Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Cơ bản Phòng GD-ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Mã số: 05113. Đã có 257 bạn thử.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Cơ bản năm 2016

Mời các bạn cùng làm Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Cơ bản Phòng GD-ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2015 - 2016 để rèn luyện và ôn tập lại những kiến thức đã được học đồng thời làm quen với nhiều dạng bài tập mới khác nhau.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD-ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2016 - 2017 - Đề số 1

II. NGỮ ÂM -TỪ VỰNG -NGỮ PHÁP

Bài1. Chọn 1 từ trong số A, B, C hoặc D mà phần gạch chân có cách đọc khác so với các từ còn lại ở mỗi dòng.

1

2
3
Bài 2. Chọn đáp án đúng nhất trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

4. It is twelve o'clocknow. We . . . . . to have lunch.

5

Do you like pop music ? -. . . . . .

6

Namusually goes . . . . . after school.

7

-A: I am very tired.
-B: . . . . ..

8

-A: " . . . . . do the Hoang Ha buses run?"
-B:"Every twenty minutesevery day"

9

-A: "How big is Malaysia ?"
- B: "It's much . . . . . than Singapore."

10

What time . . . . . on television?

11

My father is a good . . . . . He works in a big restaurant.

12

 . . . .. . do you get there? –We walk, of course.

13

Excuse me, I'd like to . . . . . . this letter to the USA.

Bài 3. Tìm một lỗi sai trong số A, B, C hoặc D trong mỗi câu sau.

What do Ba do when it is hot?

     A           B          C      D

2

How many rooms there are in the new house?

               A                    B          C         D

3

I'm very thirty. I would like some apple juice.

  A           B             C               D

4

We go to the library every Monday afternoons.
 A     B                      C                       D

III. ĐỌC HIỂU -VIẾT
Bài 1. Đọc kỹ đoạn văn sau và điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ thích hợp.
I have a very close friend. Her name is Mai. She is eleven years old and she is in (1) . . . . . six.She canspeak Englishvery well. She has English (2) .. . . . Tuesday, Thursday and Friday. She (3) . . . . .also play the piano. In her room, thereis a piano and some books. Every day she gets up at six. She hasbreakfast at six thirtyand goes to school at a quarterto seven. She has her (4) . . . . .from seven o'clock to eleven thirty. Then shegoes homeand has (5) . . . . . at twelve o'clock. It's three o'clock in the afternoon now and Nga is in her room. She is doing her homework.
1
2
3
4
5
Bài 2. Viết lại câu sao cho giữ nguyên nghĩa với câu cho trước.
1. 

She always cycles to work?

She always goes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

She likes noodlesvery much.

Her favorite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

What is the price of these apples?

How much. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

The car is blue.

It is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

She is taller than her friend.

Of the two girls, she is . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bắt đầu ngay
9 257