Bài kinh Địa Tạng Bồ Tát

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một bộ kinh nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng thường được các chùa chiền tự viện tại các quốc gia theo khuynh hướng Đại Thừa khai tụng trong suốt tháng bảy, đặc biệt là vào dịp lễ Vu Lan, tức là mùa báo hiếu cha mẹ, tổ tiên theo truyền thống của người con Phật. Mời các bạn cùng tham khảo và tải bài kinh Địa Tạng trong bài viết dưới đây của VnDoc.

Đây là bản Kinh Địa Tạng được dịch bởi một bậc Chân tu, giới hạnh cực tinh nghiêm: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Có thể khẳng định rằng đây là bản chuẩn chỉnh nhất tại Việt Nam. Phật tử trong nước từ trước đến nay tụng bản kinh này được cảm ứng rất nhiều, xin được giới thiệu cùng bạn đọc. Có chút công đức nào, xin nguyện hồi hướng cho Pháp giới chúng sinh cùng vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ!

Bộ Kinh Địa Tạng này trọn bộ 3 cuốn, Tuệ Tâm chia làm 10 trang để thuận tiện cho người tụng đọc. Người tụng gắng bố trí thời gian để tụng trọn bộ là tốt nhất. Nếu tụng nửa chừng mà có việc bận thì gắng tụng hết trang. Lúc nào có thời gian lại tụng tiếp. Chỉ cần trước khi tụng tiếp nhớ đọc bài kệ Khai Kinh là được. Khi bạn tụng đủ 10 trang là hết một Bộ, cũng gọi là tụng một biến kinh Địa Tạng.

Nghi Thức Tụng Kinh Địa Tạng

Bài kinh địa tạng bồ tát

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ:

U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn

Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.

Lạy đức từ bi đại Giáo chủ!

“Ðịa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ.

Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,

Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,

Mây xinh, mưa báu số không lường.

Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường,

Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?

Phật rằng: Ðịa Tạng đến Thiên đường!

Chư Phật ba đời đồng khen chuộng

Mười phương Bồ tát chung tin tưởng

Nay con sẵn có thiện nhơn duyên,

Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:

Lòng từ do chứa hạnh lành

Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,

Trong tay đã sẵn gậy vàng,

Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh,

Tay cầm châu sáng tròn vìn,

Hào quang soi khắp ba nghìn Ðại Thiên.

Diêm Vương trước điện chẳng hiền,

Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.

Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn,

Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (Câu chót 3 lần)

BÀI TÁN NGUYỆN HƯƠNG:

Nguyện mây hương mầu này

Khắp cùng mười phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp, các Bồ tát,

Vô biên chúng Thanh văn

Và cả thảy Thánh Hiền.

Duyên khởi đài sáng chói

Trùm đến vô biên cõi

Xông khắp các chúng sinh

Ðều phát Bồ đề tâm

Xa lìa những nghiệp vọng

Trọn nên đạo vô thượng.

Nam mô Hương cúng dường Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Lạy đấng Tam giới Tôn

Quy mạng mười phương Phật,

Nay con phát nguyện rộng

Thọ trì kinh Ðịa Tạng.

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ tam đồ,

Nếu có kẻ thấy nghe

Ðều phát bồ đề tâm,

Hết một báo thân này

Sanh qua cõi Cực Lạc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

BÀI KỆ KHAI KINH:

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng

Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp

Nay con thấy nghe được thọ trì

Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.

Nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:

Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật,

Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề.

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

TỤNG KINH ĐỊA TẠNG:

(Sau khi tụng Kinh, tụng tiếp bài hồi hướng)

I. Đao lợi, Thế Tôn nói pháp mầu,

Ðịa Tạng công hạnh rất rộng sâu,

Thánh giáo mãi truyền sau chẳng ngớt,

Khắp lợi Trời, người khỏi khổ sầu.

II. Trời, A tu la, Dạ xoa thảy

Ðến nghe pháp đó nên chí tâm,

Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn,

Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy,

Bao nhiêu người nghe đến chốn này,

Hoặc trên đất liền hoặc hư không,

Thường với người đời sinh từ tâm,

Ngày đêm tự mình nương pháp ở.

III. Nguyện các thế giới thường an ổn,

Phước trí vô biên lợi quần sinh,

Bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ,

Xa lìa các khổ về viên tịch.

Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng,

Thường gìn định phục để giúp thân,

Hoa mầu Bồ đề khắp trang nghiêm,

Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

Nam mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ pháp chư Tôn Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Ðề Tát Ðỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thế khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

BẠT NHỨT THẾ NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BỔN ÐẮC SANH TỊNH ÐỘ ÐÀ LA NI

Nam mô a di đa bà dạ. Ða tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

A Di Ðà Phật thân kim sắc,

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di,

Cám mục trừng thanh tứ đại hải,

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, đại bi A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật. (108 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (10 lần)

Nam mô Ðại Thế Chí Bồ tát. (10 lần)

Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ tát. (10 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ tát. (10 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG

Thập phương tam thế Phật

A Di Ðà đệ nhất

Cửu phẩm độ chúng sinh

Oai đức vô cùng cực

Ngã kim đại quy y

Sám hối tam nghiệp tội,

Phàm hữu chư phước thiện

Chí tâm dụng hồi hướng.

Nguyện đồng niệm Phật nhân

Cảm ứng tùy thời hiện,

Lâm chung Tây phương cảnh

Phân minh tại mục tiền,

Kiến văn giai tinh tấn

Ðồng sanh Cực Lạc quốc,

Kiến Phật liễu sanh tử,

Như Phật độ nhứt thiết.

Vô biên phiền não đoạn

Vô lượng pháp môn tu

Thệ nguyện độ chúng sinh

Tổng giai thành Phật đạo.

Hư không hữu tận

Ngã nguyện vô cùng

Tình dữ vô tình,

Ðồng viên chủng trí,

PHỔ HIỀN THẬP HẠNH

Nhứt giả lễ kính chư Phật,

Nhị giả xưng tán Như Lai,

Tam giả quảng tu cúng dường,

Tứ giả sám hối nghiệp chướng,

Ngũ giả tùy hỷ công đức,

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy học Phật,

Cửu giả hằng thuận chúng sinh,

Thập giả phổ giai hồi hướng.

Phụ thêm bài: SÁM THẬP PHƯƠNG (nghĩa)

Cũng gọi là: SÁM MƯỜI PHƯƠNG. (20)

Mười phương chư Phật ba đời,

Di Ðà bực nhứt chẳng rời quần sanh,

Sen vàng chín phẩm sẵn dành,

Oai linh đức cả đã thành vô biên.

Nay con dưng tấm lòng thiềng

Quy y với Phật sám liền tội căn,

Phước lành con có chi chăng,

Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây!

Nguyện cùng với bạn tu đây,

Tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành,

Biết giờ biết khắc rõ rành.

Lâm chung tạn mặt cảnh lành Tây phương.

Thấy nghe chánh niệm hơn thường,

Vãng sanh Lạc quốc đồng nương hoa vàng,

Hoa nở thấy Phật rõ ràng,

Thoát vòng sanh tử, độ an muôn loài.

Phiền não vô biên, thệ dứt trừ,

Pháp môn tu học, chẳng còn dư,

Chúng sinh nguyện độ, bờ kia đến

Phật đạo cùng nhau chứng trí như.

Hư không cõi nọ dầu cùng,

Nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên.

Không tình cùng có đồng nguyền,

Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành.

SÁM PHỔ HIỀN (nghĩa)

Nay con lại nguyện tu hành,

Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn:

Một là nguyện lạy Thế Tôn

Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin.

Hai, khen Phật đức rộng thinh,

Lời hay, tiếng tốt tận tình ngợi ca.

Ba, thời sắm đủ hương hoa,

Tràng phan bảo cái dưng ra cúng dường.

Bốn, vì mê chấp lầm đường,

Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn.

Năm, suy công đức vàn muôn,

Của Phàm của Thánh con đồng vui ưa.

Sáu, khi Phật chứng thượng thừa,

Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao.

Bảy, lòng chẳng chút lãng xao,

Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư!

Tám, thường tu học Ðại thừa,

Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con,

Chín, thề chẳng dám mỏi mòn,

Dắt dìu muôn loại đều tròn pháp thân.

Mười, đem tất cả công huân,

Mọi loài cùng hưởng, khắp trần cùng vui.

Mười điều nguyện lớn nguyện rồi,

Nguyện về Cực Lạc nguyện ngồi tòa sen.

HỒI HƯỚNG

Niệm Phật công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

A Di Ðà Phật thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn. Lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh diện phụng Di Ðà, dữ chư thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã. Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ tát đạo, quảng độ chúng sinh, đồng thành chủng trí.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, Ðại Bi A Di Đà Phật. (1 lạy)

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ tát, nhứt thiết Hiền Thánh Chúng, chư Thượng Thiện nhơn. (1 lạy)

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

Đánh giá bài viết
3 20.736
Sắp xếp theo
    Đạo Mẫu Việt Nam Xem thêm