Bài tập tiếng Anh về thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài tập về thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành

Phân biệt hai thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn qua bài tập sau đây. Trước khi làm bạn hãy xem lại phần lý thuyết để hiểu được sự khác nhau giữa chúng. Những bài tập dạng này có rất nhiều trong các bài thi TOEIC nên việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn luyện được phản xạ tự nhiên nhanh hơn vì thế tiết kiệm được rất nhiều thời gian làm bài cho các phần thi khó hơn.

 • Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn.
 • 1. By next month she ______ (leave) for London.
 • 2. They _______ (build) a house by May next year.
 • 3. I’m sure they _______ (complete) the new road by November.
 • 4. In four years from now, the contract ________ (come) to an end.
 • 5. By the end of October, I ________ (work) as a teacher for five years.
 • 6. By the time I arrive, She ________ (finish) writing an essay.
 • 7. I certainly _______ (not/do) all his homework by eleven tonight.
 • 8. By November I _____ (work) for this company for 5 years.
 • 9. By may 15, I ______ (be) here for two years.
 • 10. By this time next week, he ______ (write) his novel for 5 months.
 • Bài 2: Chia dạng đúng của động từ.
 • 1) This spring, the twins (attend) _______ culinary school for two years.
  will have been attending
 • 2) By the end of the year, our church’s attendance (increase) _________ by at least 10 percent per year for the past 20 years.
  will have been increasing
 • 3) How much rent_______ the tenants (pay) _______by the end of the year?
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  will, have paid
 • 4) When Mr. Ramirez retires, he (teach) _________ for 34 years.
  will have been teaching
 • 5) Brent (read) _______ more books than Trish by the end of the summer
  will have read
 • 6) The harpist needs a break. After this piece, she (play) _________ for two hours straight.
  will have been playing
 • 7) By 2012, will our city (recover) _______ from the hurricane for ten years.
  have been recovering
 • 8) Will you (finish) _______ your teaching when the semester ends?
  have finished
 • 9) The farmer (not harvest) ______ all of his corn by the middle of August.
  won’t have harvested
 • 10. How many trees ____ the crew members (plant) ________ when they finish today?
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  will, have planted
 • 11) Will Mankind (print) _______ books by machine for around 600 years by the year 2039?
  have been printing
 • 12) The deer (survive)______ when this harsh winter ends.
  will have survived
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 891
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm