Chú Đại Bi

Chú Đại Bi | Chú Đại Bi tiếng Phạn | Chú Đại Bi tiếng Việt

Kinh chú đại bi tiếng Việt và tiếng Phạn sẽ giúp các bạn tụng kinh. Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Chú Đại Bi