Vy Thuy

Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 10000 vòng và dây q

uấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Yo/∆, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có Ud = 22 kV.

Hãy:

a) Vẽ sơ đồ đấu dây.

b) Tính hệ số biến áp pha và dây.

c) Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp

Hỏi bài

Xem thêm