Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 6

Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Mã số: 06949. Đã có 424 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 6 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 7

Câu 1.

Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại Trung Quốc được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

Câu 2.

Tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản vào năm nào?

Câu 3.

Trong tác phẩm Đường cách mệnh. Nguyễn Ái Quốc đề cập đến bao nhiêu vấn đề?

Câu 4.

Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của Lênin: “không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong” câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào?

Câu 5.

Nguyễn Ái Quốc viết “công nông là gốc cách mệnh, còn học trỏ, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ,... là bầu bạn cách mệnh của công nông” câu nói đó được viết trong tác phẩm nào?

Câu 6.

Nguyễn Ái Quốc viết “chúng ta cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những Đảng cách mệnh trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa” câu nói đó được viết trong tác phẩm nào?

Câu 7.

Nguyễn Ái Quốc viết “trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi.” Câu nói đó được viết trong tác phẩm nào?

Câu 8.

Nguyễn Ái Quốc được ban chấp hành quốc tế Cộng sản ra quyết định về chuyến đi Quảng Châu (Trung Quốc) theo đề nghị của người vào thời gian nào?

Câu 9.

Nguyễn Ái Quốc được ban chấp hành quốc tế Cộng sản ra quyết định về chuyến đi Quảng Châu (Trung Quốc) theo đề nghị của Người. Vậy Người đi Quảng Châu vào thời gian nào?

Câu 10.

Một ngày sau khi tới Quảng Châu năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã gửi 3 bức thư về Matxcơva cho những đâu?

Bắt đầu ngay
1 424