Long Đinh

Chứng tam giác ABC đồng dạng tam giác AED có BD và EC là đường cao góc

BAC=45độ

Hỏi bài
Xem thêm