Đáp án đề minh họa 2020 môn GDCD lần 2

£)
Hq,
te
S6
bao
KY THI TOT
NGHitP
TRUNG HQC PHO THONG
N.AM
2020
Bai thi: KHOA HOC
XA
HOI
Mon thi thanh
phAn:
GIAO Dl}C CONG DAN
Thai gian lam bai: 50
phut
, kh6ng M thai gian
phat
ad
Cau 81: Thi hanh phap lu?t
la
vi~c cac ca nhan, t6
chuc
thvc
hi~n day du nhfmg nghia
V\l,
lam nhfrng
gi phap lu?t
A.
dv
ki~n sua d6i.
C. chmin bi
thu
nghi~m.
B. quy dinh phai lam.
D. tham do
du
lu?n.
Cau 82:
M(>t
trong nhfmg d~u hi~u
co
ban xac dinh hanh vi vi
ph<;1m
phap lu?t la
nguai
vi
ph<;1m
A. phai c6
16i
. B.
chua
l(>
di~n. C. dugc bao m?t. D. bi nghi nga.
Cau
83: Cong chuc, vien chuc c6 hanh vi vi
ph<;1m
quan
h~
lao
d(>ng
, cong
V\l
nha nu&c do phap lu?t
lao
d(>ng
va
phap lu?t hanh chinh bao
v~
thi phai
A.
tv
chuySn quySn nhan than.
C. chiu trach nhi~m ki lu?t.
B. tham gia
ho<;1t
d(>ng
thi~n nguy~n.
D. thanh l?p quy bao
trg
xa
h(>i.
Cau 84: B~t ki ca nhan nao, n~u du cac
di@u
ki~n theo quy dinh cua phap lu?t
d@u
dugc
A. lung
do<;1n
thi
truang
chung. B. x6a b6
c<;1nh
tranh.
C. hm'mg cac
quy@n
cong dan.
D. sang l9c
gi&i
tinh.
Cau
85: Theo quy dinh cua phap lu?t,
S\J
th6a thu?n
giua
nguai
lao
d(>ng
va
nguai
SU
d\lng lao
d(>ng
vS
vi~c lam c6 tra cong phai tuan theo nguyen tiic nao sau day?
A. Trung l?p. B. Gian
do<;1n.
C.
Uy
nhi~m.
D. Trvc ti~p.
Cau 86: Theo quy dinh cua phap lu?t, vg, ch6ng c6 quy~n va nghia
V\l
ngang nhau trong vi~c
A. sang l9c
gi&i
tinh thai nhi. B. cung Iva ch9n
nai
cu
tru.
C. dinh
do<;1t
tai san cong
c(>ng.
D. bao luu m9i ngu6n thu nh?p.
Cau 87: M9i
lo<;1i
hinh doanh nghi~p
thu(>c
cac thanh phan kinh
t~
khac nhau
d@u
binh
ding
trong vi~c
A.
x6a
b6 cac
lo<;1i
hinh
C<;lnh
tranh. B.
SO'
hfru tai nguyen thien nhien.
C. chia
d@u
cua cai trong
xa
h(>i.
D. khuy~n khich phat triSn lau dai.
Cau 88: Chi nhfmg
nguai
c6 thfrm
quy@n
theo quy dinh cua phap lu?t m6i c6 quy~n ra l~nh
A. thay d6i danh tinh
ngum
t6 cao.
B. biit
nguai
trong
truang
hgp khfrn c~p.
C. x6a b6 d~u v~t hi~n
truang
V\l an. D.
ma
r(>ng
di~n tich lanh th6 qu6c gia.
Cau 89: Theo quy dinh cua phap lu?t, cong dan khong vi
ph<;1m
quy~n b~t kha xam
ph<;1m
v~
than
th
S
khi biit
nguai
dang
A.
dn
bao trg. B. each li y
t~.
C. bi truy na. D. khai bao dich
t~.
Cau 90:
M(>t
trong nhfmg
n(>i
dung cua quy~n
tv
do ngon lu?n la m9i cong dan c6 qu
y~
n
A. uy nhi~m nghia V\l bau
cu
.
C. bay t6 quan di
Sm
cua minh.
B. chia se m9i
lo<;1i
thong tin.
D.
suu
tam tai li~u tham khao.
Cau 91: Quy~n
ung
cu
cua cong dan dugc thvc hi~n brtng hinh thuc
A. tham khao danh sach ung cu. B. th~m dinh cong tac bau
cu
.
C. dugc
gi&i
thi~u ung cu. D. kiSm tra
ho<;1t
d(>ng
bau cu.
Cau 92: Quy~n tham gia quan li nha
nu&c
va
xa
h(>i
c6 nghia la m9i cong dan dugc biSu quy~t cac
v~n
dS
tr9ng
d<;1i
khi Nha
nu&c
A. t6 chuc trung
du
y dan.
C. ban b6 tinh
tr<;1ng
kh~n
cftp
.
B. yeu
du
gian each
xa
h
(>
i.
D. ti~n hanh
