Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Lương Tài 2, Bắc Ninh lần 5

Trang 1/4 - Mã đề thi 111
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI SỐ 2
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 LẦN 5
Bài thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 27 tháng 6 năm 2021
Mã đề thi 111
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Cho hàm số
( )
fx
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?
A.
( )
2; +∞
B.
( )
2; 2
C.
( )
;2−∞
D.
(
)
3;1
Câu 2: Cho hàm số
( )
fx
liên tục trên
và có bảng xét dấu của đạo hàm
( )
'fx
như sau:
Hàm số
( )
fx
có tất cả bao nhiêu điểm cực trị? A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 3: Một khối trụ có đường kính đáy bằng 6, độ dài đường sinh bằng 4. Thể tích của khối trụ là:
A.
48
π
B.
12
π
C.
144
π
D.
36
π
Câu 4: Tập xác định của hàm số
( )
log 1yx
= +
là:
A.
D =
B.
(
)
1;D = +∞
C.
( )
0;
D = +∞
D.
( )
1;D = +∞
Câu 5: Công thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h là:
A.
V Bh=
B.
1
3
V Bh=
C.
1
2
V Bh=
D.
3V Bh=
Câu 6: Nếu
( )
2
0
10f x dx =
thì
( )
2
0
24f x dx


bằng: A. 6 B. 16 C. 12 D. 2
Câu 7: Cho hàm số
( ) ( )
,f x gx
liên tục trên
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
( ) ( ) ( ) (
)
f x g x dx f x dx g x dx+= +


∫∫
B.
( ) ( )
( ) ( )
f x g x dx f x dx g x dx−=


∫∫
C.
( ) ( )
..k f x dx k f x dx k= ∀∈
∫∫
D.
( ) ( )
'f x dx f x C
= +
Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm
( )
( ) ( )
1; 2;1 , 2;1; 3 , 3; 4; 1AB C− −−
. Tọa độ trọng tâm G tam giác
ABC là: A.
( )
2;1;1G
B.
( )
6;3;3G
C.
( )
6; 3; 3G
D.
( )
2; 1; 1G
Câu 9: Nếu
( )
2
0
4f x dx =
( )
4
0
6f x dx =
thì
( )
4
2
f x dx
bằng
A. 2 B. 10 C.
10
D.
2
Câu 10: Phương trình
(
) ( )
22
log 2 log 2 3xx−+ +=
có tất cả bao nhiêu nghiệm?
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 11: Cho hàm số
(
) ( )
1
20fx x x
x
=+≠
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
( )
2
lnf x dx x x C=++
B.
( )
2
lnf x dx x x C=−+
C.
( )
2
1
2f x dx x C
x
=−+
D.
( )
2
1
ln
2
f x dx x x C=++
Trang 2/4 - Mã đề thi 111
Câu 12: Phần ảo của số phức
( )
2 23
zi i= −+
là: A.
4
B.
4i
C.
6
D.
6
Câu 13: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
12
1
x
y
x
=
+
là đường thằng:
A.
1x =
B.
1
y =
C.
1x =
D.
2y =
Câu 14: Đồ thị hàm số
42
34
yx x
=−−
cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 15: Với a là số thực dương tùy ý,
(
) (
)
ln 6 ln 3aa
bằng:
A.
( )
ln 3a
B.
ln 2
C.
( )
2
ln 18a
D.
( )
ln 2
a
Câu 16: Khối lập phương có thể tích bằng
3
64cm
thì độ dài một cạnh của nó là:
A. 4 m B. 16 cm C. 4 cm D. 8 cm
Câu 17: Phương trình
22
3 81
x
=
có nghiệm là
A.
3x =
B.
3x =
C.
1x =
D.
1x =
Câu 18: Gọi M, m lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm s
( )
32
32
fx x x=−+ +
trên đoạn
[ ]
1; 3
. Tính
Mm
?
A.
4Mm−=
B.
2
Mm−=
C.
6Mm−=
D.
8Mm−=
Câu 19: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm
( )
2; 1M
là điểm biểu diễn của số phức z. Số phức liên hợp của z là:
A.
2 i−−
B.
2 i−+
C.
2 i+
D.
2 i
Câu 20: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể tạo được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?
A.
3
5
B.
3
5
C
C.
3
5
A
D.
5!
Câu 21: Một hình nón có bán kính đáy bằng 4, độ dài đường sinh bằng 5. Diện tích xung quanh hình nón là:
A.
40
π
B.
20
π
C.
48
π
D.
16
π
Câu 22: Cho cấp số nhân tăng dần
( )
n
u
2
4u
=
4
9u =
. Tìm
3
u
?
A. 8 B. 6 C. 6,5 D. 7
Câu 23: Đường cong trong nh vẽ bên, là đồ thị của hàm
số nào trong các hàm số được cho bởi các phương án A, B,
C, D dưới đây?
A.
42
32yx x=−−
B.
3
32yx x
=−+
C.
3
32yxx=−+ +
D.
42
32yx x=−+
Câu 24: Cho m số
( )
y fx=
bảng biến thiên như
hình bên. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho
là:
A.
1y =
B.
2x =
C.
2y =
D.
1x
=
Câu 25: Trong không gian Oxyz, véc-tơ nào sau đây là mt véc- pháp tuyến của mặt phẳng
( )
:2 3 0P xy+=
?
A.
( )
1
2; 1; 3n =

B.
( )
2
2; 1; 0n =

C.
( )
3
2; 1; 0n =

D.
( )
4
2; 1; 3n =−−

Câu 26: Trong không gian Oxyz, đường thẳng
2 11
:
12 1
x yz
+ −−
∆==
đi qua điểm nào trong các điểm dưới
đây? A.
( )
0; 1;1N
B.
( )
1; 2; 1Q
C.
( )
2;1;1M −−
D.
( )
2;1;1P
Câu 27: Tính tích phân
0
sinI xdx
π
=
A.
0I =
B.
1I =
C.
2I =
D.
2I =
Câu 28: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên
?
A.
( )
21
x
y =
B.
x
ye=
C.
logyx=
D.
0,5
logyx=
Trang 3/4 - Mã đề thi 111
Câu 29: Với x là số thực dương tùy ý,
3
2
.xx
bằng A.
5
2
x
B.
2
3
x
C.
1
3
x
D.
5
3
x
Câu 30: Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu có tâm
( )
2; 0;1I
bán kính
2
R
=
?
A.
( )
(
)
22
2
2 12
x yz+ + +− =
B.
(
)
(
)
22
2
2 14x yz
+ + +− =
C.
( )
(
)
22
2
2 14
x yz +++ =
D.
( )
(
)
22
2
2 12
x yz
+++ =
Câu 31: Tính mô đun của số phức
( )
13 3zii=+−+
A. 8 B. 4 C.
25
D.
22
Câu 32: Gọi
0
z
là nghiệm có phần ảo dương của phương trình
2
4 80zz +=
. Tìm tọa độ điểm biểu diễn của
số phức
( )
0
12
iz
ϖ
=
? A.
( )
6; 2
M
B.
(
)
6; 2N
C.
( )
2;6P
D.
( )
2; 6Q −−
Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vuông cạnh bằng 3, cạnh bên SA vuông góc với đáy
36SA =
. Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD)?
A.
0
45
B.
0
30
C.
0
60
D.
0
90
Câu 34: Rút ngẫu nhiên hai thẻ trong 20 thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 20. Xác suất rút được hai thẻ
mang số lẻ là: A.
9
19
B.
1
2
C.
29
38
D.
9
38
Câu 35: Tập nghiệm của bất phương trình
(
)
4
log 4 2x −≤
A.
(
]
4; 20
B.
(
]
4;12
C.
(
]
;20−∞
D.
(
]
;12−∞
Câu 36: Gọi S tập các số nguyên x thỏa mãn bất phương trình
( )( )
22
log 1 log 1 0x xm+ −+<
(m tham
số). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m sao cho ứng với mỗi giá trị của m thì số phần tử của tập S
không vượt quá 2021. A. 11 B. 12 C. 10 D. 9
Câu 37: Cho hàm số
( )
2
2
32 1
21
x x khi x
fx
x khi x
−≤
=
−>
. Tính tích phân
( )
1
3ln 1
e
fx
dx
x
.
A.
5
3
B.
22
9
C.
5
9
D.
22
3
Câu 38: Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua
( )
1; 2; 1A
song song với đường thẳng
11
:
21 2
xy z
d
−+
= =
có phương trình tham số là:
A.
2
12
2
xt
yt
zt
= +
=
=−+
B.
12
2
12
xt
yt
zt
=−+
= +
=−−
C.
12
2
12
xt
yt
zt
= +
=−+
= +
D.
12
2
12
xt
yt
zt
= +
=−+
=
Câu 39: Cho hình nón (N) đường kính đáy không nhỏ hơn 9. Một mặt phẳng đi qua đỉnh nón cách tâm
đáy nón một khoảng bằng
4 33
9
, cắt hình nón theo thiết diện một tam giác đều cạnh bằng 6. Tính diện
tích xung quanh của nón (N)? A.
30
π
B.
60
π
C.
24 5
π
D.
12 5
π
Câu 40: Cho hàm số
( )
fx
đồ thị hàm số
( )
'y fx=
đường cong như hình vẽ. Hàm số
( ) ( )
2
12gx f x x x= −−+
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
( )
1; 0
B.
( )
;1−∞
C.
( )
2; +∞
D.
(
)
1;1
Câu 41: Có tất cả bao nhiêu số phức z thỏa mãn
36 12z iz i++ = −−
( )
( )
24z iz−−
là số thuần ảo?
A. 1 B. 2 C. 0 D. 4

Đề thi thử Toán THPT quốc gia 2021 có đáp án

Kỳ thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh lần 5 vừa diễn ra ngày 27 tháng 6 năm 2021. Đề thi thử TN THPT 2021 môn Toán với 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án, được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo chi tiết sau đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh lần 5 nằm trong chuyên mục Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh lần 5. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 136
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm