hyun woosung Lịch Sử

Có ý kiến cho rằng văn minh Đại Việt phát triển rất phong phú đa dạng và mang tính dân tộc sâu sắc

Có ý kiến cho rằng văn minh Đại Việt phát triển rất phong phú đa dạng và mang tính dân tộc sâu sắc anh chị có đồng ý  v ăn minh Đại Việt  với ý kiến đó không? Vì sao?

3
3 Câu trả lời
 • Gà Bông
  Gà Bông

  Em đồng ý với ý kiến Văn minh Đại Việt phát triển rất phong phú, đa dạng và mang tính dân tộc sâu sắc. Vì văn minh Đại Việt phát triển trên tất cả các lĩnh vực (thiết chế chính trị, kinh tế, chữ viết, văn học, KHKT, nghệ thuật,...), đạt được nhiều thành tựu. Có sự tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng từ bên ngoài, nhưng vẫn phát triển các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam, giữ gìn và mang đậm bản sắc dân tộc.

  0 Trả lời 09:51 18/05
  • Hươu Con
   Hươu Con

   - Em đồng ý với ý kiến này vì:

   + Tính đa dạng và phong phú của văn minh Đại Việt được thể hiện qua các thành tựu trên nhiều lĩnh vực, như: chính trị, kinh tế; tín ngưỡng, tư tưởng – tôn giáo, chữ viết, văn học; khoa học – kĩ thuật và nghệ thuật

   + Tính dân tộc của văn minh Đại Việt được thể hiện ở việc: văn minh Đại Việt có sự kế thừa, phát triển ở trình độ cao hơn các thành tựu của nền văn minh Việt cổ.

   0 Trả lời 09:52 18/05
   • Cu Bin
    Cu Bin

    Bạn tham khảo lý thuyết bài: https://vndoc.com/ly-thuyet-lich-su-10-bai-18-ctst-289462

    0 Trả lời 09:56 18/05

    Lịch Sử

    Xem thêm