Học thành ngữ tiếng Anh qua VOA: The apple of my eye, Drink like a fish

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Học thành ngữ tiếng Anh qua VOA: The apple of my eye, Drink like a fish sẽ giới thiệu đến các bạn 2 câu thành ngữ quen thuộc trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.
Luyện nghe qua VOA Xem thêm