Kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2017 - 2018

Mẫu kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2017 - 2018

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2017 - 2018 được chúng tôi sưu tầm được và đăng tải. Đây là mẫu nhằm lên kế hoạch các hoạt động phòng tránh cháy nổ trong năm học và đưa ra nội quy phòng cháy chữa cháy. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD- ĐT………

TRƯỜNG……………….

Số:……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

......... ngày…...tháng……năm…….

KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
NĂM HỌC……………

Căn cứ nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống cháy nổ.

Căn cứ vào Thông tư 04/2004/TT-BCA về hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/05/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống cháy nổ.

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế về công tác phòng chống thiên tai của trường ......................

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.

1. Đội ngũ:

Số lượng: Cán bộ, giáo viên và nhân viên………

2. Cơ sở vật chất:

Có…… văn phòng,……….phòng bếp,………..10 phòng học.

3. Học sinh:

Gồm có: …………học sinh học ở các lớp……….

* Nhận xét chung về đặc điểm tình hình.

+ Về thuận lợi:

- Lực lượng cán bộ giáo viên có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ.

- Ban giám hiệu nhà trường đã chú trọng chỉ đạo đội ngủ phòng chống cháy nổ chuẩn bị mọi điều kiện để phòng cháy như mua…..bình chữa cháy, các nội quy quy chế về PCCC.

- Ban chỉ đạo PCCC của xã và hội cha mẹ học sinh, lực lượng bảo vệ các khu vực có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhà trường.

+ Về khó khăn:

- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy còn thiếu thốn, kinh phí còn hạn hẹp.

- Đặc trưng của nhà trường đa số là nữ (chỉ có 1 nam) nên ảnh hưởng nhiều đến việc phòng cháy chữa cháy vào ban đêm.

B. KẾ HỌACH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.

- Để đáp ứng với yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của nhà trường, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường có hiệu quả ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường hội ý thống nhất ra Quyết định thành lập Ban phòng cháy chữa cháy của nhà trường (có danh sách kèm theo)

1. Nhiệm vụ của Ban phòng cháy, chữa cháy:

  • Thường xuyên có ý thức cảnh giác với mọi hoàn cảnh, có ý thức phòng ngừa.
  • Đồng chí trưởng ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phòng ngừa cảnh giác, có kế hoạch cụ thể cho toàn đội chủ động thực hiện công tác PCCC qua từng tuần, từng tháng.

2. Về công tác kiểm tra

  • Kiểm tra tình hình phòng cháy, chữa cháy thường xuyên qua hàng tháng. Tăng cường kiểm tra đột xuất.
  • Kiểm tra đường dây điện và môi trường xung quanh của tất cả các phòng học, toàn hệ thống nhà trường.
  • Kiểm tra việc đun nấu của nhà bếp, các thiết bị đồ dùng bằng điện, các đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC…

3. Công tác chuẩn bị:

- Các bể chứa nước của nhà trường luôn được bơm đầy, chuẩn bị các cây sào dài có găm câu liêm, cát, xẻng, chuẩn bị các loại chăn khi có cháy đem ra nhúng nước để chữa cháy và bình chữa cháy.

- Ban phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ đề ra các phương án khi có cháy phân công cụ thể cho mỗi thành viên với những nhiệm vụ cụ thể theo sơ đồ.

- Nhà trường có nhiệm vụ tạo mọi điều kiện và phương tiện cần thiết cho đội phòng cháy chữa cháy một cách đầy đủ, hợp lý, an toàn.

- Hàng tháng đều tổ chức họp và đánh giá đánh giá công tác phòng cháy, chữa cháy đồng thời tổ chức kiểm tra các loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Tổ chức cho chị em tập duyệt thao tác chữa cháy trên các dụng cụ chữa cháy.

- Công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường được thiết lập và phải thường xuyên củng cố nghiêm túc, nhằm đáp ứng với yêu cầu phòng cháy chữa cháy trong trường học

Trên đây là kế hoạch phòng cháy chữa cháy trong năm học…………của trường ………, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như trên (t/h); (Đã ký)
- UBND xã

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của con người và trật tự an ninh trong Nhà trường, căn cứ vào tình hình thực tế của Trường……….., nay Nhà trường ban hành nội quy phong cháy và chữa cháy.

1. Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên và học sinh. Mọi người đều phải tham gia tích cực công tác PCCC.

2. Nghiêm cấm khách, Cán bộ, GV, NV và học sinh tự ý câu mắc, thay đổi sửa chữa thiết bị an toàn, thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn điện. Không để chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện, đường dây dẫn điện.

3. Nghiêm cấm khách, Cán bộ, GV, NV và học sinh sử dụng bếp điện, bàn ủi, hút thuốc ở nơi biển báo cấm lửa trong và ngoài giờ làm việc.

4. Phương tiện chữa cháy phải để đúng vị trí đã quy định, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy đưa vào sử dụng khi cần thiết. Không sử dụng phương tiện PCCC vào việc khác.

5. Cán bộ, Giáo viên, NV và học sinh phải có trách nhiệm bảo quản phương tiện PCCC, phải tham gia học PCCC và tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia PCCC.

6. Nghiêm cấm khách, cán bộ, CNV, giáo viên và học sinh mang chất dễ cháy và chất nổ vào trường.

7. Bất cứ người nào khi phát hiện ra chất cháy phải báo cáo cho Nhà trường, Chính quyền địa phương hay trực tiếp thông tin cho Phòng Cảnh sát PCCC (điện thoại 114).

8. Các thành viên trong nhà trường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở học sinh trong nhà trường và mọi người chấp hành nội quy PCCC trong và ngoài giờ làm việc.
…………, ngày…….tháng…..năm…….

T/M BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Đánh giá bài viết
1 5.207
Sắp xếp theo
    Kinh tế - Quản lý Xem thêm