Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn nhất

Mẫu Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn nhất bao gồm các cấu trúc, bìa sáng kiến kinh nghiệm,... là tài liệu tham khảo hay giúp các bậc giáo viên có thêm kinh nghiệm tổ chức các hoạt động dạy và học cho học sinh một cách chất lượng và khoa học nhất. Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn 2020 được VnDoc.com cập nhật đầy đủ và chi tiết dưới đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.

CẤU TRÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

BÌA CHÍNH

BÌA PHỤ

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

A. MỞ ĐẦU

1. Lý do viết sáng kiến (tính cấp thiết)

2. Mục tiêu của sáng kiến (Đích cần đạt tới)

2.1. Mục tiêu chung

2.2. Mục tiêu cụ thể

3. Giới hạn của sáng kiến

3.1. Về đối tượng nghiên cứu (vấn đề gì, phạm vi?)

3.2. Về không gian (ở đâu?)

3.3. Về thời gian (Từ đâu đến đâu, hiện tại và trong tương lai?)

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở viết sáng kiến

1.1. Cơ sở khoa học (Các khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, lý luận khoa học, luận chứng khoa học về vấn đề lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến)

1.2. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Cơ sở chính trị: Các Văn kiện, Nghị quyết, chỉ thị, …, của Đảng liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.

- Cơ sở pháp lý: Các văn bản của Nhà nước, của Ngành, của tỉnh, địa phương liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.

2. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết

- Miêu tả, phân tích hiện trạng vấn đề cần giải quyết; các nhân tố, các điều kiện ảnh hưởng tới vấn đề cần giải quyết của sáng kiến.

- Chỉ ra những hạn chế (hiện trạng tiêu cực) cần giải quyết.

- Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trên.

3. Các giải pháp/biện pháp thực hiện

- Bằng cách nào/làm như thế nào để giải quyết những nội dung cụ thể của sáng kiến cần giải quyết.

- Yêu cầu cụ thể, rõ ràng, thực tế, khả thi; chỉ ra được cách thức (phương pháp) triển khai thực hiện giải quyết vấn đề; có sản phẩm minh chứng; điều kiện để thực hiện; chủ thể thực hiện).

4. Hiệu quả của sáng kiến

4.1. Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến (Các tác động đến thực tiễn mang lại từ việc thực hiện sáng kiến (chính là hiệu quả); khả năng chuyển giao ứng dụng cho đơn vị/địa bàn khác)

4.2. Đối tượng hưởng lợi của sáng kiến (Ai? Lợi gì?)

C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận (tóm tắt kết quả của sáng kiến, vấn đề sáng kiến giải quyết là gì?; Cần thực hiện những nhiệm vụ gì?; Thực hiện bằng cách nào?; Ý nghĩa/tác động sẽ đem lại như thể nào?.

2. Kiến nghị (nêu cụ thể đối tượng kiến nghị, nội dung kiến nghị; với Ai?; nội dung gì?)

TÀI LIỆU THAM KHẢO (theo quy định, xếp theo thứ tự α)

PHỤ LỤC (nếu có)

BÌA CHÍNH

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

--------------------------

TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………

TÁC GIẢ:

CHỨC VỤ:

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

....., THÁNG ….. NĂM ……..

BÌA PHỤ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………

TÁC GIẢ:

CHỨC VỤ:

LĨNH VỰC CHỌN NGHIÊN CỨU:

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

....., THÁNG ….. NĂM ……..

Lưu ý:

1. Sáng kiến phải được viết theo đúng CẤU TRÚC quy định.

2. Độ dài của sáng kiến tối đa là 35 trang và tối thiểu là 20 trang. Không kể: trang BÌA CHÍNH, BÌA PHỤ, MỤC LỤC, DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC.

3. Các mục chính như: A. MỞ ĐẦU; B. NỘI DUNG; C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ; TÀI LIỆU THAM KHẢO; PHỤ LỤC phải sang trang mới. Các mục còn lại trình bày sao cho phù hợp, khoa học.

4. Cần đối tỷ lệ giữa: Cơ sở viết sáng kiến (khoảng 4-6 trang), Thực trạng của vấn đề cần giải quyết (khoảng 5-7 trang), các giải pháp/biện pháp thực hiện (khoảng 6-22 trang).

5. Không chọn vấn đề quá nhỏ và không chọn vấn đề quá lớn để viết sáng kiến.

6. Phải có đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Phụ lục 01 - Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

7. Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến giai đoạn từ … đến ….. của ….. (Phụ lục 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

PHỤ LỤC SỐ 01

MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: ……………………………………………….

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến...............

- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): ……………...……………………

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến…………………………

Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn)

............................................................................

- Mô tả bản chất của sáng kiến

………………………………………………………

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):

............................................................................

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

………………………………………………………

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả

……...………………………………………………

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)

………………………..…………………………

- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

Số TTHọ và tênNgày tháng năm sinhNơi công tác (hoặc nơi thường trú)Chức danhTrình độ chuyên mônNội dung công việc hỗ trợ

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày ... tháng... năm .........

Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ 04

MẤU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN CỦA CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

……, ngày …… tháng …… năm……

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN
GIAI ĐOẠN TỪ …. ĐẾN………. CỦA………………

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ……………………

Sở Giáo dục và Đào tạo ………………..

1. Công nhận sáng kiến

Lĩnh vực hoạt động của Cơ quan/Đơn vị1

Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến

Tổng số sáng kiến được công nhận

Biểu tổng hợp

STT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Mô tả tóm tắt bản chất của sáng kiến

Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến

2. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến

Áp dụng sáng kiến

- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng.

- Tổng mức đầu tư của Nhà nước.

- Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đangđược áp dụng.

- Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến.

--------------------------------

1 Điện tử, viễn thông, tự động hoá công nghệ thông tin; Nông lâm ngư nghiệp và môi trường. Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải. Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế…)

Khác…..

- Biểu tổng hợp.

STT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Mức đầu tư của Nhà nước để tạo ra sáng kiến

Hiệu quả áp dụng

(Tiền làm lợi và các lợi ích khác)

Thù lao trả cho tác giả

3. Chuyển giao sáng kiến

- Tổng số sáng kiến được chuyển giao:

- Tổng số tiền thu từ chuyển giao sáng kiến:

- Biểu tổng hợp:

STT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Giá chuyển giao

Số lần chuyển giao

Thù lao trả cho tác giả

................

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn nhất giúp các thầy cô hướng dẫn các em tự luyện, học tốt môn Tiếng Việt, Toán và các môn học khác ở mọi mặt. Đề tài này góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Việt, môn Toán để tìm ra phương pháp dạy học tốt.

Đánh giá bài viết
1 3.271
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Mẹo dạy học hay Xem thêm