Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Music

Bài tập Tiếng Anh 10 mới theo Unit có đáp án

Mã số: 12831. Đã có 65 bạn thử.

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 Unit 3

VnDoc mời bạn tham khảo bài Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Music gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 10 đạt kết quả cao. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm dạng bài phát âm và trọng âm giúp các em rèn luyện kỹ năng theo từng Unit hiệu quả. 

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.
1: A. audience B. biology C. idol D. fine
2: A. debut B. contest C. celebrity D. process
3: A. fan B. global C. platinum D. album
4: A. judge B. debut C. but D. number
5: A. global B. composer C. contest D. process
6: A. release B. audience C. composer D. celebrity
7: A. process B. celebrity C. racing D. clip
1
2
3
4
5
6
7
Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.
8: A. contest B. debut C. idol D. release
9: A. audience B. composer C. platinum D. absolute
10: A. biography B. phenomenon C. celebrity D. examinee
11: A. process B. album C. compose D. judgement
12: A. popular B. audience C. computer D. celebrate
13: A. panel B. succeed C. album D. contest
14: A. panel B. succeed C. album D. contest
15: A. debut B. global C. famous D. agree
8
9
10
11
12
13
14
15
Bắt đầu ngay
1 65