Đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học lớp 12 trường THPT Tôn Thất Tùng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 12 năm học 2014 - 2015 trường THPT Tôn Thất Tùng, Đà Nẵng với 30 câu hỏi trắc nghiệm làm trong thời gian 45 phút, giúp các bạn học sinh ôn luyện hiệu quả để sẵn sàng kiến thức cho bài thi cuối kì 1 sắp tới. Chúc các bạn học tốt môn Sinh học 12.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Năm học 2014 - 2015
Môn :SINH HỌC Lớp: 12
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Số câu trả lời trắc nghiệm: 30 câu (đề có 4 trang)

Mã đề: 203

A. Phần chung cho tất cả học sinh (20 câu, từ câu 1 đến câu 20)

Câu 1: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) gồm 300 cá thể có kiểu gen AA và 100 cá thể có kiểu gen aa. Cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F3 là

A. 50% AA : 50% aa. B. 75% AA : 25% aa.

C. 25% AA : 50% Aa : 25% aa. D. 43,75% AA : 12,5% Aa : 43,75% aa.

Câu 2: Ở một loài thực vật lưỡng bội, lai hai cây hoa đỏ (P) với nhau, thu được F1 gồm 180 cây hoa đỏ và 140 cây hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến, quá trình giảm phân của các cây F1 tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 16. B. 8. C. 4. D. 9.

Câu 3: Trong kỹ thuật chuyển gen, để chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, người ta có thể sử dụng hai loại thể truyền là

A. plasmit và nấm men. B. nhiễm sắc thể nhân tạo và virut.

C. plasmit và virut. D. nhiễm sắc thể nhân tạo và plasmit.

Câu 4: Đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn là

A. thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng.

B. tồn tại nhiều thể dị hợp có kiểu gen khác nhau.

C. tồn tại chủ yếu các thể đồng hợp có kiểu gen khác nhau.

D. đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

Câu 5: Ở một loài động vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Có bốn quần thể thuộc loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền về kiểu gen trên và có tỉ lệ kiểu hình lặn như sau:

Quần thể Quần thể 1 Quần thể 2 Quần thể 3 Quần thể 4
Tỉ lệ kiểu hình lặp 64%

16%

9% 25%

Trong các quần thể trên, quần thể nào có tần số kiểu gen dị hợp tử cao nhất?

A. Quần thể 2. B. Quần thể 3. C. Quần thể 4. D. Quần thể 1.

Câu 6: Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước sau:

(1) Tạo dòng thuần chủng.

(2) Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

(3) Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

Trình tự đúng các bước trong quy trình này là:

A. (2) → (3) → (1). B. (1) → (3) → (2). C. (1) → (2) → (3). D. (2) → (1) → (3).

Câu 7: Ở người, những bệnh và hội chứng nào sau đây không phải là bệnh di truyền phân tử?

(1) Bệnh hồng cầu hình liềm. (2) Hội chứng AIDS.

(3) Hội chứng Tơcnơ. (4) Bệnh bạch tạng.

(5) Bệnh mù màu đỏ - xanh lục. (6) Hội chứng Đao

A. (1), (5), (6). B. (2), (3), (6). C. (1), (3), (5). D. (1), (4), (6).

Câu 8: Một gen của sinh vật nhân thực dài 408 nm và gồm 3200 liên kết hydrô. Gen này bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. Số nuclêôtit loại ađênin (A) và guanin (G) của gen sau đột biến là:

A. A = 399 ; G = 801. B. A = 401 ; G = 799.

C. A = 799 ; G = 401. D. A = 801 ; G = 399.

Câu 9: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, crômatit có đường kính

A. 300 nm. B. 700 nm. C. 30 nm. D. 11 nm.

Câu 10: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy định cánh hoa thẳng trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh hoa cuộn. Lai hai cây (P) với nhau, thu được F1 toàn cây hoa đỏ, cánh thẳng. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 25% cây hoa đỏ, cánh cuộn; 50% cây hoa đỏ, cánh thẳng; 25% cây hoa vàng, cánh thẳng. Cho biết không xảy ra đột biến, từ kết quả của phép lai trên có thể rút ra kết luận:

A. kiểu gen của các cây F1 là Ab/ab, các gen liên kết hoàn toàn.

B. kiểu gen của các cây F1 là AaBb, các gen phân li độc lập.

C. kiểu gen của các cây F1 là aaBb, các gen phân li độc lập.

D. kiểu gen của các cây F1 là Ab/aB, các gen liên kết hoàn toàn.

Câu 11: Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất

A. luôn phân chia đều cho các tế bào con. B. luôn tồn tại thành từng cặp alen.

C. chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng. D. chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới cái .

Câu 12: Loại axit nuclêic nào sau đây được dùng làm khuôn để tổng hợp nên các loại còn lại?

A. mARN. B. ADN. C. rARN. D. tARN.

Câu 13: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây chỉ diễn ra khi môi trường không có lactôzơ?

A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của nó.

B. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã.

C. Prôtein ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.

D. Các phân tử mARN của các gen cấu trúc Z, Y, A được dịch mã tạo ra các enzim phân giải đường lactôzơ.

Câu 14: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, khi cho cơ thể có kiểu gen AabbDd tự thụ phấn, thì thu được đời con gồm

A. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình. B. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình.

C. 8 kiểu gen và 6 kiểu hình. D. 8 kiểu gen và 4 kiểu hình.

Câu 15: Ở thực vật, cho loài A có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội AA giao phấn với loài thân thuộc B có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội BB tạo ra cây lai có sức sống nhưng bất thụ. Thể dị đa bội ( thể song nhị bội hữu thụ) được tạo ra từ hai loài này có bộ nhiễm sắc thể là

A. AAAB. B. AABB. C. ABBB. D. AB.

Câu 16: Phương pháp nào sau đây không được sử dụng để tạo ưu thế lai?

A. Lai khác dòng đơn. B. Lai khác dòng kép. C. Lai phân tích. D. Lai thuận nghịch.

Câu 17: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen có hai alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn ruồi mắt đỏ?

A. XAXa x XAY. B. XAXa x XaY. C. XaXa x XAY. D. XAXA x XaY.

Câu 18: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được từ phép lai AaBbddEe x AabbDdEe, số cá thể có kiểu gen AAbbDdee chiếm tỉ lệ

A. 1/32. B. 1/16. C. 1/64. D. 1/8.

Câu 19: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 30%.Theo lí thuyết, loại giao tử ab được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen chiếm tỉ lệ

A. 30%. B. 15%. C. 20%. D. 25%.

Câu 20: Ở người, bệnh máu khó đông do alen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội A quy định máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng đều có máu đông bình thường, sinh được hai người con: người con thứ nhất là con gái và có máu đông bình thường, người con thứ hai là trai bị bệnh máu khó đông. Cho biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của hai người con lần lượt là

A. XAXA và XaY. B. XAXA và XaY hoặc XAXa và XaY.

C. XAXa và XaY. D. XAXa và XAY.

B. Phần riêng: Học sinh chỉ được làm phần I hoặc phần II

Phần I: Chương trình chuẩn (có 10 câu, từ câu 21 đến câu 30)

Câu 21: Những bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.

(2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.

(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

(5) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.

A. (2), (3), (5). B. (2), (4), (5). C. (1), (2), (5). D. (1), (3), (4).

Câu 22: Cho biết các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AaBbDd là

A. 8. B. 4. C. 16. D. 6.

Câu 23: Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

A. biến dị tổ hợp. B. đột biến.

C. mức phản ứng của kiểu gen. D. sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến).

Câu 24: Một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là 0,6Aa : 0,4aa. Tần số alen a của quần thể này là

A. 0,7. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,3.

Câu 25: Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây là đúng?

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtein, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân tế bào nhân thực.

(2) Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

(3) Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động.

(4) Quá trình dịch mã kết thúc khi ribôxôm tiếp xúc với côđon 5' UUG 3'trên phân tử mARN.

A. (2), (3). B. (2), (4). C. (1), (3). D. (1), (4).

Câu 26: Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ vốn gen của loài người?

A. Tạo môi trường sạch. B. Gây đột biến nhân tạo.

C. Tư vấn di truyền. D. Sàng lọc trước sinh.

Câu 27: Ở cà chua, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai hai cây quả đỏ (P) với nhau, thu được F1 gồm 899 cây quả đỏ và 300 cây quả vàng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cây F1, số cây khi tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cây quả đỏ chiếm tỉ lệ

A. 2/3. B. 3/4. C. 1/2. D. 1/4.

Câu 28: Trong tương lai, một số gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người có thể được thay thế bằng các gen lành nhờ ứng dụng của phương pháp

A. công nghệ tế bào. B. gây đột biến bằng tác nhân vật lý.

C. gây đột biến bằng tác nhân hóa học. D. liệu pháp gen.

Câu 29: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nào sau đây có vai trò lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn để tạo mạch ADN mới?

A. Restrictaza. B. ADN pôlimeraza. C. Amilaza. D. Ligaza.

Câu 30: Một loài thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Theo lí thuyết, số lượng nhóm gen liên kết của loài này là

A. 28. B. 14. C. 36. D. 7.

Phần II: Chương trình nâng cao (có 10 câu, từ câu 31 đến câu 40)

Câu 31: Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm cho một số gen trên nhiễm sắc thể này được chuyển sang nhiễm sắc thể khác.

B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể.

C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể.

D. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm gia tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

Câu 32: Một quần thể động vật, ở thế hệ xuất phát (P) có tần số alen A = 0,6 và a = 0,4. Giả sử quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Qua quá trình ngẫu phối, thành phần kiểu gen ở thế hệ F1 của quần thể này là

A. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. B. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa.

C. 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa. D. 0,5AA : 0,1Aa : 0,4aa.

Câu 33: Giả sử gen B ở sinh vật nhân thực gồm 3000 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Đột biến thay thế một cặp A - T thành một cặp G - X làm cho gen B bị đột biến thành alen b. Số liên kết hyđrô của alen b là

A. 3900. B. 3899. C. 3902. D. 3901.

Câu 34: Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất?

A. AABBcc x aaBBCC. B. aaBBcc x aabbCC.

C. AABBCC x aabbcc. D. AABBcc x AAbbcc.

Câu 35: Cho các bước tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen như sau:

(1) Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

(2) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.

(3) Tạo ADN tái tổ hợp.

A. (2) → (3) → (1). B. (1) → (2) → (3). C. (1) → (3) → (2). D. (3) → (1) → (2).

Câu 36: Cây lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen được tạo ra nhờ ứng dụng của phương pháp

A. dung hợp tế bào trần. B. nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo.

C. chọn dòng tế bào xôma có biến dị. D. nuôi cấy hạt phấn.

Câu 37: Một loài thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n = 16. Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể ba tối đa có thể được tạo ra trong loài này là

A. 8. B. 17. C. 19. D. 24.

Câu 38: Khi nói về hội chứng Đao ở người, phát biểu nào sau đây sai?

A. Người mắc hội chứng Đao vẫn có khả năng sinh sản bình thường.

B. Người mắc hội chứng Đao có 3 nhiễm sắc thể 21 trong tế bào sinh dưỡng.

C. Tuổi mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng lớn.

D. Người mắc hội chứng Đao thường có đặc điểm: thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch,...

Câu 39: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài, alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn (P), thu được F1 gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm; 20 cây quả tròn, chín sớm; 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của P đúng với trường hợp nào sau đây?

A. AABb x aabb. B. Ab/ aB x ab/ab. C. AB/ab x ab/ab. D. AaBb x aabb.

Câu 40: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng. Lai cây quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thuần chủng (P), thu được các hợp tử. Dùng cônsixin xử lí các hợp tử sau đó cho phát triển thành các cây F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 176 cây quả đỏ và 5 cây quả vàng. Cho biết các cây tứ bội giảm phân chỉ tạo giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các cây F2 thu được có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 5. B. 4. C. 3 D. 2.

Đáp án đề kiểm tra học kỳ I môn Sinh học lớp 12

1. B 11. C 21. D 31. C
2. C 12. B 22. A 32. A
3. C 13. C 23. D 33. D
4. C 14. A 24. A 34. C
5.C 15. B 25. A 35. D
6. A 16. C 26. B 36. D
7. B 17. D 27. D 37. A
8. A 18. C 28. D 38. A
9. B 19. B 29. B 39. B
10. D 20. B 30. D 40. A
Đánh giá bài viết
6 1.676
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm