Đề khảo sát môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tân Hợp, Yên Bái năm học 2015 - 2016

Đề khảo sát môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2016 có đáp án

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề khảo sát môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Tân Hợp, Yên Bái năm học 2015 - 2016 với nhiều dạng bài tập hay hay có kèm đáp án cụ thể. Sau đây mời các em cùng thử sức.

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 huyện Sơn Dương, Tuyên Quang năm học 2015 - 2016

Đề khảo sát học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD-ĐT Tiền Hải, Thái Bình năm học 2015 - 2016

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Trường Long Hòa, Trà Vinh năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT VĂN YÊN

TRƯỜNG THCS TÂN HỢP

---------------------

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TIẾNG ANH 9

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Khoanh tròn một từ phát âm khác loại.

1. a. equipment b. upset c. end d. help

2. a. hold b. photo c. neighbor d. folk

3. a. fairy b. train c. afraid d. wait

II. Khoanh tròn một đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

1. Yesterday I _____ to the cinema.

a. go b. will go c. went d. has go

2. Mozart was born in Salzburg ______ 1756.

a. in b. on c. at d. since

3. _____ Saturday night, I went to bed at 11 o'clock.

a.At b. On c. In d. From

4. I used _____ fishing.

a. enjoy b. to enjoy c. enjoying d. to enjoying

5. He died_____ a heart attack.

a. with b. of c. because d. by

III. Dùng "since" hoặc " for" để hoàn thành câu sau:

1. She' been away.............................five days.

2. I've seen her.........................Tuesday.

3. That building has been there...............................the 19th century.

4. I haven't seen Linh..............................3 months.

5. We have known them..........................many years.

IV. Đọc đoạn văn sau rồi điền câu đúng (True) hoặc sai (False).

Ba' family went to the seaside in August for the summer holiday. The weather was beautiful. They stayed at Thang Long hotel , and went on the beach to swim.There were many people there, some were bathing, some fishing and others walking up and down or siting reading.His father liked swimming and he likes, too. But his sister likes sitting looking the beach.

1. Ba' family went to the seaside in May (......................)

2. They stayed in a friend' house (......................)

3. There were many people on the beach (......................)

4. Ba liked swimming (......................)

5. His sister liked swimming, too (......................)

Đánh giá bài viết
1 680
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm