Đáp án chính thức của bộ 2021 môn GDCD

Đề thi GDCD THPT Quốc Gia 2021

Nội dung đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Giáo dục công dân và gợi ý Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn GDCD sẽ được VnDoc cập nhật ngay khi hết thời gian làm bài. Vui lòng nhấn F5 và gửi đề cho VnDoc để nhận gợi ý đáp án nhé.

1. Đáp án môn GDCD năm 2021

Đáp án chính thức của bộ 2021 môn GDCD

Đáp án đề 301 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 301

81.A82.A83.C84.C85.B86.B87.C88.B89.D90.C
91.B92.D93.C94.A95.D96.A97.A98.B99.D100.A
101.C102.D103.A104.D105.B106.C107.C108.B109.A110.B
111.D112.C113.A114.A115.B116.A117.C118.B119.B120.D

Đáp án đề 302 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 302

81-D82-C83-D84-B85-B
86-C87-C88-A89-D90-B
91-C92-A93-A94-C95-B
96-C97-B98-C99-D100-A
101-D102-B103-C104-D105-B
106-A107-B108-B109-D110-C
111-C112-A113-D114-A115-C
116-A117-D118-A119-A120-C

Đáp án đề 303 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 303

81. D

82. C

83. B

84. D

85. B

86. C

87. A

88. A

89. A

90. C

91. D

92. B

93. B

94. A

95. C

96. D

97. A

98. C

99. A

100. D

101. D

102. A

103. B

104. C

105. B

106. A

107. A

108. B

109. C

110. B

111. D

112. D

113. B

114. C

115. B

116. D

117. D

118. D

119. C

120. A

Đáp án đề 304 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 304

81. D

82. C

83. D

84. C

85. D

86. C

87. D

88. C

89. A

90. A

91. D

92. D

93. B

94. D

95. C

96. C

97. B

98. A

99. A

100. B

101. C

102. B

103. D

104. B

105.B

106. B

107. C

108. D

109. C

110. B

111.D112.B113.C114.A115.D116.B117.D118.C119.B120.C

Đáp án đề 305 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 305

81.D82.B83.C84.A85.A86.C87.D88.C89.B90.D
91.A92.A93.B94.B95.C96.C97.D98.A99.D100.A
101.A102.C103.A104.A105.D106.D107.D108.C109.A110.A
111.D112.A113.C114.A115.C116.C117.D118.D119.A120.A

Đáp án đề 306 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 306

81. D

82. A

83. C

84. A

85. D

86. C

87. D

88. D

89. C

90. B

91. A

92. A

93. B

94. B

95. B

96. D

97. C

98. C

99. D

100. C

101. D

102. D

103. A

104. A

105. B

106. C

107. A

108. B

109. B

110. D

111. A

112. D

113. B

114. A

115. A

116. C

117. B

118. C

119. B

120. A

Đáp án đề 307 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 307

81.D82.B83.D84.A85.A86.A87.B88.B89.C90.B
91.D92.A93.D94.C95.D96.B97.A98.D99.D100.C
101.D102.B103.C104.D105.C106.D107.D108.D109.C110.C
111.B112.B113.D114.B115.B116.B117.C118.C119.D120.A

Đáp án đề 308 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 308

81. B

82. D

83. D

84. B

85. A

86. D

87. A

88. C

89. B

90. C

91. C

92. B

93. B

94. A

95. D

96. B

97. C

98. D

99. A

100. A

101. C

102. D

103. D

104. A

105. B

106. B

107. B

108. D

109. B

110. D

111. A

112. B

113. C

114. B

115. C

116. D

117. A

118. B

119. A

120. C

Đáp án đề 309 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 309

81. B

82. C

83. D

84. C

85. B

86. A

87. B

88. A

89. C

90. B

91. D

92. A

93. A

94. D

95. B

96. A

97. A

98. B

99. D

100. C

101. B

102. B

103. D

104. D

105. A

106. A

107. D

108. D

109. C

110. C

111. C

112. D

113. C

114. A

115. C

116. A

117. D

118. D

119. C

120. C

Đáp án đề 310 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 310

81.B82.B83.A84.B85.C86.D87.B88.A89.D90.C
91.C92.D93.A94.D95.C96.C97.A98.D99.A100.C
101.C102.C103.A104.A105.A106.C107.A108.C109.C110.D
111.C112.C113.C114.115.A116.D117.C118.A119.D120.D

Đáp án đề 311 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 311

81. C82. C83. B84. C85. B86. C87. C88. A89. A90. D
91. B92. D93. B94. B95. A96. B97. C98. C99. D100. C
101. A102. D103. D104. A105. C106. B107. C108. A109. C110. C
111. D112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. D120. C

Đáp án đề 312 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 312

81. D

82. A

83. D

84. D

85. B

86. B

87. C

88. B

89. B

90. A

91. C

92. A

93. A

94. D

95. D

96. C

97. B

98. D

99. C

100. D

101. D

102. C

103. A

104. D

105. D

106. C

107. C

108. B

109. B

110. C

111. B

112. A

113. C

114. B

115. C

116. B

117. A

118. C

119. B

120. B

Đáp án đề 313 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 313

81. B82. B83. D84. D85. B86. C87. D88. D89. A90. C
91. C92. A93. C94. C95. A96. C97. B98. D99. C100. A
101. A102. C103. D104. B105. D106. A107. B108. C109. A110. D
111. A112. D113. B114. A115. B116. B117. A118. C119. C120. D

