Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý lớp 12 năm 2011 - Có đáp án

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý lớp 12 năm 2011 - Có đáp án.

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
LỚP 12 THPT NĂM 2011
Môn: ĐỊA LÍ


Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11/01/2011
(Đề thi có 01 trang, gồm 07 câu)

Câu 1. (3 điểm)

a) Tại sao các hoang mạc và bán hoang mạc thường phân bố ở khu vực từ 20o đến 40o vĩ Bắc và Nam?

b) Giải thích tại sao cán cân bức xạ Mặt Trời trung bình năm của mặt đất giảm dần từ Xích đạo về hai cực.

Câu 2. (2 điểm)

a) Phân biệt tỉ số giới tính với tỉ lệ giới tính. Tại sao ở các nước đang phát triển thường có số nam nhiều hơn nữ?

b) Theo khả năng bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người, xếp nước vào loại tài nguyên có thể bị hao kiệt được không? Tại sao?

Câu 3. (3 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Giải thích tại sao đất ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ đa dạng.

b) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước của sông ngòi duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 4. (3 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Phân tích sự thay đổi chế độ nhiệt theo vĩ độ.

b) Giải thích tại sao có sự khác nhau về loài thực vật ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Câu 5. (3 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư ở Đông Nam Bộ.

Câu 6. (3 điểm)

a) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích sự phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

b) Giải thích tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều.

Câu 7. (3 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh thế mạnh tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

Đánh giá bài viết
47 9.347
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm