Mẫu giấy chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm

1 2.939

Mẫu giấy chứng nhận SKNN

Mẫu giấy chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm là mẫu giấy được sử dụng để ghi nhận, khen ngợi thành tích của giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm hay trong công tác giảng dạy cấp trường, tỉnh, huyện, thành phố... VnDoc.com mời các bạn tham khảo.

Bộ Giáo dục chính thức không bắt buộc giáo viên làm sáng kiến kinh nghiệm

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

Mẫu giấy chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm

Mời các bạn tham khảo nội dung Mẫu giấy công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, cấp trường:

UBND .................................

HỘI ĐỒNG XDSK  

Số: /GCN-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.............., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN

HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN .........................................

CHỨNG NHẬN

Ông/bà: ...................................................................................

Chức danh: .............................................................................

Là tác giả của giải pháp: ........................................................

1. Tóm tắt nội dung sáng kiến:

Giải pháp gồm các nội dung chính như sau:

-

-

2. Hiệu quả khi áp dụng giải pháp:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

CHỦ TỊCH

Đánh giá bài viết
1 2.939
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm