Nguyễn Như Quỳnh

Cho 1,3g kim loại Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2S04 tạo ra 1 s

ản phẩm khử duy nhất X( chứa lưu huỳnh),lượng axit dùng để oxi hóa hết kim loại Zn là 1,98/3

a. Xác định sản phẩm khử X

b. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 61,49% đã dùng để phản ứng

Hỏi bài Xem thêm