Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường là mẫu giấy dùng để chứng nhận giáo viên là giáo viên dạy giỏi bộ môn mà giáo viên tham gia giảng dạy tại trường. Mẫu giấy được hiệu trưởng cấp chứng nhận, nêu rõ ngày, tháng, năm, họ tên của giáo viên được chứng nhận. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ...................

CHỨNG NHẬN

Đồng chí: ...............................................

Giáo viên môn: ...............................................................

Đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi cấp trường"

Năm học 20.... - 20.....

  ..........., ngày....tháng...năm.....

QĐ số ........ QĐ-............ ngày ...../......../........

Chứng nhận số: ......

HIỆU TRƯỞNG

 

Đánh giá bài viết
9 19.029
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm