Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 3

Trang 1/13 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
( Đề gồm 6 trang)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:...........................................................................................................
Số báo danh:.................................................................................................................
Câu 1: Cho
b
là một số thực dương, biểu thức
2
3
3
b b
viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:
A.
19
10
.
b
B.
1
5
.
b
C.
.
b
D.
10
9
.
b
Câu 2: Trong các số phức sau số nào là số thuần ảo.
A.
4 .
z i
B.
3 2 .
z i
C.
5 .
z i
D.
5.
z
Câu 3 : Cho hàm số
( )
y f x
liên tục trên
\ 0
R
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Tổng số tiệm cận của đồ thị hàm số
( )
y f x
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
4.
Câu 4: Nghiệm của phương trình
3 9
x
là:
A.
1.
x
B.
2
x
C.
2.
x
D.
3.
x
Câu 5: Tập xác định của hàm số
2
log( 9)
y x
là:
A.
( ; 3) (3; ).
 
B.
( ; 3).

C.
( 3; 3).
D.
( ; 3] [3; ).
 
Câu 6: Hàm số nào sau đây là nguyên hàm của hàm số
( ) 3
x
f x
?
A.
3
( ) .
ln 3
x
F x C
B.
( ) 3 ln 3 .
x
F x C
C.
3
( ) C.
3 ln 3
x
F x
D.
3
( ) .
ln 3
x
F x C
Câu 7: Trong không gian
Oxyz
, tìm giao điểm
M
của đường thẳng
x = -1- 3t
: y= -2 +t
z= 4 -2t
d
và mặt phẳng
( ) : 2x 3y z 1 0.
P
A.
2; 3;6 .
M
B.
3;2;6 .
M
C.
2; 3; 6 .
M
D.
2; 3; 6 .
M
Trang 2/13 - Mã đề thi 132
Câu 8: Cho m số
( )
y f x
5 2020 2019
'( ) ( 2021) ( 2020) ( 2019)
f x x x x
. Hàm s
f x
bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1.
B.
2021.
C.
2020.
D.
2.
Câu 9: Cho một hình đa diện. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh. B. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
C. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh. D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
Câu 10: Nguyên hàm của hàm số
( )f x
x
với
0
x
là:
A.
( ) 2 ln .
G x x C
B.
2
2
F( ) .
x C
x
C.
P( ) 2 ln .
x x C
D.
( ) 2 ln .
H x x C
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng nào sau đây có vectơ chỉ phương
(3;1; 7)
u
A.
1 2 2
3 1 7
x y z
B.
1 2 2
3 1 7
x y z
C.
1 2 2
3 1 7
x y z
D.
1 2 2
3 1 7
x y z
Câu 12: Cho hàm số có bảng biến thiên sau:
Mệnh đề nào sai?
A. Hàm số đạt cực đại tại
2
x
và đạt cực tiểu tại
0.
x
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
;0
.

C. Giá trị cực tiểu của hàm số
4.
D. Giá trị cực đại của hàm số
0.
Câu 13: Hàm số nào sau đây đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó?
A.
1
1
x
y
x
. B.
1
1
x
y
x
. C..
3
3
x
y
x
D.
2
3
x
y
x
.
Câu 14: Cho hàm số
3 2 2 2
3 3( 1) 1
f x x mx m x m
với
m
tham số thực. Tìm
m
để
hàm số đạt cực tiểu tại
1.
x
A.
0.
m
B.
4.
m
C.
0; 2.
m m
D.
2.
m
Câu 15: Gọi
,
M m
lần lưt là giá tr lớn nht và giá tr nh nht ca m s
3 2
( ) 2 3 1
f x x x
trên đoạn
1
;2
2
. Tính
.
P M m
A.
4.
P
B.
5.
P
C.
1.
P
D.
5.
P
Câu 16: Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
(1; 1;1)
A
,
(0;1;2)
B
,
(1; 0;1)
C
. Tọạ độ trọng tâm
G
của
ABC
là:
A.
1 4
;0; .
3 3
G
B.
2
;0;2 .
3
G
C.
2 4
; 0; .
3 3
G
D.
2
;0; 0 .
3
G
Trang 3/13 - Mã đề thi 132
Câu 17: Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng (H) giới hạn bởi đthị hàm s
y f x
, trục
Ox
,
0
x
,
4
x
quay quanh trục
Ox
là:
A.
0
2
4
.
V f x dx
B.
4
0
( ) .
V f x dx
C.
4
0
( ) .
V f x dx
D.
4
2
0
( ) .
V f x dx
Câu 18: Cho cấp số cộng
1, 7, 13, 19, 25,
.Công sai của cấp số cộng này là:
A.
9.
B.
10.
C.
6.
D.
8.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng qua 3 điểm
1;0;0 , 0;2;0 , 0;0, 3
A B C phương
trình là:
A.
6.
1 2 3
x y z
B.
6 3 2 6.
x y z
C.
1.
1 2 3
x y z
D.
2 3 1.
x y z
Câu 20: Tìm các số thực
,
x y
sao cho
2
1 1 2
x yi i
A.
1; 2.
x y
B.
0; 2.
x y
C.
2; 0.
x y
D.
0; 2.
x y
Câu 21: Cho hình nón có n kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình nón này
là:
A.
12 ( ).
cm
B.
2
26 ( ).
cm
C.
2
24 ( ).
cm
D.
2
12 ( ).
cm
Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình
3 1
3
2 log ( 3) log ( 3) 0
x x
là:
A.
3; 4 .
B.
3
; 3 .
8
C.
3
;3 .
8
D.
; 4 .

Câu 23: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy hình vuông,
( D)
SA ABC
. Gọi
,
M N
lần lượt trung
điểm của
AD
SD
. Số đo của góc giữa hai đường thẳng
MN
AB
là:
A.
0
30 .
B.
0
45 .
C.
0
60 .
D.
0
90 .
Câu 24: : Đường cong trong hình sau đồ thcủa một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
4 2
2 3.
y x x
B.
4 2
1.
y x x
C.
4 2
2 3.
y x x
D.
4 2
3 2.
y x x
Câu 25: Cho phương trình
2
2 2 0
z z
có hai nghiệm phức
1 2
,
z z
. Gọi
,
A B
lần lượt hai điểm
biểu diễn của
1 2
,
z z
. Độ dài đoạn thẳng
AB
là :
A.
2.
B.
2.
C.
1.
D.
3.
Câu 26: Thiết diện qua trục của một hình nón một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng
2
a
. Diện tích xung quanh của hình nón bằng:
A.
2
2
.
3
a
B.
2
2.
a
C.
2
2 .
a
D.
2
2
.
4
a
Câu 27: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
1 2 3
:
3 4 5
x y z
d
không đi qua điểm nào?
A.
1; 2;3
. B.
1;2; 3
C.
4; 6; 2
. D.
7; 10; 7
.

Đề thi thử Toán THPT quốc gia 2021 có đáp án

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 3 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi thử TN THPT 2021 môn Toán với 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết, được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo chi tiết sau đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 3 nằm trong chuyên mục Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đô Lương 2, Nghệ An lần 3. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 208
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm