Mẫu số S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ

5 25.699

Mẫu số S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ

Mẫu số S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ là mẫu chứng từ được ghi sổ của các doanh nghiệp. Thông qua bản chứng từ doanh nghiệp có thể kiểm soát được số hiệu tài khoản nợ và có của doanh nghiệp, số tiền... Mẫu chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu chứng từ ghi sổ tại đây.

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Nội dung Chứng từ ghi sổ - Mẫu S02a-DNN cơ bản như sau:

 Mẫu số S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ mẫu số S02a-DNN

Nội dung cơ bản của mẫu số S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ như sau:

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ................................

Địa chỉ: ................................

Mẫu số S02a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: .......................

Ngày.....tháng....năm ....

Trích yếu

 
Số hiệu tài khoản

Số tiền

 
Ghi chú
 
Nợ 
A B C 1 D

 

 

 

 

 

       
Cộng x x   x

 Kèm theo ......................... chứng từ gốc

    Ngày....tháng....năm...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu chứng từ ghi sổ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..       

Bộ phận:……….

Mẫu số: S02a-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: .........

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Trích yếu

 
Số hiệu tài khoản

Số tiền

 
Ghi chú
 
Nợ 
A B C 1 D

 

 

 

 

 

       
Cộng x x x x

Kèm theo ..... chứng từ gốc.

 Người lập
    (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đánh giá bài viết
5 25.699
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm