Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Giáo dục công dân

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Giáo dục công dân

Nội dung đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Giáo dục công dân và gợi ý Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Giáo dục công dân đã được VnDoc cập nhật ngay khi hết thời gian làm bài. Vui lòng ấn F5 và gửi đề cho VnDoc để nhận gợi ý đáp án nhé.

Nội dung kì thi này sẽ được cập nhật tại đây:

Bộ Đề thi THPT Quốc Gia 2020 chính thức kèm hướng dẫn giải

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Tài liệu học tập lớp 12.

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Giáo dục công dân

Đáp án môn GDCD mã đề 301:

81.C 82.A 83.C 84.A 85.D 86.A 87.B 88.C 89.D 90.B
91.A 92.C 93.C 94.A 95.D 96.D 97.B 98.B 99.A 100.A
101.A 102.C 103.D 104.C 105.A 106.D 107.A 108.C 109.D 110.D
111.A 112.C 113.C 114.C 115.A 116.D 117.D 118.A 119.D 120.C

Đáp án môn GDCD mã đề 302:

81.A 82.A 83.B 84.A 85.A 86.B 87.A 88.C 89.C 90.A
91.B 92.C 93.A 94.D 95.A 96.A 97.B 98.D 99.D 100.C
101.B 102.D 103.B 104.B 105.B 106.A 107.D 108.C 109.D 110.D
111.B 112.D 113.C 114.B 115.D 116.C 117.A 118.B 119.D 120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 303:

81.A 82.B 83.A 84.A 85.B 86.B 87.D 88.C 89.D 90.B
91.A 92.D 93.B 94.D 95.A 96.A 97.D 98.D 99.C 100.B
101.D 102.C 103.D 104.D 105.C 106.A 107.D 108.D 109.B 110.C
111.B 112.B 113.C 114.A 115.C 116.B 117.C 118.A 119.C 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 304:

81.B 82.C 83.A 84.D 85.A 86.A 87.C 88.B 89.C 90.B
91.D 92.B 93.B 94.S 95.C 96.C 97.D 98.B 99.A 100.C
101.A 102.D 103.B 104.D 105.B 106.B 107.A 108.D 109.C 110.B
111.A 112.B 113.C 114.A 115.C 116.B 117.B 118.C 119.A 120.C

Đáp án môn GDCD mã đề 305:

81.C 82.C 83.A 84.A 85.B 86.C 87.C 88.D 89.D 90.B
91.D 92.D 93.A 94.B 95.C 96.B 97.C 98.A 99.D 100.C
101.D 102.C 103.D 104.D 105.D 106.A 107.B 108.A 109.A 110.B
111.A 112.B 113.B 114.C 115.D 116.C 117.C 118.C 119.A 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 306:

81.B 82.B 83.B 84.A 85.B 86.C 87.D 88.C 89.D 90.D
91.D 92.C 93.A 94.A 95.A 96.D 97.B 98.B 99.C 100.C
101.C 102.B 103.D 104.C 105.D 106.B 107.B 108.C 109.B 110.D
111.D 112.B 113.B 114.D 115.B 116.C 117.C 118.D 119.B 120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 307:

81.C 82.C 83.D 84.B 85.C 86.D 87.C 88.B 89.D 90.B
91.D 92.A 93.C 94.D 95.A 96.D 97.A 98.B 99.C 100.A
101.B 102.B 103.B 104.D 105.D 106.C 107.B 108.B 109.A 110.A
111.A 112.D 113.D 114.C 115.D 116.C 117.B 118.C 119.B 120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 308:

81.A 82.D 83.D 84.C 85.B 86.D 87.B 88.B 89.A 90.B
91.A 92.A 93.C 94.A 95.D 96.C 97.D 98.C 99.B 100.C
101.A 102.B 103.C 104.C 105.D 106.B 107.C 108.D 109.D 110.D
111.B 112.C 113.B 114.D 115.D 116.C 117.C 118.C 119.D 120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 309:

81.D 82.C 83.D 84.A 85.D 86.A 87.B 88.B 89.A 90.C
91.A 92.B 93.C 94.A 95.D 96.C 97.D 98.C 99.A 100.D
101.C 102.D 103.C 104.A 105.D 106.A 107.D 108.C 109.A 110.A
111.A 112.C 113.D 114.C 115.C 116.B 117.C 118.C 119.B 120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 310:

81.B 82.C 83.A 84.C 85.C 86.A 87.B 88.A 89.C 90.B
91.C 92.A 93.A 94.D 95.C 96.D 97.C 98.B 99.C 100.D
101.A 102.B 103.D 104.B 105.B 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
111.D 112.B 113.A 114.D 115.D 116.B 117.C 118.B 119.D 120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 311:

81.A 82.B 83.B 84.A 85.C 86.C 87.A 88.D 89.C 90.B
91.B 92.D 93.D 94.D 95.B 96.C 97.B 98.B 99.C 100.C
101.D 102.A 103.D 104.A 105.B 106.B 107.A 108.A 109.D 110.D
111.D 112.C 113.A 114.C 115.C 116.A 117.A 118.D 119.C 120.C

Đáp án môn GDCD mã đề 312:

81.D 82.C 83.D 84.A 85.A 86.D 87.D 88.C 89.C 90.B
91.B 92.C 93.A 94.B 95.D 96.A 97.A 98.C 99.A 100.B
101.A 102.C 103.A 104.B 105.C 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
111.B 112.B 113.C 114.B 115.A 116.C 117.B 118.A 119.B 120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 313:

81.A 82.C 83.A 84.B 85.D 86.A 87.C 88.B 89.C 90.A
91.A 92.A 93.C 94.D 95.B 96.C 97.C 98.D 99.B 100.D
101.A 102.D 103.C 104.D 105.D 106.B 107.B 108.C 109.C 110.B
111.C 112.B 113.B 114.B 115.A 116.A 117.C 118.C 119.A 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 314:

81.D 82.C 83.A 84.A 85.B 86.C 87.C 88.A 89.D 90.C
91.C 92.B 93.B 94.B 95.D 96.D 97.A 98.A 99.D 100.B
101.B 102.C 103.A 104.D 105.C 106.A 107.D 108.B 109.B 110.D
111.A 112.A 113.D 114.A 115.D 116.C 117.D 118.C 119.A 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 315:

81.D 82.D 83.A 84.B 85.D 86.D 87.A 88.C 89.B 90.B
91.B 92.B 93.A 94.B 95.B 96.A 97.A 98.B 99.A 100.B
101.C 102.C 103.B 104.C 105.C 106.B 107.A 108.B 109.C 110.C
111.A 112.B 113.B 114.A 115.A 116.C 117.C 118.B 119.A 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 316:

81.D 82.B 83.C 84C. 85.A 86.B 87.D 88.A 89.C 90.D
91.B 92.A 93.A 94.B 95.B 96.A 97.D 98.C 99.A 100.D
101.C 102.C 103.D 104.B 105.A 106.C 107.D 108.B 109.D 110.D
111.C 112.D 113.A 114.C 115.B 116.A 117.D 118.A 119.D 120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 317:

81.B 82.C 83.D 84.C 85.B 86.D 87.C 88.B 89.D 90.B
91.C 92.B 93.A 94.A 95.C 96.A 97.C 98.A 99.B 100.C
101.D 102.B 103.C 104.B 105.B 106.D 107.B 108.A 109.A 110.C
111.A 112.D 113.D 114.C 115.D 116.A 117.C 118.A 119.D 120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 318:

81.A 82.D 83.D 84.C 85.B 86.D 87.B 88.B 89.A 90.B
91.A 92.A 93.C 94.A 95.D 96.C 97.D 98.C 99.B 100.C
101.A 102.B 103.C 104.C 105.D 106.B 107.C 108.D 109.D 110.D
111.B 112.C 113.B 114.D 115.D 116.C 117.C 118.C 119.B 120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 319:

81.A 82.D 83.A 84.A 85.D 86.C 87.A 88.A 89.C 90.D
91.C 92.D 93.D 94.C 95.B 96.A 97.B 98.A 99.B 100.A
101.A 102.A 103.D 104.B 105.D 106.A 107.B 108.A 109.D 110.D
111.D 112.B 113.B 114.B 115.D 116.A 117.D 118.A 119.B 120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 320:

81.A 82.A 83.B 84.C 85.B 86.D 87.B 88.B 89.C 90.A
91.C 92.D 93.D 94.D 95.B 96.A 97.C 98.C 99.B 100.A
101.B 102.D 103.B 104.B 105.B 106.C 107.D 108.D 109.B 110.B
111.C 112.B 113.A 114.A 115.A 116.C 117.C 118.B 119.C 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 321:

81.C 82.C 83.A 84.C 85.B 86.B 87.D 88.A 89.D 90.B
91.B 92.D 93.C 94.A 95.B 96.C 97.D 98.C 99.D 100.C
101.C 102.A 103.B 104.A 105.C 106.D 107.A 108.B 109.B 110.C
111.D 112.D 113.B 114.C 115.A 116.B 117.D 118.D 119.A 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 322:

81.C 82.D 83.A 84.A 85.B 86.C 87.D 88.D 89.B 90.B
91.D 92.A 93.B 94.A 95.A 96.D 97.D 98.C 99.D 100.D
101.D 102.C 103.A 104.D 105.B 106.D 107.A 108.C 109.B 110.C
111.C 112.B 113.C 114.B 115.A 116.C 117.A 118.A 119.B 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 323:

81.C 82.A 83.D 84.A 85.D 86.A 87.B 88.C 89.B 90.B
91.D 92.D 93.D 94.B 95.C 96.C 97.D 98.A 99.D 100.A
101.B 102.A 103.A 104.D 105.B 106.C 107.D 108.A 109.C 110.D
111.B 112.D 113.B 114.A 115.D 116.A 117.C 118.C 119.D 120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 324:

81.B 82.D 83.D 84.C 85.D 86.C 87.C 88.C 89.A 90.B
91.A 92.A 93.C 94.B 95.B 96.A 97.A 98.D 99.D 100.B
101.C 102.D 103.A 104.B 105.C 106.C 107.B 108.D 109.D 110.A
111.B 112.A 113.B 114.D 115.A 116.B 117.D 118.A 119.D 120.B

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Giáo dục công dân

Đề thi THPT Quốc Gia môn GDCD sẽ được VnDoc cập nhật ngay sau khi hết thời gian làm bài.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các em Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Giáo dục công dân. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu Lý thuyết môn Địa lí lớp 12, Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới, Chuyên đề Hóa học 12, Giải bài tập Sinh học 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 4.683
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Đặng Khải
    Đặng Khải tại s lại chưa có đáp án mã đề 324 cho chúng e ạ, rất rất nhiều bạn mong từ lâu mà chư có, mong có đáp án giúp chúng e vs ạ 
    Thích Phản hồi 11/08/20

Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

Xem thêm