linh khanh

cửa hàng có một số gạo,buổi sáng bạn được 1/3 số gạo và 150 kg,buổi ch

iều bán hết số gạo.hỏi cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu tạ gạo ?

Hỏi bài
Xem thêm