Mẫu bản cam đoan

14 36.624

Mẫu cam đoan

Biểu mẫu cam đoan là biểu mẫu về thủ tục hành chính vừa được VnDoc.com cập nhật những mẫu mới nhất nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Bản cam kết chấp hành nội quy công ty

Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên

Mẫu cam đoan

Mẫu bản cam đoan

Nội dung cơ bản của biểu mẫu cam đoan:

Mẫu số 1:

CT……………

Số: 06/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

    ................., ngày ….. tháng ….. năm ……

       BẢN CAM ĐOAN 

Kính gửi: ………………………………………………………………………

Cá nhân/Tổ chức:  …………………………………………………………...…...…….............

Chứng minh thư nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ……………..…......

Ngày cấp: ………………………………………………………………………………...............

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………..............

Nơi đăng ký HKTT/Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………..........

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….............

Cá nhân/ Tổ chức ………………………………………………….. cam kết:

1) ……...…………………………………………………………………………………

2) ……...…………………………………………………………………………………

3) ……...…………………………………………………………………………………

4) ……...…………………………………………………………………………………

5) ……...…………………………………………………………………………………

(Xem thêm phần hướng dẫn ghi cam kết bên dưới)

Tôi/Công ty …………………….. cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về  tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.

                                                                      

Cá nhân/Đại diện theo pháp luật của Công ty
Giám đốc
(ký ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi cam kết:

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..

Ví dụ: Cam kết của pháp nhân về việc hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan nhà nước để nhằm mục đích giải thể như sau:

1) Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;

2) Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;

3) Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;

4) Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;

5) Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào./.

Mẫu số 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU CAM KẾT

..............., ngày..... tháng ......năm ..........

Hôm nay, ngày......tháng.......năm...., tại...............địa chỉ...............................................

Chúng tôi gồm:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN.................................................................................................

ĐKKD số:.....................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................

Fax:.............................................................................................................................

Đại diện:......................................................................................................................

2. CÔNG TY TNHH........................................................................................................

ĐKKD số:.....................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................

Fax:.............................................................................................................................

Đại diện:......................................................................................................................

Căn cứ Hợp đồng số.........ngày...........tháng...........năm đã ký kết giữa Công ty cổ phần................và Công ty TNHH, về việc cung cấp dịch vụ và thi công công trình.........................................................................

Để thực hiện các cam kết về cung cấp dịch vụ và tiến độ thi công công trình ....................................., sau khi thống nhất với .................. về thời gian và quy trình thực hiện. Chúng tôi, Công ty ............... cam kết về thời gian thực hiện theo hợp đồng và yêu cầu của Công ty .................................. như sau:

1/..................................................................................................................................

2/..................................................................................................................................

3/..................................................................................................................................

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ thông tin được nêu trong biên bản này.

                             CÔNG TY CỔ PHẦN........

                         CÔNG TY TNHH........       

14 36.624
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bản cam đoan để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm