Mẫu số S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung

Mẫu số S03a-DNN: Sổ nhật ký chung vừa được VnDoc cập nhật nhằm giúp bạn đọc được thuận tiện hơn trong việc trình bày và tìm kiếm các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước. VnDoc.com xin mời các bạn cùng tham khảo mẫu sổ nhật ký chung được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ nhật ký chung tại đây

Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

Mẫu số S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

Biểu mẫu sổ nhật ký chung

Nội dung cơ bản của Mẫu số S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

Mẫu 1: Sổ nhật ký chung được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số S03a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm:......................

Đơn vị tính:..............Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ


Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòngSố hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E G H 1 2
Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau x x x

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ..........

- Ngày mở sổ:...............................

......., ngày....tháng....năm....
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu 2: Sổ nhật ký chung được ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm:......................

Đơn vị tính:..............Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ


Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòngSố hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E G H 1 2
Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau x x x

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ..........

- Ngày mở sổ:...............................

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
3 36.152
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm