Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

9 64.153

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là Mẫu 4 - KNĐ: Mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam. VnDoc xin được cập nhật gửi đến các bạn tham khảo, thực hiện đúng thủ tục, trình tự kết nạp Đảng viên mới, giới thiệu Đoàn viên mới ưu tú vào Đảng.

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Giấy ủy quyền (cá nhân)

Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

Nội dung cụ thể Mẫu 4-KNĐ như sau:

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
..............................................
ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
..........................................
Số...............- NQ/  

.............., ngày.......tháng.......năm........

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính gửi: Chi uỷ:...................................................................

   Đảng uỷ:................................................................

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

- Xét nghị quyết của chi đoàn.......................................................................

- Ban.............................................TNCS Hồ Chí Minh................................

Họp ngày..........tháng...........năm.............nhận thấy:

Đoàn viên.....................................................................có:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên vào Đảng, với sự tán thành của...........đ/c (đạt...........%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành...........đ/c, với lý do

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

               T/M
..........
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng

Các thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã hướng dẫn một số thủ tục hoặc công việc cụ thể như sau:

1. Người vào Đảng phải làm đơn xin vào Đảng (Mẫu 1).

2. Người vào Đảng phải khai trung thực lý lịch của mình và lý lịch đó phải được đảng uỷ cơ sở thẩm tra kỹ (Mẫu 2).

3. Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3).

4. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng (Mẫu 4 - Tham khảo mẫu trên).

5. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng (Mẫu 5).

6. Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 6).

7. Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên (Mẫu 7).

8. Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên (Mẫu 8b).

Đánh giá bài viết
9 64.153
Thủ tục hành chính Xem thêm