Anonymous Tin học

Hãy cho biết chế độ định vị toán hạng, ý nghĩa của các câu lệnh ASM sau:

1. Hãy cho biết chế độ định vị toán hạng, ý nghĩa của các câu lệnh ASM sau:

a. MOV AX, [5678h];

b. MOV IP, CX;

c. MOV 1234h, [ABCDh]

d. MOV AX, [BH];

e. MOV AX, [SP+ACh]; trong đó: [SP] = 1234h;

2. Hãy cho biết chế độ định vị toán hạng, ý nghĩa của các câu lệnh ASM sau:

a. MOV AX, [SI+9876h]; trong đó: [SI] = 10h;

b. MOV AX, SP;

c.MOV CX, [BX];

d. MOV AX, [DI+A1h]; trong đó: [DI] = B908h;

e. MOV 1234h, 2C7Dh;

 

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Bảo Ngân
  Bảo Ngân

  Bài 1:

  a. Chế độ định vị toán hạng: gián tiếp, ý nghĩa: di chuyển nội dung từ địa chỉ bộ nhớ 5678h vào thanh ghi AX.

  b. Chế độ định vị toán hạng: trực tiếp, ý nghĩa: di chuyển nội dung từ thanh ghi CX vào con trỏ lệnh IP.

  c. Chế độ định vị toán hạng: trực tiếp, ý nghĩa: di chuyển nội dung từ địa chỉ bộ nhớ ABCDh vào địa chỉ bộ nhớ 1234h.

  d. Chế độ định vị toán hạng: gián tiếp, ý nghĩa: di chuyển nội dung từ địa chỉ lưu trữ trong thanh ghi BH vào thanh ghi AX.

  e. Chế độ định vị toán hạng: gián tiếp, ý nghĩa: di chuyển nội dung từ địa chỉ bộ nhớ [SP+ACh] vào thanh ghi AX, với [SP] = 1234h.

  0 Trả lời 14:23 30/03
 • Ỉn
  Ỉn

  B2:

  a. Chế độ định vị toán hạng: bộ chỉ thị 16-bit với chế độ địa chỉ có giản lược. Ý nghĩa: Di chuyển dữ liệu từ địa chỉ bộ nhớ có giá trị là [SI+9876h] vào thanh ghi AX. Giá trị ban đầu của [SI] là 10h.

  b. Chế độ định vị toán hạng: trực tiếp. Ý nghĩa: Di chuyển giá trị của con trỏ ngăn xếp (stack pointer) vào thanh ghi AX.

  0 Trả lời 14:25 30/03
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Bài 2:

  c. Chế độ định vị toán hạng: gián tiếp với chỉ gián tiếp BX. Ý nghĩa: Di chuyển giá trị tại địa chỉ bộ nhớ được chỉ bởi thanh ghi BX vào thanh ghi CX.

  d. Chế độ định vị toán hạng: gián tiếp với chỉ gián tiếp DI. Ý nghĩa: Di chuyển giá trị tại địa chỉ bộ nhớ được chỉ bởi thanh ghi DI cộng với hằng số A1h vào thanh ghi AX. Giá trị ban đầu của [DI] là B908h.

  e. Chế độ định vị toán hạng: trực tiếp. Ý nghĩa: Di chuyển giá trị hằng số 2C7Dh vào địa chỉ bộ nhớ 1234h.

  0 Trả lời 14:25 30/03

Tin học

Xem thêm