Đáp án đề 314 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 314

81. B

82. D

83. B

84. C

85. A

86. C

87. C

88. A

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. A

95. D

96. B

97. B

98. D

99. D

100. A

101. B

102. B

103. A

104. A

105. D

106. D

107. D

108. B

109. B

110. A

111. B

112. B

113. D

114. A

115. D

116. A

117. A

118. B

119. D

120. D

Đáp án đề 315 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 315

81. B82. D83. C84. A85. A86. B87. A88. A89. C90. B
91. D92. B93. B94. C95. D96. B97. C98. C99. D100. D
101. C102. B103. A104. D105. C106. D107. B108. B109. C110. D
111. C112. D113. B114. C115. A116. C117. B118. C119. A120. A

Đáp án đề 316 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 316

81. A82. D83. C84. C85. D86. D87. A88. A89. D90. B
91. A92. B93. A94. B95. D96. A97. B98. B99. D100. A
101. D102. B103. C104. B105. C106. C107. C108. B109. A110. B
111. C112. D113. B114. A115. A116. C117. D118. B119. C120. C

Đáp án đề 317 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 317

81. C82. D83. B84. B85. C86. A87. B88. A89. B90. B
91. C92. C93. A94. D95. D96. A97. B98. A99. B100. D
101. C102. A103. A104. C105. A106. C107. C108. B109. A110. B
111. B112. C113. A114. B115. A116. C117. A118. B119. C120. C

Đáp án đề 318 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 318

81. A82. D83. B84. C85. B86. A87. D88. C89. D90. C
91. B92. B93. A94. B95. A96. A97. C98. C99. C100. A
101. D102. D103. A104. B105. B106. C107. B108. C109. B110. C
111. C112. D113. D114. B115. A116. D117. A118. B119. A120. B

Đáp án đề 319 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 319

81. D82. D83. C84. B85. A86. D87. C88. A89. B90. B
91. B92. D93. C94. A95. D96. B97. C98. A99. A100. A
101. D102. B103. C104. B105. D106. C107. A108. B109. A110. C
111. C112. A113. D114. C115. A116. D117. A118. C119. C120. D

Đáp án đề 320 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 320

81. D

82. D

83. A

84. C

85. B

86. A

87. A

88. C

89. D

90. A

91. C

92. D

93. A

94. B

95. A

96. C

97. B

98. C

99. D

100. D

101. B

102. D

103. B

104. A

105. A

106. D

107. D

108. D

109. C

110. A

111. B

112. B

113. C

114. A

115. B

116. A

117. C

118. B

119. C

120. D

Đáp án đề 321 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 321

81. C82. B83. D84. B85. B86. A87. A88. B89. B90. C
91. C92. D93. A94. C95. A96. D97. A98. D99. D100. A
101. D102. D103. B104. A105. B106. A107. B108. A109. D110. B
111. A112. D113. D114. B115. D116. B117. D118. D119. A120. B

Đáp án đề 322 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 322

81. D

82. C

83. D

84. C

85. A

86. B

87. B

88. C

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. B

95. D

96. C

97. D

98. A

99. C

100. A

101. B

102. D

103. C

104. D

105. B

106. B

107. A

108. C

109. D

110. A

111. D

112. D

113. B

114. B

115. A

116. D

117. A

118. C

119. B

120. B

Đáp án đề 323 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 323

81. C

82. B

83. C

84. A

85. A

86. B

87. D

88. B

89. C

90. C

91. B

92. B

93. A

94. B

95. C

96. B

97. C

98. A

99. B

100. C

101. A

102. C

103. D

104. B

105. A

106. A

107. D

108. D

109. B

110. C

111. D

112. A

113. C

114. B

115. D

116. D

117. B

118. A

119. A

120. D

Đáp án đề 324 GDCD 2021: Đề thi môn GDCD mã đề 324

81. A82. A83. B84. B85. A86. D87. B88. B89. A90. A
91. B92. D93. B94. C95. C96. D97. D98. A99. C100. A
101. A102. B103. B104. C105. C106. B107. B108. C109. C110. A
111. C112. D113. C114. B115. A116. C117. C118. B119. A120. A

2. Đề GDCD THPT Quốc Gia 2021

Đề GDCD THPT Quốc Gia 2021

Đề GDCD THPT Quốc Gia 2021

Đề GDCD THPT Quốc Gia 2021

Đề GDCD THPT Quốc Gia 2021

HOT: Đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2021

Tham khảo Đề thi THPT Quốc Gia môn GDCD 2020

3. Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lưu ý: Đề thi và đáp án từng đề sẽ chỉ được giải sau khi hết giờ làm bài! Để xem đáp án từng đề, mời các bạn kích vào đường link bên dưới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Tài liệu học tập lớp 12 .

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các em Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn GDCD. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu Lý thuyết môn Địa lí lớp 12, Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới, Chuyên đề Hóa học 12, Giải bài tập Sinh học 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
63 54.869
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm