Kẻ cướp trái tim tôi Lịch Sử lớp 7

Em hãy so sánh tổ chức chính quyền thời Đinh - Tiền Lê với thời Ngô

Sự khác nhau giữa bộ máy chính quyền thời Đinh - Tiền Lê và thời Ngô

3
3 Câu trả lời
 • Milky Nugget
  Milky Nugget

  - Tổ chức chính quyền thời Đinh - Tiền Lê đã được kiện toàn hơn cả ở trung ương và địa phương so với thời Ngô.

  - Song nhìn chung tổ chức chính quyền thời Ngô, Đinh – Tiền Lê còn đơn giản, chưa đầy đủ.

  - Việc xây dựng bộ máy chính quyền thời Ngô, Đinh – Tiền Lê đã khẳng định tính chất độc lập - tự chủ và đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn sau.

  Trả lời hay
  7 Trả lời 16:59 21/11
  • Khang Anh
   Khang Anh

   a/ Giống nhau:

   + Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Đứng đầu nhà nước là vua, nắm mọi quyền hành.

   + Dưới vua là bộ máy quan lại phụ trách từng công việc.Em hãy so sánh tổ chức chính Quyền thời Đinh – Tiền Lê với thời Ngô.

   + Ở địa phương, vua cử những người thân cận trấn giữ những nơi hiểm yếu.

   + Chưa có luật pháp thành văn.

   b/ Khác nhau:

   - Tổ chức chính quyền nhà Ngô

   + Kinh đô ở Cổ Loa (Hà Nội).

   + Ở triều đình trung ương, dưới vua là các quan văn, quan võ.

   + Ở địa phương: đất nước được chia thành các châu.

   + Quân đội chưa được tổ chức quy củ.

   => Nhận xét: bộ máy nhà nước thời Ngô còn đơn giản, sơ khai.

   - Tổ chức chính quyền nhà Đinh – Tiền Lê:

   + Kinh đô ở Hoa Lư (Ninh Bình)

   + Ở triều đình trung ương, dưới vua là các quan văn, quan võ và các cao tăng.

   + Ở địa phương: đất nước được chia thành các cấp: đạo/ lộ/ phủ/ châu, giáp, xã.

   + Quân đội được tổ chức thành: cấm quân và quân đóng ở các địa phương.

   + Định ra luật lệnh (năm 1002).

   => Nhận xét: bộ máy nhà nước đã có sự hoàn thiện hơn so với thời Ngô, nhưng vẫn còn đơn giản.

   Trả lời hay
   1 Trả lời 17:00 21/11
   • Nguyễn Đăng Khoa
    0 Trả lời 17:00 21/11
    Lịch Sử Xem thêm