42__Minh Trang亗

Câu nói ám chỉ những người không làm, không lao động mà được hưởng mọi

sự sung sướng (dùng để phê phán lối sống ăn bám, dựa vào bóc lột). *


Hỏi bài Xem thêm