanh cac ciiu sau.
Cau
7:
SJ::
-j
S
(f)
v-
:.
-j
2'.
(f)
:f-J;--;,; r
fj:
__
ft<
ft
0
--C
L
'iv
\
'i
Lt
::..
o
A.
if
lvif
Iv B. t
":>
C.
'it=·
D.
&)
'i
':J
Cau
8:
0/J
,;h,
t v \
{)
c:
2'.
f::t,
tr
IJ
:a:
__
,o
A.
Lt::..
fl")
i'.)~
l,t\l,t\--CT B.
Lftv\
fl")
iJ~
l,t\v\--ci-
c.
L t
&)
IJ
'i
T D . L
t::..
G v \ v \
-e
T
Cau9:
~v\b:a:
:t3c:
Lt::..(l)e·,
__
f;:::
1T2'.'i
Lt::..
o
A.
:.
-j
f';f
/v B. 0
2'.
C.
t::..
v \
J::
-j
D.
fl
L
Cau
10:
if
!vJl,.
__
I 000
F9
c·i-
o
A.
f;:::
B.
1f:'
C.
D.
c:
Cau
11:
::,
(!)
:J:37':r,
Lf::t
__
:%3v\
L
v\
c·T
o
A.
V-~
< t B. --tt;:t < t C. &)'i < t D.
biJ•<
t
cau
12:
5t:'.'.t,
v
~-
r-
:a:
:g:
~
'i
Lt::..
(f)
c\
;.
-
1ve·
__
Iv
c·TiJ~
· · · o
A.
:t35!1Jf;:::
ftlJf::._v\ B.:t3J!IJ Lt::..v\
C.
J!G.:ht::..v\
Cau13:
,~
tii
(f)
__
f::t
Lf
tt(l)iJ~
*"\e·T
o
A.
/\-/{-
B. 7
/{
- r
c.
r:z
*-;;
r
Cau
14:
~
S
fj:
~
-j
iJ~t::..iJ•G
m
iJ~
__
fj:
l-&')'i
L
f;:
o
A.
b0--C
B.
bQ
C. b
l)
D.
b0t;:
Cau
15:
it~
2'.
0
~
t
Ive·
~t=·~
--
v
\0
L
J:
/;:::
:::i - t: -1f:'
fix
J.;.
'i
L
t;:
o
A.
1c
B. /.: C.
-C-
D.
c:
Cau
16:
~
v
\2'.
Iv
, 7
::=.J.
f;:::
2'.
J:
":>
J.;.-/J~
d0{)
A.
iJ~
__
,o
A . b
;z_
--C
v \
2'.
'i
L t;: B . b
;z_
--C
2'.
'i
L f
;:_
C. b;z_--C
L'iv\'iT
D.b;z_--C
d01J'iT
Cau17:
7.$::
__
.Ef.<
/J,;z_
l,
--C
<t:.~v\
A.
1f:'
B.
f;::
c.
Cau
18:
__
(!)(_:,
:%3£3:
~
/vfj: v \0 t
A. t=
·v\l-
J:
-jJ;,.e· B.
t=·v
\l-
J:
-jJ;,.
L Iv f J v \ L t v \ '1-9 o
c.
t:.
v \
c:,
J:
-j
;;,.
t
_ _
J.;.
f;:_
v \
--CT
o
C.
S:;$:A.ft
Cau
19:
7::,,,,
~
lv/::t
S
7.$::t!iJ~
r.::.
Gr.::.
G
e·i-
o
A. S:;$:A. t:. B. S:;$:A. (f)
Trang 1/4
Cau 20: /iiJ~
'v\1~
iJ
,0
t~(!)
-C·,
::
·1i!viJ~
__
:.
*
tJ
*
Lt~
o
A.:lt
-'"'Gtift'v\-C· R
:lt
-'"'
ft'v\---c'
c.:tt
~ft<
t
D.
:ttr-::Gtift<
t
Cau21:
-fB:
__
f.ll=
--e-7'-:a:-
* 0 t
<n*
L
t~
o
A.
:a:-
B.
iJ~
C.
---c'
D.
t=
Cau 22:
:.
(f)
'JJ
;1-
7
(f)
ft'v
\JJ/i
__
T~
·* T o
A. b <
2>:::l
/= B. b <
~-
·"'J C. b < ~""'J
ft
D. b <
2l
0
-'J-C·
Cau23:
J;.ft~lv,
~ffe_
**Lt~tl
o
__
,
/{-7-1
-:a:- frfJ"tt>*LJ::j
0
A. -tt1---c'li
B.
-ttin,G
C.
-tt1c
t D. -t(/)/;fn,
Cau24:
Ltt/v
(f)
c
~Ii,
l-
LJ::
:a:-
--
0 n,t
i/v(f)
q:i
f=
Ant
<
t:.~'v\
0
A.
JE,t /iL'v\-C·--t B
.JE,tt
v\'v\-C·--t
C.
JE,ftfttili
ft
t]
*it!v
D.
JE,
t/i
t.,\ft*it!v
Cau 25:
__
(!)
t~
"dJ
t=
, ::r
1/
t:
0
.::z..
-
7'
-:a:- ~ 0
t~
lv---C--tn,
0
A. c··n B. c··1vft
c.
ftlv
o.
ftt=
Cau 26: c
ft
tJ
(f)
~'£:(!)
* c
··iJ~
_ _
v\*T
o
A.
L*0t
B.
"'Jt~:b0t
C.
"'J
v\t
D .
n,ftt
Cau27:
0.JJII:
1~
(f)j
,
7'/{-
J,---c
S3q:i:$1c'.'.t.
/=
~'v\*
L
t~
0
J
0J
IJ
: r
ib ib
,
--
:$1c
1:.
(f)
~Ui
T
0
/ " -
~
(f)
ili: <
---c--t
tl
o J
A.
:.
(f)
B.
ib
(f)
C.
-t
(f)
D. c
··
(f)
Cau28:
~tiv\ft
__
(!)
q:i
/=
-=f.;'f~iJ~
A
-::i
t
'v\*
L
t~
o
A.
L~
Liv
B.
~
0~
C.
~-::it
D. b j c j
Cau29:
:_(I)
'v\Tl
i
__
-tj-C·-tiJ,G,
i-vGftv\-c·
<t:_'~'v\o
A.
:.
;btl,6
B.
:.
;btl,J:
j C.
:.
;btl,
D.
:.
;btl,
t
Ch9n
tit
ho(k
c1:1-m
tit·
ilu·9·c
g(lch chiin
(img
vo'i
A ho(lc B,
C,
DJ
elm
phiii
sii'a al
cac
ciiu
sau
tru
nen ilung.
Cau30:
L
J::
j
Gv
\ f
.lli
'.tf-
:a:-
c6
c~,
-=rc·
·
tc
1:±J;.
t~
'v\c
,~,0t
'v\*T
o
A B C D
cau3t:
~s
jc-!Jlft n,'v\~·n~
ib6n,G
,
~0c
:_
(!)
LtJ
J::
j:a:-
vTtiftv\---c
f¥-
-:)t
A B C
~t
<
t=·~
v\
D
Cau32:
/ "
-7-1-:a:-
L
vp0it~T6
Ali,
:=_
(!)
/-
H-:
:iSM:a:-
~'v\t
<
t=·~v\
A B C D
Ch9n phu:ung
an
ilung
(ung
vui A ho(lc B,
C,
D)
phit
h9p
vui y
nghia
cac
ciiu
ilu:(fc
g(lch chiin sau.
Cau33:
/ "
7-~-
J
,1:f1v::·j
:a:-
LGitt
< t~~'v \o
A.
/"
7-
~
-
~
Ii
Iv
::· j
:a:-
~
;z
t <
t=·
~
'v
\ o
B.
/"7-~-
~
/:flv::·5
:a:-
tk:rbt <
t=·~v\
o
C.
/"7-
~-
~
li
lv
::
· j
:a:-
ft
:to
Lt
<
t=·
~
'v
\o
D.
/"7-
~-
~
lilv
::
· J
:a:-
f¥0
--C
< t~
~
'v
\o
Cau 34:
--tf~
~
!vii
i::J
J::
0 c
~it*
L
t~
o
A.
--tf~
~
lv
fi
i::J
J::
0 c
li-t
<
ft
tJ
*
Lt~
o
B.
TT~
~
!vii
i::J
J::
0 c *
l-
61)
t=
ft
tJ
* L
t~
o
C.
--tf
~
~
Iv
fi
i::J
J::
0 c
jc
~
<
ft
tJ
* L t~o
D.
TT~~
!vii
i::J
J::
0 c
tJ
0
Iii-:
ft
tJ
* L
t~
o
Cau 35:
ffl~f,:
F~9
/,:
-@-
'v
\*it
!v-C· L
t~
o
A. ffl~iJ~
:to
<
tit
i::J
:.
< L * L
t~
o
B.
ffl~(f)
~0
~:a:-
ft<
L
--C
(f)tl,*
it
!v---c'Lt~o
C.
ffl~(f)
S~F~9
f=
:to<
ti
t L *
'v
\ * L
t~
o
D.
ffl~n~
:.
lv---c'
v \ t
(f)
ti*
it
lv---C
L
t~
o
Cau36:
7Jv/'\-1
~
:a:-
LftiJ~G
jc-¥:/= iJ,J: 0 t
'v\*T
o
A.
7Jv/'\-1
],
:a:-
~iJ~
Lt,
jc'¥:f-: n,J:0--C
t.,\*i-
o
B.
7Jv/
'\
-1
],:a:-
Lft'v\---c',
**f=
7J>J:0t
'v\*T
o
c.
7Jv/'\-1
~:a:-
~"tt>ftv\---C, jc'¥:/-:
n,J:
-::i
t
v\*T
o
D.
7Jv/'\-1
~:a:-
{,t!v-c· , jc'¥:/-:
n,J:-::it
'v\*T
o
Trang
2/4
Clu;m
phuo·ng tin ilung ((mg
vo'i
A lw(ic B, C, D) iliin vao
chJ
triJng
ii
i
/wan
thanh ctic tinh huiJng trong ctic
ciiu sau.
Cau 37:
UJJ
I\ : r ~ a
JE,
ll:9c@H.=:
1T2'
'iitlv1J•
0
J
WJ
P:
f;t;t,
--
0 J
A .
ff
2'
'i
L
t:.
C .
.Bt
L6v'c'T
J:
B. 1T2'
'i
L J:
'?
D .
-t
'?
-CT
Cau38:WJ
S3
: f-7-:tf::l:
t'S
----:)
v'7J•iJ~c
,-t1J,o J
S3~: r
__
Q J
A.
v ' v '
;t
,
'i
f
;:_'
~
.r-.::.
t v '
'i
it
Iv
c
.-thf::t
.t31,,,L,1;,-c1-ti. 0.1,,,1,,,;t,
t'S
it0:.'5--eT
Cau39:
S3
~ : fTJj.'£:.itlv, cttVJf.=:
Tb0tt
v\v'c'T7J•
o J
UJS3
: r
__
o J
A.
;t;t,
Tb
VJ
'i
L J:
'?
B.
;t ;t
, -thf::l: v
'It'!
it
lvtl
c.
T]j.'iitlv
,
J:
<
ttv'lvc'T
D.
T]j.'iitlv,
1Y:.t='tjiJ~
T<''
*0lvc'TiJ~
...
Cau
40:
UJ
S3:
r
;1cJ]
,
VJ
J:
'?
1J,
G O 0
:.
LJ:. Iv
f='
J:
o J
S3~ : r _ _ Q J
A.
t:.
v \-"'
lv-t
'?
f;: ti.
C.
O'i
t='J:tl
B.
Js-
-
lv,
f='hiJ~
D.
;t
0 ,
c!::''
:.
f.:
lJ9c ilofln viin
sau
va ch9n
phu
·
ung
tin ilung (ung vui A ho(ic B,
C,
D) iii trii lifi ciiu 41 va ciiu 42.
~
13
13
*!!O)
-:7
7
7-.
C' §
510)
00
0)
&iv'~---:)
f.:
---:)
v
't
!ls
L
'i
L
t:.
o
f.lO)
00
f.:
f::l:
r
_::'f::J:lv~
~.r-.::.'i Lt:.1J,J c
v'
'5
~v'
&iv'~---:)iJ~ i0
VJ
'iT
o
:=:'ttlv~
~.r-.::.0
:.
c
f::l:
c!::
t t
*-!JJ
ft,
:.
ct;:
0
t:.1J,
G -CT o
r::-f::tlv~
~.r-.::.'£:.
Lt:.1J•J
f::l:
f
.B:5'c%.-CT7J•J
c
[R]
C
~~-C:T
o
fllvc
'5
f;:.
,::'f::J:lv
~
~.r-.::.t:.1J•
*
VJ
t:.v'O)-C:fi i0
VJ
'iitlv
o ~c-f::l: b1J•v'
}di
&i'i
VJ
1~v'°iitlv
o
f.lt
1Y:,f;:tjf.=:f::t
sv'°i
it
lv
o
OOf.:
1i
0t
.BCv\~lv~
.Bl:f&i~lvc
&lv'~---:)T0
c!::
2'
f.:
s v
''i
T o
($
)11
~~-=t-
·
,tO)
{tl!
" 2
010
1:f=-,
f,g.~---C:'~Q
El::$:!!Hi~1J~~
N4
·
NS
J]
,
71v'.7)
Cau4t::.
O)
J-,o)
ooc-f::t
,
ttif
r::-f::tlv~
~.r-.::.'£:.Lt:.1J·J
c v\'5
&iv\~----:)iJ~
--C:'2'
'i
L
t:.1J•
o
A.
_::'
f::l:lv
~
~.r-.::.
t:.
iJ,
VJ
t:.
v
'1J,
Go
B.
::'f::J:lv~
~.r-.::.0
:.
c!::iJ~
*-!Jlt='0t:.iJ•Go
C. V
\0
L,
J:
f.=:
_::'f';:J:)v~
~.r-.::.f:_7]•0
f:_7],
Go
D. r
.B:5'c%.-CT1J•J
c
Cau 42:
:.
0)
A
/::l:
:.
0)
A.
13
*!!O)
-:7
7
7-.
0)
C.
000)
.BC
v'
~
Iv~
[R]
C ~~t='1J, Go
&,
v'
~----:)
~
f=';hf.: § v
'°i
1-7J,
o
A B.
000)
. 1Y:,f;:tj~ b1J•v\ A
.Bfi'&i~lv
o.
t='nf=t
§v
'
°iitlv
lJ9c
ilotJn
viin sau va
c/19n
phu·ung an ilung ((mg vui A ho(ic B,
C,
D) iliin vao
chJ
triJng,
tir ciiu 43 ilin ciiu 46.
2'0)'?,
~lvf!~
Lt
v'f:.
t::2', § fi]l[f.:
0)0t
v
'0
.BC~lvf.:
~v''iLt:.
a
c''
:.
1J,
C'
~
0
t:.
:.
c!::
iJ~
i0 0 c }
i!:,t
v
''i
Lt:.
iJ~,
f.l
f::l:
( 43)_ _
:.
c!::
iJ~
C'
2'
'i
it
Iv
-CLt:.o
1&c-
J:<
~;tt
Jj.0c,
-tO) .BC~lvf::l:
f.liJ~
(44)
__
f;:.
ff0t
v'
0 m~
JcO)
;1c1:.c'Lf:.o c'''S
Lt
,iG',v'tJjitft,1J,0t:.1J,c v\'5 c -tO)
;1c1:_f.=:
~'?
c
2'
,
;1c1:.f::t
v'----:)16
m~JcO)
Bv'
~Ii~
~t
v't:.1J•G-C:To -thiJ~ (45) _ _ c
2'f::l:
ls,----:)'50)
c'':_f.:c-t
v\0
.BC~JvO)
J:'Stt
~
li:a:-
~t
v'f:.0)-C:To
c'',:_1J,
--c:-
~0t:.
:.c!::iJ~
&i0c
,IG',0t:.
J-,iJ~
7-.-/!;.-0)
rlif!J.~lvt;:0t:.VJ ,
/"7'0)
J);fi
=¥~!vt;:0t:.VJ
1-0
:.
ciJ~
&iVJ'iTo Jj.Jvtt
f±*:a:-
T0
c!::2'f.:
~0
J:'Sb<
iJ~
i0
VJ
'!T
o (46)
__
,
tt•iJ~
~b0t:.
1&~
*iJ~ 1*Jj.O)
13
f.:
~0tt,
511J·G
( f
El
::$:!fr1/--r--r
Jv
2002
1:f=-
8
)=J
%
j]
, 7 ;v'.7)
Tran
g 3/4

Đáp án Đề minh họa 2020 lần 2 môn tiếng Nhật

Ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các môn thi. Đề minh họa tiếng Nhật 2020 có đáp án được biên tập theo chương trình giảm tải môn tiếng Nhật lớp 12 của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 12 nắm rõ những phần kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Nhật trọng tâm hiệu quả.

Đáp án đề minh họa lần 2 môn tiếng Nhật năm 2020

Đang được cập nhật trên VnDoc.com. F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất.

Download đề thi & đáp án tại Đề minh họa môn tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2020 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Nhật trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng link trên đây để có thể download đề thi + đáp án các môn học hiệu quả.

Đánh giá bài viết
12 5.729
Sắp xếp theo

  Thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

  Xem thêm