Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office đưa ra lời dịch và câu trả lời cho các phần A. Reading (Trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11), B. Speaking (Trang 103-104 SGK Tiếng Anh 11), C. Listening (Trang 105-106 SGK Tiếng Anh 11), D. Writing (Trang 107 SGK Tiếng Anh 11).