ho<;1t
d(>ng
cuu
trg.
· Trang 1/4
Cau 93: M\lc dich
cua
t6
cao
la
nhim
phat
hi?n,
ngan
ch
i
)n
A. cac vi?c
lam
trai
phap
lu?t.
B.
mQi
th
S chS
chinh
tri.
C.
h?
tu
tuong
chinh
lu?n. D. nhfrng trao
hru
thinh hanh.
Cau 94:
Vi?c
Nha
nu6c
ap
d\lng
hinh
thuc
dieu
tri y tS
miSn
phi
cho
toan
b('>
nguai
dan
Vi
?t Nam
bi
nhiSm
Covid-19
la
thS
hi?n
n('>i
dung
quyen
nao
sau
day
cua
cong
dan
?
A.
Chu
d('>ng
th~m tra.
B.
:0uc;rc
phat
triSn.
C.
Tham
gia d6i
thoc:1i.
D.
Tv
phan
bi?n.
Cau 95:
M('>t
trong nhfrng
n('>i
dung
CO'
ban
cua
quyen
hQC
t?p
la
m<;>i
cong
dan deu
duc;rc
A.
thay
d6i
d6ng
b('>
chuO'Ilg trinh.
B.
dp
h<;>c
b6ng
toan
ph~n.
C.
dieu
chinh
phuO'Ilg
thuc
dao
tc:10
. D.
h9c
bing
nhieu
hinh
thuc.
Cau 96: Vi?c
Nha
nu6c
thvc hi?n
chu
truO'Ilg
c~p phat
nhu
ySu
ph~
cho
nguai
ngheo trong chiSn dich
phong, ch6ng Covid-19
da
thS hi?n
n('>i
dung
CO'
ban
cua
phap lu?t ve
A.
ung
ph6
v6i
biSn d6i
khi
h?u.
B.
nguyen
tiic kiSm
toan
n('>i
b('>.
C.
quy
trinh
tham
gia
bao hiSm. D.
phat
triSn cac
linh
VlJC
xa
h('>i
.
Cau 97: Nhfrng ySu t6 cua tv nhien
ma
lao
d('>ng
cua con
nguai
tac
d('>ng
vao
nhk
biSn d6i n6 cho phu
hc;rp
v6i
m\}C
dich cua minh
duc;rc
gQi
la
A.
quan
h?
san
xuk
B.
d6i tu(Jllg lao
d('>ng
.
C.
san
ph~m lao
d('>ng.
D.
quy
trinh
san
xuk
Cau 98:
Trong
nen
kinh
tS
hang
h6a, thi
trnang
c6
chuc
nang
CO'
ban
nao
sau
day
?
A.
Bao
m?t
thong
tin
. B. PhuO'Ilg
ti?n
dt
trfr.
C.
Kich
thich
tieu dung. D.
X6a
b6
cc:1nh
tranh.
Cau 99:
M('>t
trong
nhfrng
tac
d('>ng
tich
ClJC
cua
quy
lu?t
gia
tri
d6i
v6i
san
xu~t
va
luu
thong
hang
h6a
la
A.
lam
cho
nang
su~t lao
d('>ng
tang
len
. B.
gia
tang
phan
h6a
giau - ngheo.
C. d~y
mc:1nh
hoc:1t
d('>ng
d~u
co
,
tich
trfr. D. thuc d~y
khung
hoang
kinh
tS.
Cau 100:
Kh6i
luc;rng
hang
h6a
,
dich
V\l
ma
nguai
tieu
dung
dn
mua
trong
m('>t
thai
ki
nh~t
dinh
tuong
ung
v6i
muc
gia
ca
va
thu
nh?p
xac
dinh
QU(JC
gQi
la
A.
d('>c
quyen. B. cung. C.
du
. D.
san
xuk
Cau 101:
Cong
dan
thi
hanh
phap
lu?t khi
thvc
hi?n
hanh
vi
nao
sau
day?
A.
Khai
bao
dich
tS
. B.
Che
gi~u
t('>i
phc:1m
.
C.
Tu
b6
dinh
kiSn. D. HiSn
mau
nhan
dc:10.
Cau 102:
Nguai
c6
du
nang
Ive
trach
nhi?m
phap
li vi
phc:1m
phap
lu?t
hanh
chinh
khi
tv
y
thvc
hi?n
hanh
vi
nao
sau
day
?
A. Giup
do
phc:1m
nhan
vuc;rt
ng\Jc.
B.
Di
sai Ian
duang
quy
dinh.
C. :00'Il phuO'Ilg
de
nghi
li hon. D.
De
xu~t thay d6i gi6i tinh.
Cau 103:
Nguai
c6
du
nang Ive trach nhi?m phap li phai chiu trach nhi?m hinh
sv
khi thvc hi?n hanh vi
nao sau day?
A.
Tu
ch6i
nh?n
tai
san
thua
kS.
B.
Tang
trfr, V?n chuySn
va
luu
hanh
tien gia.
C. L~n chiSm
cong
trinh
giao
thong
. D.
Xay
d\l'Ilg
nha
&
khi
chua
duc;rc
dp
phep
.
Cau 104:
Binh
dilng ve vi?c
huong
quyen
trn6c
phap
lu?t
la
m9i
cong
dan
deu
duc;rc
A. miSn,
giam
m9i
loc:1i
thuS.
B.
cong
khai
danh
tinh
nguai
t6 cao.
C.
uy
quyen
b6
phiSu b~u cu. D.
tim
kiSm vi?c
lam
theo quy dinh.
Cau
105:
Quy~n
binh
dilng
trong
lao
d('>ng
cua
cong
dan
khong thS
hi?n
&
n('>i
dung
nao
sau
da
y?
A.
Tim
kiSm vi?c
lam
theo
quy
dinh
.
B.
Trvc
tiSp giao kSt
hc;rp
d6ng
lao
d('>ng
.
C.
Thvc
hi?n
th6a
UO'C
lao
d('>ng
t?p thS. D.
Tv
do khai thac tai
nguyen
thien
nhien.
Cau 106: Vi?c
kham
xet
ch6 &
cua
m('>t
nguai
chi
duc;rc
tiSn
hanh
khi
c6
can
cu
va
quy~t
dinh
cua
A. ca
quan
nha
nu6c
c6 th~m quy~n.
B.
d('>i
ngil
thong
t~n
va
bao
chi.
c.
cac t6
chuc
phi
chinh
phu. D. Ive lu(Jllg
tim
ki~m
va
cuu
nc:1n.
Trang 2/4
Cau 107:
Cong
dan
tv
y
su
d\mg h9p
thu
di~n
tu
cua
nguai
khac
la
vi
ph?m
quy~n
nao
sau day?
A.
Duc;rc
bao
dam
an
toan
va
bi
m?t
thu
tin. B. Di~u chinh gia cu6-c vi~n thong.
C.
Tuong
tac qua hinh
thuc
trvc tuySn. D. Quang
ba
dich
V\l
truy~n d~n.
Cau 108: Nguai
du
18 tu6i khong
duc;rc
thvc
hi~n quy~n b~u
cu
trong
tmoog
hc;rp
nao sau day?
A. Dang
bi
t?m giam. B.
M§.t
nang Ive
hanh
vi
dan
sv.
C.
Thvc
hi~n
each
li t?p trung. D.
Quan
chS
bit
bu9c t?i dia phuong.
Cau 109: Cong dan c6 th~
thvc
hi~n quySn t6 cao trong
tmoog
hc;rp
phat
hi~n
A. thong tin niem ySt
chung
khoan. B.
d§.u
hi~u biSn d6i khi
h?U.
C.
sv
thay d6i cua chung virus
m6-i.
D.
hanh
vi khai thac g6 trai phep.
Cau 110: Cong dan khong thvc hi~n quySn sang
t?O
trong
truoog
hc;rp
nao sau day?
A.
Tim
hi~u gia c6 phiSu. B. Nghien
cuu
khoa
h9c, cong ngh~.
C.
Hc;rp
1i
h6a
san
xuk
D.
Dua
ra
phat minh, sang chS.
Cau
111: V
6-i
tinh
th~n
xay
dvng
t6
dan
ph6
ki~u m~u,
ong
Q
da
viSt bai
chia
se
kinh
nghi~m phong,
ch6ng
t~
n?n
xa
h9i
cho
ba
con.
Ong
Q
da
thvc
hi~n
phap
lu?t
theo
hinh
thuc
nao
sau
day?
A.
Tuyen
truySn
phap
lu?t. B.
Su
dvng
phap
lu?t.
C.
Ap
dvng
phap
lu?t. D. Ph6 biSn phap lu?t.
Cau 112: Anh A
la
cong
chuc
cua
Uy
ban
nhan
dan
huy~n X
da
nh?n
40
tri~u d6ng
va
lam gia
gi§.y
chung
nh?n
quySn
su
dvng
d§.t
a cho chi B.
Anh
A
da
vi
ph?m
phap lu?t nao
sau
day?
A.
Dan
sv
va
ki lu?t. B.
Dan
sv
va
hinh sv.
C.
Hanh
chinh
va
dan
sv. D.
Hinh
sv
va
ki lu?t.
Cau 113:
Anh
C cung
VQ'
c6 y vi
ph?m
quy dinh
v~
an
toan
thvc
ph.lm
trong
chS biSn
thuc
an
khiSn
hai
khach
hang
bi
tu
vong.
Vc;r
ch6ng
anh
C
phai
chiu
trach
nhi~m
phap
li
nao
sau
day?
A.
Hinh
sv
va
hanh
chinh. B.
Dan
sv
va
hanh
chinh
.
C.
Hanh
chinh
va
ki lu?t. D.
Hinh
sv
va
dan sv.
Cau 114: Khong thuySt phvc
duc;rc
ch6ng la anh A cho minh di nghien
cuu
sinh a
nu6-c
ngoai nen chi B
bo
vS
nha
m<;;
de
la
ba
P
d~
sinh s6ng.
Vi
cftn ti~n cho
con
trai di
du
h9c,
ba
P lien tvc gay
sue
ep, bu9c
chi B phai
bi
m?t
rut tiSn tiSt ki~m
cua
hai
VQ'
ch6ng chi
va
dua
cho ba 200 tri?u d6ng.
Chi
B
va
ba
p
cung vi ph?m quy~n binh dfuig trong linh vvc nao sau day?
A. HuySt th6ng
va
dong t9c. B. ChiSm hfru
va
dinh do?t.
C.
Hon
nhan
va
gia
dinh
. D. Tai chinh
va
cong
V\1-
Cau 115: Sau ba nam lam vi~c t?i cong ty X, chi
Ada
duc;rc
giam d6c cong ty di~u chuy~n tu phan
xuang
khai thac than sang lam vi~c
t?i
phong hanh chinh theo dung thoa thu?n
tru6-c
d6.
Chi
A da
duc;rc
thvc hi~n
quySn binh d.lng trong lao d9ng
a n9i dung nao sau day?
A.
Nang
cao
nang
Ive C?nh tranh. B. Thay d6i
quy
trinh tuySn dvng.
C. Giao kSt
hc;rp
d6ng lao d9ng. D.
Lva
ch9n hinh thuc bao hiSm.
Cau 116:
Phat
hi~n
minh
bi s6t
nh<;;,
chi A nha ch6ng la anh B dang ki cho chi lam
xet
nghi~m sang
l9c Covid-19. Tuy nhien, anh B da kh6a
cua
bu9c
vq
phai a trong nha kho 14 ngay
dS
tranh lay nhi~m du
chi khong d6ng
y.
Anh B da vi ph?ffi quySn nao sau day
cua
cong dan?
A.
Duqc
bao
m?t
vS
danh
tinh
ca
nhan. B.
B§.t
kha
xam
ph?m
vS
than
thS.
C.
Duc;rc
Iva ch9n
m9i
dich V\l y
tt
D.
B§.t
kha
xam
ph?m
vS
ch6
&.
Cau 117: Trong chiSn dich phong, ch6ng Covid-19, anh B
va
hai d6ng nghi~p
la
cac chi A, N cung
duqc
thvc hi~n
each
li y
tS
t?p trung t?i
m9t
dia di~m c6 bac
cua
chi A la ong D
lam
tinh
nguy~n vien.
Vi
bi ong D
tu
ch6i vi~c
dua
anh
vS
nha
1§.y
them
nhu
ySu ph.lm, anh B
da
ghep
anh
nh?y
cam
cua
ong D
va
dua
len
m?ng
xa
h9i.
Nh?n
th§.y
vi~c chi N lien tvc chia se bai viSt nh~m
h?
uy
tin
cua
ong
D se lam anh
huang
dSn cong tac phong dich,
chi
A
d9a
se
cong
khai
chuy~n
dai
tu
cua
chi N.
Nhfrng ai
sau
day
khong
tuan
thu
phap
lu?t?
A. Anh B, chi N
va
ong D. B. Anh B
va
chi N.
C. Anh B, chi
Ava
chi N. D. Anh B
va
ong
D.
Trang 3/4

Đáp án đề minh họa 2020 lần 2 môn GDCD

Đáp án đề minh họa 2020 môn GDCD lần 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 7/5. Đề thi được biên soạn theo chương trình giảm tải mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD lần 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Kì thi THPT Quốc Gia 2020 đang diễn ra, vui lòng cập nhật đề thi và đáp án môn GDCD tại:

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Giáo dục công dân

Gợi ý đáp án đề minh họa 2020 lần 2 môn GDCD

Đáp án đề minh họa 2020 môn GDCD lần 2

Lưu ý: Đề trong file tải, kéo xuống cuối trang, kích chọn Tải về để download đề thi.

Đề thi thử THPT được tải nhiều nhất

 1. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
 2. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Văn
 3. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh
 4. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Lý
 5. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa
 6. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sinh
 7. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử
 8. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Địa
 9. Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn GDCD

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đáp án đề minh họa 2020 môn GDCD lần 2. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn GDCD 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
84 64.940
Sắp xếp theo

  Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

  Xem thêm