Mẫu số S11-DN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

1 3.925

Mẫu số S11-DN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S11-DN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tài khoản: ........

Tháng ........ năm ......... 

STTTên, quy cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa

Số tiền
Tồn
đầu kỳ
Nhập
trong kỳ
Xuất trong kỳ
Tồn cuối kỳ
A B 1 2 3 4
  Cộng        

 

Người lập
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đánh giá bài viết
1 3.925
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm