Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 (Đề luyện 15)

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT TỈNH/ TP
ĐỀ LUYỆN SỐ 15
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 201... – 201...
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.
I. Chọn phương án đúng nhất (ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu từ 1 đến 20.
Câu 1: I’m busy at the moment. I ________ on the computer.
A. work B. worked C. am working D. working
Câu 2: He is very good ________ Mathematics.
A. at B. on C. for D. in
Câu 3: He asked me ________ good at English.
A. if I B. if I was C. if I will be D. if was I
Câu 4: Her uncle is a doctor, isn’t ________?
A. she B. he C. him D. it
Câu 5: Mary was very sad, ________she smiled and pretended to be having a good time.
A. as B. so C. but D. and
Câu 6: Do you remember the department ________ we bought these shirts?
A. which B. where C. that D. when
Câu 7: The student ________ won the Gold Medal is in our class.
A. which B. whom C. of whom D. who
Câu 8: I wish I ________ here longer, but it’s time for me to go home.
A. will stay B. stay C. can stay D. could stay
Câu 9: Would you mind ________ me your address?
A. to tell B. told C. telling D. tell
Câu 10: The soles of my shoes have ________. I think I’ll have to buy a new pair
A. cut off B. gone off C. taken off D. come off
Câu 11: She advised me________ cigarettes.
A. not smoke B. to not smoke C. not to smoke D. no smoking
Câu 12: She shouted at us, ________ was very rude.
A. whom B. who C. which D. whose
Câu 13: He is her closest friend. He ________her since they were children.
A. knew B. known C. knows D. has known
Câu 14: He has been working in this company ________ nearly thirty years.
A. since B. for C. in D. within
Câu 15: He arrived in Singapore ________ Monday evening.
A. from B. in C. at D. on
Câu 16: What time did he arrive ________ school?
A. at B. for C. in D. on
Câu 17: This old building ________long time ago.
A. was built B. built C. builds D. is built
Câu 18: Mai worked hard, ________ she passed her exam.
A. so B. but C. however D. because
Câu 19: I haven’t got a ticket. If I ________ one, I could get in.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. would have B. had C. have got D. have
Câu 20: They didn’t finish the project on time, ________?
A. did they B. don’t they C. do they D. didn’t they
II. Chn câu (ứng vi A, B, C hoc D) có nghĩa gn nht với câu cho trước trong các u từ 21 đến 23.
Câu 21: That factory is producing more and more pollution.
A. More and more pollution is produced by that factory.
B. More and more pollution is being produced by that factory.
C. Pollution is produced by that factory more and more.
D. Pollution is producing by that factory more and more.
Câu 22: “I am working in this company,” she said.
A. She said that she is working in this company.
B. She said that she was working in that company.
C. She said that she was working in this company.
D. She said that I am working in that company.
Câu 23: It’s two years since Mai last wrote to me.
A. Mai didn’t wrote to me for two years. B. Mai wasn’t written to me since two years.
C. Mai hasn’t written to me for two years. D. Mai wouldn’t write to me since two years.
III. Chọn từ/ cụm từ gạch dưới (ứng với A, B, C hoặc D) cần phải sửa trong các câu từ 24 đến 25.
Câu 24: What did you do if you met an alien from outer space?
A B C D
Câu 25: He used to coming late when he was a high school student.
A B C D
IV. Đọc kỹ đoạn văn sau và chn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) cho mỗi u hỏi từ 26
đến 30.
The large movement of earth under the water causes a very large and powerful tsunami. The
tsunami was called the Asian Tsunami in most of the world. It was called the Boxing Day Tsunami in
England, Australia, South Africa and Canada because it happened on the holiday they call Boxing Day.
The tsunami caused a lot of damage to countries such as the Philippines, Thailand, Indonesia and Sri
Lanka.
Waves as high as 30m killed many people and damaged or destroyed a lot of buildings and other
property. Over 225,000 people died or were not found after the tsunami. The wave traveled as far as
South Africa (8000km) where as many as 8 people died because of high water caused by the wave.
Because of how much damage was caused and the number of people the earthquake affected, over US$7
billion was donated to help the survivors and to rebuild the areas damaged.
Câu 26: Why was the tsunami called the Boxing Day Tsunami in England?
A. Because it happened when people were boxing.
B. Because it happened when people were collecting boxes.
C. Because it happened on Boxing Day.
D. Because it destroyed a lot of boxes.
Câu 27: How high were the waves?
A. thirteen meters B. eighteen meters
C. thirty meters D. two hundred and twenty five meters.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 28: What were some people in South Africa killed by?
A. earthquake B. high water C. high wind D. property
Câu 29: What does the word survivors in the passage mean?
A. people who were dead B. people who are left alive
C. houses which aren’t destroyed D. offices which are rebuilt
Câu 30: All of the following statements are true EXCEPT _________.
A. Only in Asia the tsunami called Asian Tsunami
B. The tsunami caused a lot of damage to Indonesia
C. Many people died because of the high waves
D. A lot of money was raised to help people
V. Chn từ có phần gch chân phát âm khác vi phần gch chân của nhng t n lại trong các câu t 31
đến 35.
Câu 31: A. cat B. bag C. map D. ball
Câu 32: A. visited B. posted C. landed D. washed
Câu 33: A. teaching B. watches C. charity D. chemistry
Câu 34: A. skill B. mind C. give D. still
Câu 35: A. think B. thank C. though D. through
VI. Đọc kỹ đoạn văn chọn phương án đúng (ứng với A, B, C hoc D) cho mỗi chỗ trng từ u 36 đến
câu 40.
In Western countries, electricity, gas, and water (36)_____ not luxuries but necessities.
Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, (37)_____ also
save money.
For most North American households, lighting accounts (38)_____ 10 percent to 15 percent of the
electricity bill. (39)_____, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with
an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times
longer. Therefore consumers can save about US$7 to US$21 per bulb.
In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tumble
dryers. The label tells the consumers (40)_____ energy efficiency each model has, compared with other
appliances in the same category.
Câu 36: A. is B. were C. was D. are
Câu 37: A. and B. as C. so D. but
Câu 38: A. as B. on C. with D. for
Câu 39: A. However B. Even though C. Although D. Therefore
Câu 40: A. how much B. how many C. how D. what
___________THE END____________
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/luyen-thi-vao-lop-10

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đếc các bạn Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 (Đề luyện 15) được sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn hệ thống lại kiến thức, tập dượt các kĩ năng, yên tâm bước vào kì thi quan trọng sắp tới.

Song song với việc luyện đề thì việc bao quát toàn bộ từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, ví dụ như Tổng hợp kiến thức về các Thì cũng rất quan trọng đối với việc đạt được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 sắp tới của các bạn.

Đánh giá bài viết
1 4.543
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm