Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi học tốt môn Tạo hình

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
MC LC
I
M ĐẦU
2
1
Lý do chon đề tài
3
2
Mục đích nghên cứu
3
3
Đối tượng nghiên cu
3
4
Kế hoch nghiên cu
3
5
Phương pháp nghiên cứu
4
II
NI DUNG
4
1
Cơ sở lý lun ca sáng kiến
4
2
Thc trng vấn đề trước khi áp dng sáng kiến.
5
3
Các sáng kiến đã được s dụng để gii quyết vấn đề
7
4
Hiu qu ca sáng kiến đối vi hoạt đng giáo dc,
vi bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
21
III.
KT LUN VÀ KIN NGH
23
1.
Kết lun
23
2.
Kiến ngh
24
IV
TÀI LIU THAM KHO
25
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD&ĐT YÊN SƠN CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
TRƢNG MN TRUNG SƠN Độc lp T do Hnh phúc
Trung Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019
BN SÁNG KIN KINH NGHIM
CHIN S THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
NĂM HỌC 2018 2019
Tên sáng kiến: "Mt s bin pháp giúp tr mu giáo 5 6 tui
hc tt môn To hình"
H và tên: Nguyn Th Cm Vân
Sinh ngày: 15/12/1984
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm mm non
Chc v: T trưởng chuyên môn t mu giáo
Nhim v đưc giao: Dy lp mu giáo 5 tui Trung tâm
Đơn vị công tác: Trường mm non Trung Sơn - Yên Sơn -Tuyên Quang
Danh hiệu đăng ký thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
I . M ĐẦU
1. Lý do chọn đềi:
Hoạt động to hình mt trong nhng hoạt động cùng hp dẫn đối vi
tr mu giáo giúp tr tìm hiu thêm khám phá một cách sinh động nhng
mà tr nhìn thy trong thế gii xung quanh, vi mi tr emi chung tr Mm non
nói riêng đu tâm hn nhy cm vi thế gii xung quanh. Thế gii xung quanh
chứa đựng bao điều mi l, hp dn. Tr thường t ra d xúc cm vi cnh vt
xung quanh, tr d b lôi cuốn trước nhng cnh vt nhiu màu sc, hay mt
bc tranh sống động. Vi đặc điểm như vậy nên năng khiếu ca tr đưc ny sinh
ngay t tui ấu t. Chính vì vy vic giáo dc thm m cần được bồi dưỡng ngay
t la tui mu giáo để ươm những tài năng nghệ thuật trong tương lai.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Trước hết hoạt động to hình giúp cho tr phát trin tìm hiểu các đối tượng
đưc miêu tả, để được s hiu biết hình dung v các đối tượng, nhm phát
trin tr kh năng hoạt động trí tu.
Ngoài ra hoạt động to hình ca tr trong trường mm non chính là một phương
tin phát trin thm m cho trẻ, đ hình thành tr những s ban đu v hot
động hc tp, trong các hoạt động v, nn, xé, dán. Thông qua hoạt động này giúp
tr phát trin các chức năng tâm, và kh năng tri giác các s vt hiện tượng xung
quanh, t đó phát triển duy quá trình đó làm phát triển óc tưởng tượng và
ham mun to ra cái đp s góp phn không nh vào vic nâng cao chất lượng giáo
dục trong nhà trường đối vi tng nhóm lp, nhng sn phm tr to ra tuy rất đơn
giản nhưng lại hàm cha s ng nghĩnh và sinh động trong vic t chc hoạt động
to hình đã mang lại hiu qu tt vào vic phát trin nhân cách tr nhưng thật s
chưa đáp ứng và chưa phát huy hết nhng k năng sáng tạo mà còn tính áp đặt, dp
khuân máy móc vào s linh hot của người giáo viên, khi t chc hoạt động to
hình thì người giáo viên phi làm gì ?. Làm như thế nào?. Để tr th mnh dn
t tin to ra nhng sn phẩm đẹp và mang tính sáng to.
Nhn thức được nhim v trách nhim to ln y của người giáo viên mm
non trong giai đoạn phát trin hiện nay tôi đã trải qua mt quá trình nghiên cu
tìm tòi tích cc hc hi vn dng mt s kinh nghim nâng cao cht ng cho
tr 5 6 tui hc tt môn to hình.
2. Mục đích nghiên cứu:
Nâng cao cht lưng môn to hình cho tr mu giáo 5 6 tui. To cho
tr hng thú thc hành và th hin sáng to tt trong các bài to hình dưi mi
hình thc.
3. Đi ng nghiên cu:
Tr mu giáo 5 - 6 tui. Lp mu giáo 5 - 6 tui Trung Tâm Trường Mm
non Trung Sơn.
4. Kế hoch nghiên cu.
TT
Ni dung công vic
Sn phm

Sáng kiến kinh nghiệm giúp trẻ học tốt môn tạo hình

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi học tốt môn Tạo hình là mẫu sáng kiến kinh nghiệm hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, dành cho quý thầy cô bậc mầm non cùng tham khảo và tải về miễn phí.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

MỤC LỤC

I

MỞ ĐẦU

2

1

Lý do chọn đề tài

3

2

Mục đích nghiên cứu

3

3

Đối tượng nghiên cứu

3

4

Kế hoạch nghiên cứu

3

5

Phương pháp nghiên cứu

4

II

NỘI DUNG

4

1

Cơ sở lý luận của sáng kiến

4

2

Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến.

5

3

Các sáng kiến đã được sử dụng để giải quyết vấn đề

7

4

Hiệu quả của sáng kiến đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

21

III.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

23

1.

Kết luận

23

2.

Kiến nghị

24

IV

TÀI LIỆU THAM KHẢO

25

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

-----------------------

Mời các thầy cô tham khảo thêm nhiều Sáng kiến kinh nghiệm mầm non khác đã được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.494
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm mầm non Xem thêm